Paivepo (Mukoma Tuku)

images

Vanhu ava vakasuruvara
Vari pano vakagumbuka
Ruzhinji runotamba nhova
Nemisodzi pamatama
Chiiko chikonzero?

Ndotangira poi?
Ndipeiwo zano,
Ndoita madiro?
Yakanaka Samanyanga,
Pamusoroi Changamire,
Pamusoroi Mhanduwe,
Kapfuko kari pano ndekezvirango,
Ndezvepaukama,
Paivepo…

Tuvana twepapapo kukoma,
Kushaya mwana, ndichatuma aniko?
Ko imi makaitei, kuramba mwana?
Makorokoto makabereka mukachengeta,
Rudzi rweTsoko rune rushambwa,
Murombo haarowi chine nguo,
Kubara mwana anenge rombe,
Kuwe nhapwa ndiri pamusha pangu,
Ndatadza kufara ndakatsika rukuvhute rwavasekuru vangu,
Ndiri mugwenga, pasi rino randituka.

Kupedza nguva kutsvaga muroyi muvatorwa,
Cheuka ziso nepabendekete,
Sahwira vako ndiye anoruma achifuridzira,
Zizi munomunzvengei ndiye anofamba usiku?
Haiva mapedzana pachenyu,
Ini mutorwa mondivengerei?
Gudo musarizonda, gudo haridye usiku,
Mhandu yemunhu munhu!

Kamoto kamberewere kupisa musha,
Usamirira kuti riwe rimi kuti uti moto,
Ukaba unosungwa, ukachiwa uchaba, wawona!
Paidamoyo vavabereki, watiparanga umbavha,
Mai woshushikana mwana rawe gororo,
Hupfumi hwosara mumukombe,
Ndaiti chichatoredzera vakuru vacho,
Ndichiti mangwana tichabopawo,
Nzungu imwe yakaora, inoodza dama rese,
Kungofumuka kwemumwe, vedzinza vazara!

Huchenjeri hwawanda, yangova mvongamvonga,
Ipa mukana wekuteerera zvinotaurawo vamwe,
Worega kuropodza zvisina maturo,
Wepasa mazano, wevamwe tore shandise,
Wako wekubereka, iye tambi sendeke,
Unoiwanepi mhinduro pasina mubvunzo?
Iko kufanopindura uri kuvhareiko?
Ndiwe here mwana wekubereka!
Kumisidzana neni baba zvibhakera,
Simba rese raunaro rakabva muneni,
Kuvhiya chidembo umire kumhepo,
Vakurumidza kumedza kutsenga uchada,
Mandikurumidze akabara mandinonoke,
Tanga waongorora usati watsika remberi,
Imwe nhamo unozviparira wega!

Rwendo runo mhosva yandakapara kuna amai,
Ndoiripa neiko, imombe here yamunoda?
Ndomupasa mari aramba, weti anoda ropa,
Ukapa chigumbu kunamai, unonopunyaira chete!
Kana kune vakafa, zvipoko zvinongopunyaira wani,
Ndagura ndapfidza amai, kutanda botso handichada,
Hunhu hwangu ndakarasa, motongondiraya patsva.

Kwatinobva mwanangu, tinokwira gomo!
Ungabudirira seiko, uchisema zvedzinza rako?
Nyakuchiwa zvevamwe, cheka ukama haiite,
Kusvikira rini tichinyara mibvuri yedu?
Zvaingori tsika nditsike nemumvura mese,
Pembedza rurimi pwere dzigoyemura!

Nhamo dzandimomotera,
Ndangariro dzacho maodzamwoyo,
Ndingaite ripi zano, ndiwane rugare iwe?
Vakafa vakazorora mambo pane rine pasi,
Shungu dzinoti ndini ndega ndine nhamo,
Nyamba kwete takawanda, unenge paneni,
Zvangu zvazara jecha, chabatwa neni ziso dzvoko!
Gunguwo rakapona nekukwara-kwara,
Gondo rashaya ndiro rine shungu,
Rinokumba chero marara.

