Posted on: April 27, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Usamuchenjedza

Kwedu zasi kunyoro, Kubaya kudzika chaiko, Vamwe takakomborerwa, Topinza Mwari pakati! Kubva kupusa kuri paviri, Akabatwa nechahwihwi, Anoona kwaabva sekure, Asi akananga kwaakabva! Urombo unozvikoka sehope, Zvinonzi akakotsira haarohwi! Iye anorara akatsamira ruoko, Musiye, ungamuchenjedza. Agara achichiwa zvevamwe, Vanozvishandira simba ravo, Zvino voswerodya nyika rutivi, Kutsengera zvinovavira munyu.

Posted on: April 26, 2020 Posted by: admin Comments: 0

N’anga Chivanhu

Hama kaha, kukushamira semutombo! Vanoziva wakapedza makore mashanu, Uchiverenga kuchikoro chevazungu, Kudzoka wakapfeka ngovani yefundo, Wadadisa, wokushewedza kuti chiremba! Ko-o, ini n’anga yedzinza hamundioni? Nekuti ndakapfeka yangu yemurara? Ndakafundiswa kwemakumi emakore, Kubva undumure, kutevedzera vasharukwa, Kuvatevera mutsine, pasina kana gwanzi! Pavapinda, mudziva nyangwe musango, Inzwa mutsindo wezvikara zvinorura! Kukwira danda rine marumamombe, Kubayiwa, kumanikidzira pamudhorofiya, Kutukutira chikumbu chine unye, uriri! Kutoombera usati wapinda masango, Potse-potse unobatwa nechahwihwi! Wotora shizha, kutanga…

Posted on: April 14, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Torima njera

Misha ndokutapidzwa takatarira, Kudzingwa se’mbwa muyedu minyoro, Yemumatoro, kukandwa kumawere, Kwachatikobo, kwataigara nezvikara, Kutongorarama nekukwarakwara, Kudya maroro, hute, netsubvu, Kuteya mbeva, mbira neshindi, Mujumbuya nekoroni tozama mudimba, Machamba ari paruware, mugwenga! Musingabudi kana kagwere zvako, Mubvumbi unoonerwa mumakore, Uchichecheredza wako wavakarima, Kunonayira kusineyi zvako, musango, Nyakata, voti vazukuru vaenda kujana, Wako wakaerera ziya wakati kwaka! Chaunowana imheni nemabhanan’ana, Chamupupuri chokutsvairira ruwanze, Kana waita rombo rakanaka musiwo? Bva wokomborerwa netumadonhwe, Mugaba…

Posted on: April 13, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Chikwama chababa chine madhora

Chenjera kunyengwa nerovha mukunda (Aah he-e, aah he-e) Irombe (Aah he-e, iherere, aah here) Iherere (Chengeta chikwama chababa chine madhora) Zirume rinoputa fodya ini handidi (Aah he-e, aah he-e) Rine ngozi (Aah he-e, iherere, aah here) Uya uone  (Chengeta chikwama chababa chine madhora) …

Posted on: April 12, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Ziva zvakakosha

Yavo miromo haidonhi muvhu, Vakatirevera isu vasharukwa, Chaiveko chakadai chipembwe, Chidyavanhu, shuramatongo, Mapakatsine, ndiyo dusvura, Kare-kare kwazvo, kure-kure! Handipano, gochaimatehwe, Zana remakore apfuura, 1918, Hapana anoziva pachakabudira, Kusvikira parufu semwana wemusango, Mheno, chakabhururuka chikamhara, Chemhiri chisairapika, takaedza, Mashizha enhungumira, zvikaramba, Tikaviga vakobvu zvese nevatete, Shoroma dzisaibvira nevarombo, Chembere dzabvazera nendumure, Chichirova tsuro negwenzi rayo! Kufa kwemumwe mambakwedza, Kutanga nababa mubvuri wemba, Yose mhuri yaenda parinonyura, Chakavharisa zvikoro nemabasa, Zvivakwa zvose…

Posted on: April 5, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Muteerera

Kwedu tinouti muteerera, Ndichoka chinonzi chivabvu, Chanaiva naiwo mubvumbi, Chinodyiva chete kana radoka, Kunyadza vanoruta vavakidzani, Vasvikira vaenzi’bva vodzinga, Se’mbwa, “Iwe ibva apa hamba!” Worova zvako pore-pore, Kudunguzira, hachirumwi! Unoita zvekuvhura nzira, Wotevera mutsara nemutsara, Chinonaka manje zvisingaiti! Vazhinji vanenge vasisina, Vatotangana nayo mhandire, Zvino vongorarira manhanga.

Posted on: March 29, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Vhara gonhi (Covid-19)

Chakatirova zvino takayeverwa, Nyamba takachinzwa chichiuya, Mwedzi mitatu, mina yapfuura, Chipembwe chashura matongo! Vamwe tichirarama nhereka, Vanhu ndevasingagari pasi, Kupembera tichipura nemusana, Tichiti agara mashura eikweyo, Chichatanga vemhiri takatukirira, Ndeeko mashiripiti emabvazuva, Chovharisa dzinemukurumbira, Mhene dzinozvirova matundundu, Madhorodha nenyikamukanza, Mabasa naizvo zvitoro zvikuru, Chakabaka, icho chisingaonekwi! Bva pedu papera, takainonokera, Ini ndatowe nedzimwe pfungwa, Zvimwe zvagara hazvidi chitsaga, Zvochodongorera rwangu ruwanze, Chasvika hachiridzi mheterwa, Musiki anobatsira anozvibatsira, Rangu gonhi neruzhowa…

Posted on: March 26, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Chari mukaranga

Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) …

Posted on: March 25, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Zvibate

Nhandi vanditsika muswe wangu, Zvino ndatodza kutsika remberi, Vachenjeri vane muti mukanwa, Vagara vanotsenga mushonga, Vanoshopera dima mberi kwangu, Zvemunzira dzavo zvigutsa havaoni, Kunetsana nemhopo parangu dama, Avo magadziko achiora nemhezi, Ndimi zvenyu makaita kuvakwa, Marombe takangozvarwa kakadaro, Kusaziva paye pamunondinyemudza, Isvosvamoyo inotapudza shungu, Muchenjere kunyima neakaguta, Kundigera, muchindisevesa sadza, Muri kutondipa mbiri ichatapudzika! Ndofondoka, kundichochora simba, Nyamba muri kundidzidzisa basa, Manje tozivana nekapadza keserima, Musaenzanisa nguvo nedzatarubva, Munongoziva chega…

Posted on: March 24, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Muka upenye

Waramba mbanda kubva haurapiki, Chirega tigokuyambira mwachewe, Kugarika hakuzvikoki seurombo, Kutomira-mira, kusunga dzisimbe, Mhuka yeshure inyama yeshumba. Imwe nhamo inokupa chimene, Chezizi, parafamba zvanzi muroyi, Kana ganda harichadairi mvura, Irwo ruvanze rwausingachekereri, Zvonzi nepwere panogara bhinya! Badza guru rinopiwa musakuri, