Dhiabhurosi

Nhingi ndiye akadai,
Ekera yake yakafundumara,
Uyu akandikonyon’ora,
Kudhumana ndosunga bhutsu,
Uya agara akandiwenga,
Handitauri naye bodo,
Kumuona ropa rinogwamba,
Wangu ane ruchengera,
Kuda kuziva kesekese,
Wasu wako makuhwa kani,
NdiMuzawazi kunditaura,
Onini ane godo rinorema,
Nhingirikiri yake yakashata,
Sauyeyo kunhuhwa heyi,
Iye ndiye akazondidai,
Iwe zvino ukazodini?
Ko-o, ibvaka kumhepo?
Mai nhiya ndivo vadii?
Gadzirisa chatambisa nhova,
Mangwana usashora vamwe,
Vanozviitira zvinhu zvavo,
Pedze woponera dhiabhurosi,
Unomushupirei nhai?

Nyika inodadisa

Rengwendu, ndokwira matunhu!
Kuyewa iyo yakatikomberedza,
Mapani, mabakwa nemakura,
Mashizha oyevedza ruvara,
Inongova mudya nemeso!

Inzwa runyararo kuti mwi-i,
Bedzi kurira kwemashizha,
Bva hutsi hwenyama hautosvori!
Shiri, nyenze netupukanana,
Zvinongotsviriridza zvinodadisa.

Kamhepo inga kutonhorera,
Kachifuridzira zvinyoronyoro,
Kunhuvirira kwaivo mashizha,
Kana maruva emuno musango,
Nehuchi kubva mumikoko.

Rawira michero mutakunanzva,
Nzviru, nhengeni nechecheni,
Shuma, makwakwa nematohwe,
Nyii, nhunguru nemazhanje,
Chitaurirwa mbare yegotsi!

Pandati seya ndabiwa nehope,
Kwadoka, zvino ndamuka nedzungu,
Ndoti nyamu, chitsoka ndibereke,
Ndovhunduka kese kati kwata,
Nezvigutsa zvakasara murutsva!

Muka mudiwa titandare

Muka mudiwa, muka,
Ndiri kungoumburuka siku rose,
Kana icho chibani chongoti bari-bari,
Tambo yotopera, haichasviki kuparafini,
Chinguri ndabvira kunetsana neutunga,
Hona dandemutande mudenga pambariro,
Hope dziri kuramba kubata wena,
Kachikokiyana kemadeko kandiparira.

Ndati mukazve iwe titandadzane,
Pepuka, chirega kudairira muhope,
Tsamira paruoko rwangu rweruboshwe,
Undiudze zvaitika munharaunda ino,
Zvesvondo rose pandaiwe kubasa,
Ko-o dzako nyambo dzemandorokwati,
Nditaurire dziye dzinokodza mwoyo,
Upote uchindirezva pamwe dzingauya.

Ako mashoko akareruka pahana,
Chese chaunorewa inhapitapi kwandiri,
Shungu dzangu dziye dzapinduka kuwe nyasha,
Neugwara hwaparara, ndoita sendiri mhare,
Marwo hapasisina, ndodyawo zvine mwero,
Unyope hwatoenda, ndofondoka kusakura,
Randinoita basa rinombowe nyore here?
Asi ndikafunga iwe zvese zvinoreruka.

Takabva kare zvino tachembedzana,
Iwe neni, ndiko kugarisana hukama,
Onoona kutsamwa kuye kwandinoita?
Kudzorana, hadzisi shanje kwete,
Unoziva wani ruchengera rudo!
Vasahwira vako vane tsika dzekukwereta,
Vakaberekwa chembere dzaenda kundari,
Gara kure, vanokufurira zvisina maturo!

Handina nyono mudiwa, ndichakamuka,
Enderera zvako mberi, ndiri kukunzwa,
Iwewe dzako ndidzo dzinomutsa vavakidzani,
Ubvunze zasi kumusika uko vanokunzwa,
Ndai…hhrrrrrrrr, hhrrrrrr, hhrrrrrrrr.

Nyemwerera

Kwakakwidibira, nhasi kune makore,
Nyangwe moyo uchirwadza sei,
Ramba wakapfeka nyemerero,
Chisingaperi chagara chinoshura!

Ivo pavanodya vachipfatyura,
Zvimwe vachiita kukandira shiri,
Vavo vana vachiendesa kuMbare,
Kuti vanoonavo chinonzi nhamo!

Imi kupona nenhoko dzezvironda,
Paita manhanga kubva mutakunanzva,
Venyu vana momboita vavhakache,
Kuti vazozivavo chinonzi chingwa!

Iwe tsunzutira, ipapo paunapopo,
Usasiya icho chakonzera musana,
Kumuka runyanhiriri kuchapitirira,
Zvichaita, usanyanyocheuka-cheuka.

Mbidyana-mbidyana, kanzatu-kanzatu,
Nhasi putugadzike nemupotahayi,
Mangwana sadza nasimuka tienzane,
Pindu chori kuseva nenyama yehuku!

Usanete, ramba uchinyemwerera,
Uchasunungurwa wotenda Nyadenga,
Woendesera vaikudzvanyirira tunonaka,
Ikoko kuchizarira kwavacharovera!

Kufudza mombe

Harahwa dzogadzirira kuronda nhimbe,
Rwawe rudziyakamwe, isu todzivhurira,
Kudzisairira mubani, pakati pemakomo,
Mune mafuro, mvura zvese negokoro.

Padzinoti tsikitsiki kufurira nzara,
Tombotora mukana wekuvhima,
Tsotso musango, imbwa kutevera hwema,
Miseve zvese nemakano takarodza.

Nhasi matenga akafuratira chose,
Kana katsuro zvako kati vhurukushu,
Sango ragara haringopi mangamanga,
Hameno, zvimwe mazuva anotevera.

Makwikwi kuzvivaraidza, hofori mudenderedzwa,
Kumira negumbo ribodzi, dzopeta maoko,
Isu kudya nemeso, toimba “jongwe guru ndiani?”
Kurwa kusvika vadimbuka makumbo segurwe!

Vaiveko vakomana vakuru vehutsinye,
Chandaroverwa woye-e tsakata!
Wopomerwa mhosva dzisina tsarukano,
Zvanzi uri kunonoka kukanda tsoka!

Zvino yoturuka muno mugwenga,
Tichangobuda muchirimo kudai,
Zvonakira mombe mafuro manyoro,
Isu tazoyeuka bako tati nyakata!

Chiona dzoita murambamhuru,
Kuoma musoro, kudzora dzonetsa,
Pfumvu yekurumiswa mago nenyuchi,
Kubaiwa netwunorwa manhede, feso!

Tende padombo kutumbura minzwa!
Nguo podzooma, muviri wotonhora,
Kusvika kumba wanei tsima nemutetenerwa,
Nyama yaramba, kana simuka tienzane hakuna!

Mai wobvunza zvaswera zvichitora nzvimbo,
Wongoti chete mombe dzanetsa nyamusi,
Zvaitika kumombe hazvisvike kumba,
Wekwemurume ndewe kwemurume!