Baba namai, teererai munzwe, yorire ngoma,
Mhakwa nehosho zvopindirana,
Shaura Tuku shaura!
Ndoshereketa mudariro amai, huyai mundione,
Mwana wenyu ishasha, shasha chaiyo,
Ndoita muramba mhuru!
Ndakanaga kwaMudenhesanwa!
Basa rangu kufadza iwewe, ndoshandira kurarama,
Kwenyu kumushando tinosvika vani, hatiseki,
Kurekure kwazvo kwatakabva nengoma,
Zvainzi marombe, mapenzi nembira iyi,
Mukwidzwa nemukwidzwa, kukwidza nengoma,
Tinoziva gwenyambira ndichipangamazano wani!

Taikanyaira semombe,
Dandaro redu raive rekuimba, ruzha:

Chirimundari-ndari, Chirimundari
Ndasiya usanga pachena
Ndovana chidzimu chatora
Doonzwai waro kutaura kwacho
Dai kuri kwangu nyamusi
Matemo angu maviri
Nemakano aya matatu
Kuzoti gidi riya ajikindere
Pfumo rangu ajikindere…

Zvamapinda pasvitsa kudai?
Usazonoshamarara vawe ikoko iwe,
Kuzvibata, kurereka nekuzvityora,
Mwana wamambo muranda kumwe!

Ndakasarura ndega,
Chimhandara chibhamu chemwana,
Chinemeso anoenda-enda,
Ndiwe svovi yangu,
Kundirezva ndadhiniwa,
Zvino mamuramba wangu,
Ndomuwanepi ane ndoro chena?
Rudo harumanikidzwe,
He-e rakadyiswa, mupfuhwira rudo!
Zvinobhowa iwe wazviziwa!

Imi baba munonetsa,
Inga jeredzwa rangu ndere mapondo?
Ndoiwanepi nyanga yenzou?
Ukasadaro mwana vangu ndotora, hezvo!
Hamuone here mwana mamupa manyemwe?
Kufambira mudenga, makumbo asingatsike pasi,
Mupe mukombe wemvura, paita munhikwi,
Sabhuku naSadunhu, hona zvatosvorana,
Unotsiwa sei pausina kutadzirwa?
Chipembenene kupinda munzeve yemwana,
Changa chawaridza bonde kare-kare,
Hini ndava uchinenedzera hwahwa?
Kupotsera dope, rimwe rinosara mumaoko!

Rega kupembera-pembera nemakan’a,
Musaore moyo, Imba haiwakwe nezuva rimwe,
Shanje hadzivake musha,
Dzinoputsa bango, dzotyora mbariro kuita tsotso,
Kurarama pabodzi, hazvisi zvematsimbe,
Sunga musha hunyarara, ini tonho, ini zii,
Ndapota, maita basa, wanza sori!

Kuvaka musha kunodadisa,
Hakuna nyika inokunda kumba kwako,
Mazuva maviri wakasunga hura, retatu wagunun’una,
Hubaba pamhuri rwunokosha,
Kuve musoro vemba kunobva kwavari,
Hongu mhaka yawepo, takatukana,
Kupopotana amai ndokuramwa,
Hazvirevi rudo handina mwanangu?

Kufururirwa muchinyanya,
Ndiyeyu munyengeri, iyeyu akafuratira,
Hunzi zvinotapira, inzwa unzwe zvinotapira,
Kuriona guyu kutsvukira, mukati rizere masvosve,
Unangwarira vanodzvova ndururu,
Zano ravapangwa inga rinenge sarudzo,
Chekusuma neakapakata, anerewa nepasipo,
Chengerai vanonunura vakapinga,
Vogokuita tsvimbo yehorikotyo,
Ngwarai vanangu kani, ngwaraiwo!
Kuera dziva igumbo ribodzi, makumbo ese unoerera,
Gudzamudungwe inokupinza muna taisireva.

Zvinotanga sekudada, zvigouya sekuvhaira,
Zvikomana zvemazuva ano kuonererwa,
Mari pano, mumota, kumba nekubhangi,
Chimusoro, kukambira-kambira wanyanya,
Kubvongodza muto kuseva kweakaguta,
Iripo mikono inorarama neraki,
Kamburumbude usangongwara pasina,
Cherechedza Bonderai, ichi chinenge fuza,
Kuzvirova dundundu, odadira vamwe, kutsvinya,
Ukadzvanya akaonda, magumo acho chii?
Rega kutsvinya mwanangu, munhu munhu,
Nyangwe murombo, asina kubarwa ndiani?
Kumhanya handikusvika, usaseka akwira mumbombera,
Rega kuzvitatakadza, kudada sewakasika nyika,
Huwe-kuwe kuseka, seka urema wafa,
Kuseka ndokunei, ko-o kubatsira munei?
Mutandamhuno unodzingatira,
Uchati wakahwanda iwe uri paruware.

Nungo huroyi, kumirira vakashanda kare,
Dai kuri kwangu kumusha kunorimwa!
Vachakunonokera baba wavamirira kufa kudai,
Haasati akura, kuda kupfuma nemisodzi yemwana,
Kubata musoro, kubata musana, inungo!
Nzara inouya nemutemo wayo isina vamwe,
Ruoko onokoreiko ziso asina chaaona?
Nhumbu haangagute muromo asina chatsenga?
Kunzwa musoro kutema, handiro dambudziko,
Kusimbirira mhopo pamusana, ziso rine mbonje?
Ongorora chikonzero chaita musana ubande!

Gore negore ndezvenyu, kungopururudzira vamwe,
Nhasi ndezveduvo, ita makorokoto kwatiri,
Maitire enyu changamire, munendipasa manyemwe,
Shamiso, apa nhasi wanditsvata,
Ndichakutengesa patapata, toti makorokoto wagona!
Ukada kuzvongonyoka, shiringinya,
Nyanduka, mangwingwindo dzvamutsvamu,
Dzinza rese rotutuma, wedu adadisa,
Chimbambaira chiri mupoto ndodya naniko?
Chori nevamwe, pano paita mafaro, ko-o huyaika?
Tinokutambirai nemaoko maviri matitsika,
Kunyanya imi makokwa, hatikanganwe nemi mangouyavo,
Musha musha nevaenzi,
Isu tambe, iwe tambe, isu fare, isu pombono!
Zee-zee mumafura mhepo, nhengure ndipe bapiro,
Handikendenge susupenzi kubva mushereni,
Mukuwasha inga imhute chaiyo,
Dai tarega zvakadaro, zvipwititike zviende.

Zivai rugare rwamangwana,
Runobva mumaoko enyu imi wechidiki,
Teererai vabereki,
Ruzivo rwavo rwakakurisisa kupinda akadzidza,
Maitiro ako anhasi anoumba chiremerera mangwana,
Zviuya zviri mberi, kutungamira kusiya tsimba,
Nzizi dzamakayambuka pasina zambuko ndidzo dzinoita mukudzwe,
Gudo guru peta muswe, vapwere vagokuremekedza,
Hope hadzina ndima, ukagudugudza wasaririra,
Zuva rakwira kanda tsoka,
Tora muzira tiende, basa mangwanani,
Hatina nguva yatinofunga kuti tinayo,
Pamunoronga, rongai nenguva,
Pakushanda, tangai nenguva,
Mvura yaturuka, rimai nenguva,
Nguva ine varidzi, ngaishande zvine njere,
Kare hagari ari kare, nhasi haarambe ari nhasi,
Ramangwana rirongere, chisingapere chinoshura,
Kushanda nesimba hazvigumi ipapo,
Waibata muchanza, woronga!

