Pfumvu yesadza paruzevha

Chakabaya chikatyokera! Vangu mudzimu vakapakata gona rapedza dzinza, Ivo vandipa ronda kuti nhunzi dzindidye, Ndofudzwa nepfumvu kusingaperi, Kubvira ndichiri mudumbu kupfuura kwamupfigwanebwe, Harwusi…

Posted On

Munhanga nemugota

Pano une danga radzo mhandara, Dzinorara sei munhanga gurumwandira kudai? Ane mhuri kwayo ndeane ndume seni, Imi mune mhurikadzi zivai kuti vatorwa, Vachaenda…

Posted On

Kugarira hari sembwa

Zviyo zvako hazvina kunyatsokangwa izvi, Hauzivi mhamba inoshata musi vayabikwa, Moshora angu magate mashava kuvazva hwahwa, Nditambidze mhirimo tiite ‘mhoro doro’, Iri rinotoda…

Posted On

Kukura hakutani

Kukura hakutani, kamwana kanezuro uno? Kataituma mvura kachiita zvokumhanya, Mukombe vosara vosvika chave chikamu, Ndiko kupindana kwamazuva takarivara, Nhasi zvino rasimba, pasadza chave…

Posted On

Mutsetse

Dzidza kumira mumutsetse zvakanaka, Ngaururame urege kunzvenganzvenga, Iwe vanonoka enda uko kumashure, Dai waida kumira nasahwira wamukira, Nhasi uchawa wekupedzisira kubatsirwa. Ndaizivei kuti…

Posted On

Kusiri kufa ndekupi

Ndiye muwakidzani wandinofungira, Kuti akaba mbudzi yangu iya chena, Pandakaishaya akabika zvinonhuhwira, Kwaturai chaizvo musadzore tsvimbo, Kusvika asiya nyemba, kufuga rake ega. Ngatibvute…

Posted On

Nyika Dzimu

Yedu nyika inotongwa neVadzimu, Pamwe neMhondoro dzinosvikirwa, Dzinotaura ndimi nevari kumhepo, Dzoturikira kunaMambo mutongigava, Nehofori dzemakurukota obatsirwa, Kutungamira ruzhinji pasina saruro. Masango otipa…

Posted On

Dudu muduri

Dudu muduri (Katswe) Dudu muduri (Katswe) Chipo muduri (Katswe) Chiedza muduri (Katswe) Rudo muduri (Katswe) …

Posted On