Amina

Amina Amina kadeya Kungovheya Amina wandishamisa P.O.Box Marandellas, Marandellas Dhumbembe dhumbembe dhumbembe Amina ju-u jekiseni

Posted On

Kupfuma imombe

Ita mombe paruzevha tikurume nzeve, Ndarama yechivanhu kubva chinyakare, Kana pari papi zvapo parere moyo, Une dzinotsika zvose zvakati twasu, Zvinoda dzakasangana hadzi…

Posted On

Mwaka

Ndiro Zhizha yonaya yemheni nemabhanan’ana, Ngava naSaManyika mungoonana ano Maenza, Mbudzi pazamu, Zvita mabiko neNdira mumunda, Patinoshanyura makura nekudyara minda yose, Pedze kutora…

Posted On

Tariro

Mukutanga kwerino gore, Taive netariro yekukunda, Tiri pachedu tichikwenyana, Tichiti zviuya zviri mberi. Vazhinji vaiti mutambo vepwere, Manyengedza pfungwa efodya, Inozadza matama ose…

Posted On