Rufu ndimadzongonyedze, anouya tisingafungire,
Zuro uno taiti gorokoto, nhasi uno matitorera,
Watungamira sei asina kuoneka?
Rufu rwune shanje, kutsaura vanodanana,
Gashirai mwana wenyu, mugare naye nerufaro,
Matora wani kare, ndiyo nzira yedu tose,
Pasi rino handiredu, patasvika pano pamawere,
Tingapatsika-tsika pakangoti zii, tingopasvipira pakangoti mwii,
Zuva riya pakamedza mbuya, pakazotora sahwira nemwana,
Musakanganwa pasi panodya,
Tumirai mhere kuvakuru, kuno kwaita mabasa!

Ruva rakanaka harirarame, anopera rumwe rumwe,
Rangoyevedza chete iwe kwachu watanha,
Zuva rekufa kwangu, regai kuchema kani,
Torai mundikande nepapapo,
Ndati makava agodya pamadiro!
Pangu pese ndasakura ndazunza,
Zvasariremi kupfuga nekuvarira!
Ndakuneta, ndoenda!

…Ndipo pakaperera Sarungano!
Pamwe pane akarima neChisi, reurura,
Jekesa mhosva yedu, ndiudze chikonzero,
Mukaramwa ndonoturira makomo:

Ndotonanga kun’anga, zvimwe mhosva ndeyedu,
Ndotonanga kun’anga, kufumura Chisi cha’She,
Ndotonanga kun’anga, arova mai ndiani?
Ndicho chikonzero!

Nhetembo iyi yakaumbwa kubva mumamwe manzwi enziyo dzamukoma Oliver “Tuku” Mtukudzi (22/09/1952 – 23/01/2019)

tuku_header

Nhamo rikawa zita remwana

Takamushevedza kuti Nhamoinesu,
Kana ndiyo yatitambisa nhova,
Uyu ndiReketai, tati taurai zvenyu,
Pedze pindu moti Mativengerei?

Maidei, kubva zvino Marwei?
Chamunorwa, ndizvo munogona chete,
Moshaisa mwana rufaro kunhambe,
Munyebvu uye awe kunzi Nyobvo!

Taiva navo vane mbiri kuzvikoro,
Vana Mubvaruri navana Mudapakati,
Vaichibvarura chikoro nevazukuru vacho,
Vohwanda pakati nguva yemakwikwi!

Kana ivo vanaBvunzawabaya,
Waitanga nekusvipira mutsime,
Vozobvunza kuti igomba remarara?
Ufuza, kuzungaira kwaBonderai.

Bhora pasi imi vana Dzungurembwa,
Tinoona, regai kungongwara pasina,
Tarirai umhare hwavana Shingirai,
Kufa kwemurume kubuda ura!

Viva Zimbabwe

It’s the 18th of April!
My home country’s birthday,
When I get to experience the best two words ever,
Free alcohol!
In that right order,
Not alcohol-free.

Garbage everywhere,
There has been carnage here,
The party must have been catered,
No one cares for a cleanup,
Eating, drinking and dancing is all that matter today,
Everything else is blown in the wind.

My kind and crazy lot,
Yes, they are my people,
Maddening sight to the external eye,
And unforgiving as it seems,
The ambience is incredible,
Golden and unforgettable, the moment.

A cat drowned in that beer container,
Still my people continue to drink from it,
It has been floating for an hour, they aver,
Being pushed from side to side,
As they dip their calabashes for seconds and thirds,
Pasted, the drunken mind never stopping to wonder!

