Wandiramba

Ndiko kurumwa nechekuchera! Ndini ndakakubata pangonetesa, Tezvara vakati ungomuroora chete, Ukasadaro unovhunika mitezo! Zvichitanga zvakambonakidza, Kwechinguvana takambopembera, Tichidaidzira, “kuno tigere bho-o!” Nhamo kuinzwira…

Posted On