Makumi mairi nemashanu

Kana ndisati ndakuziva?
Nguva kure gochaimatehwe,
Pedyo neni waingowepo,
Waiva muvakidzani wangu,
Kugarisana nekudyidzana,
Karekare makore tichifara,
Kusuduruka ndakatadza,
Nyamatsatse ndokucheka,
Ini pepu, mudikani wangu,
Ndiro ruva randasarudza!

Gonhi wakandizarurira,
Nemoyo unoda ukandipa,
Hadyana ndokuinambura,
Zvigunwe ndikananzvira,
Mukombe ini gudu-gudu,
Matunhu tose takagura,
Ndekupi kwatisakasvika?
Ingori tsika nditsikewo,
Nhengure ndipe bapiro,
Kumakore tikabhururuka,
Chitundumuseremusere!
Ipo pedyo nenyeredzi.

Padiki nepadiki takasiya,
Vabereki pamwe nevedzinza,
Kugadzira vedu mudungwe,
Takafunda kubva kuvakuru,
Kuriritira nekudzidzisa,
Zvino ivo votanga kutsauka,
Kutora dzavanovavarira nzira,
Mupfungwa rave zungaidzo,
Tasara tangotarisana pano,
Kudzoka kwazvakatangira.

Kukomborerwa mwachewe!
Zvatinoda zvose tinazvo,
Vana njere nerunako,
Vane tsitsi nerukudzo,
Zvese nzeve nerutsigo,
Vakarerwa nevedu vabereki,
Sekuru nambuya vane nyasha,
Nevose vakoma nehanzvadzi,
Vazhinji vangori nepfuma,
Isu takakomberedzwa nerudo!

Hongu pane nguva yekusuva,
Ndiyoyo nzira yekurarama,
Zvirizvo izvo zvaikuchemedza,
Ndizvo zvakakusimbisa hana,
Kudzikisa pfungwa, kupepeta,
Zvakakosha nezvisina maturo,
Mune upenyu hwakapfuma!

Hazvina zvazvinoreva

Usashushikana zvako hama,
Nekudzika-dzika kuzvitsvaga,
Hazvina kana zvazvinoreva,
Nyakuzvireva akatozvikanganwa,
Kupfuura achikuturikira mhepo,
Kukukandira mweya wetsvina,
Yave mhezi pakati pewako moyo,
Pfungwa hadzichaoni mangwana,
Dzakusunga ndare, kukuchemedza,
Wotadza nekupfakanyika kwose,
Iye pano akuita garandichauya,
Iwe tende, kugarira guyo sembwa,
Kucheuka-cheuka uchiti ati pfacha,
Kwaari arikutopembera zvake,
Kudya namambo achipfachura,
Achironga hwake, kuenda mberi,
Akoshiwa akasiya akufurusa,
Kwaingove kuda kukurwadzisa,
Kudzorera zvawakataura zurori,
Hauzivi zvinoita muridzi wesando?
Anoona chese-chese sechipikiri!
Ndiko kuzvicherera rake rinda,
Kuvhara mwena unobuda ishwa,
Kutsonga, vane mukaka pamhuno,
Chisiya, chitema hachidzorerwi!
Rerutsa moyo, ndiwe une murefu,
Yagara tsamwa inodya muridzi!

Bata panorwadza

Parerenyatwa tose tinopaziva,
Zvinavashe, kutonga ndekwamambo,
Dambudzo tisu takarirera,
Takawira pavadzvova ndururu,
Tungamirirai, kwete kutonga nedemo,
Kuvakuru nevadiki shamuyarira,
Totsonderwa muduri semhutwa,
Nhongo ndokurasa muswe pamupiro,
Zvino nyika yamunywa nemujuru,
Munhu vose mumoyo oshushikana,
Chimoto, pesepese vangova musika,
Chigaro cha’she chave chiwengwa,
Varivo vananyagumbo vasingagari pasi,
Hwavo hwangove ushewokunze!

Ziva nguva

Mhizha inoonekwa mambakwedza,
Hope dzagara hadzina ndima!
Muka mwanangu ubvise mabori,
Gumbeze wonanika paruzhowa,
Tora kabvavha ugeze tsiriri,
Ubude panze urohwe nemhepo!

Idya maradzwa udzinge nzara,
Rakamhazhika rinosunga ura,
Bhanana kutapira ufadze rurimi,
Maputi uswatanudze shaya,
Komichi yakazara utonhodze moyo,
Kusimbisa muviri, kukoka simba!

Vakachenjera vanoziva nguva,
Yekumuka kuchatonhorera,
Pabasa vofondoka nevamwe,
Nekuzorora rorova nhongonya,
Yekusima kuchatanga kunaya,
Kukohwa chisati chogwagwadza.

Ndiyoyi nguva yacho yekushanda,
Uchatemwa dzinobuda ropa kudai,
Shingirira wangu, simba mukaka,
Usaore moyo, rugare tange nhamo,
Kugarika kunouya kwega garegare,
Wotandavara, vave mudyandigere!

Vamwe vachiswerotamba nhodo,
Gararirimo achironda nhimbe,
Iwe muka upenye, zvichanaka chete,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Mutoro unorema wave pedyo,
Chesechese chine nguva yacho.

Manditema

Zvavati uchasvika kupera kwesvondo,
Chirega kuuya angori maoko,
Kana wakabata kanyama kepondo?
Zvinoremererawoka zvitakurwa,
Hwemubhodoro hutsvuku, hauoni!
Ndokuitawozve munhu azvipira,
Ukama igasva hunotoda kudya.

Haungoeri watsika ruvanze,
Rwatsvairwa naambuya mangwanani ano,
Kutoombera kupinda mumusha,
Imbwa dzepano dzingashaya anodzinga,
Peta muswe usati wavhuramuromo,
Kusvika watekenya yekupiva ndiro,
Tiutange mutambo wekunhonga!

Zvino wakandinzwanani kuti ndakanuna?
Musoro padivi kusiririsa kudaro netsiriri,
Uri hwanyamusha kana homwe hadzina kudzama?
Wako ainetsa, zvinotoda mafukidzadumbu,
Gumbeze, zvipfeko kwazvo neinokuma yeumai,
Wogara wabvisa yechimanda tisazonetsana,
Usiye wandipfekedza jazi chando chino!

Ndaona matopfekedzana zvenyu sambo,
Mbudzi dzangu saka dziri kupi?
Rega kuita nhonho tifambe nendima,
Dzinotsika ndinoda dziri pfumbamwe,
Usina danga’bva zviuru gumi zvepondo,
Yemhiri, mayuwesi asingapeperetswi nemhepo,
Wada kupinda mumambure wovedzera chuma!