As always,
It is those who have so little,
That party like there is no tomorrow,
From the small hours of the morning,
To the dark side of the night,
My beloved Zimbabwe is no exception,
Bonne anniversaire!

gesture-made-by-zimbabwe-flag-colored-stock-photography__k7994305

Tropical Cyclone Idai

Chishanu, 15 Kurume 2019,
Yakanaya dzvotsvotsvo ine dutu,
Tagarisika, kutambarara serunyemba,
Manheru, vamwe votoridza nyono,
Pakasvika gomo remvura Idai,
Rikakukura nharaunda yedu yose,
Hapana chakasara, vanhu nedzimba,
Kukandwa nyasi kwerwizi nenyanza,
Tinoti vamwe varipo pasi pematombo,
Makuru aya, atisingazivi kwaakabva,
Musatikanganwa!

Mazita:
1. Xxxx
2. Yyyy
3. Zzzz…

With time you will forget our aspects and figures,
But please remember our dear names.

Vana tinoona

Hatina kukuonai paifa vana musango?
Taive vakuru-vakuru tichironga kuhofisi,
Ko, pakaparara vamwe Putukezi?
Taidzidza hutungamiri mhiri kwemakungwa,
Ine huchi nemukaka zvino zvamauraya?
Hatizivivo, bvunzai vakuru vaitonga,
Maivepi vakuru pavaibvongonyodza?
Simba raive ravamai, isu taingotevera,
Mune mbiri yekurakasha ruzhinji?
Kupi, takapfava seganda rehwai,
Zvinonzi makauraya vana Matebhele?
Chimene chezizi kufamba zvanzi muroyi,
Ko, vashanu vakafa pamavhoti?
Zvakakonzerwa nevanotikwikwidza,
Mavapo panyanga chitongaika tione?
Tipei nguva yekutengesa nyika kuChina,
Mazuva zana zvaapfura rwakapindana?
Kuchema-chema, moda kuonererwa,
Movhara kumasaisai kwatinotandarira?
Muri vanaMuzavazi, taimboda runyararo,
Patinorwara isu vanaTsuro toponera kupi?
Hameno zvenyu, vamwe tinomhanyira mhiri,
Kuzhambatata kwevana, rapai chikonzero?
Hazvigadzirisiki izvi, n’anga haizvirapi!

Zvevasikana zvinochemedza

Vasikana here, havabviri?
Mugwaro rekutanga ondipfimba,
Iyeni, imomo muna Gogogoi!
Ndaipenya semheni nekutsvinda,
Vezera rangu vachadonha madzihwa,
Akati nditengere keza tiende tose,
Gogi ndozotenga kana ndosevenza,
Asi pakazoti gwaro rechishanu?
Ondiramba achida rimwe nyunyu,
Raiwe neshangu chaidzo, kwete hwasho,
Nesutukezi hombe yemabhuku,
Zvese nemurodzo wepenzura,
Waaipota achipa wangu mudikani,
Rondidzvokora, kunditarisira svoto,
Bva izvi hazviendi chinyararire,
Haungoregi shiri ichibhururuka?
Nechinya, ini ndinofa ndagurukuta,
Pabhureki ndikati huya tichayane,
Zamu ramai wako iri, iro revekwangu,
Neukasha, rake ndokuriti vhanzu,
Kunyangwe zvazvo chaiwe chivhindikiti,
Chairatidza kudya zvakapfurikidza,
Chaisandikunda nefuro randaipupuma,
Ndakamubvumburudza imo muvhu,
Kusvika iye nezvaakapfeka rave jiho,
Akati kwaku, pakaita kamukana,
Ndiye tande, chitsoka ndibereke!
Ndikati rega ndichamubata zvangu,
Kupota kwezuva panopera chikoro,
Ndicho chaiwe chokwadi, sendarotswa,
Asika ndakamuonera muhofisi,
Ndashevedzwa nemukuru vechikoro,
Ndokanuka kuona vangu vabereki,
Ndichiudzwa kuti chikoro chapera,
Kusvika kumba kubva ndorikitwa,
Ndiyoyo ngwavaira zuva rimwe,
Kurambwa, kurohwa nekudzingwa,
Zvevasikana izvi zvinochemedza!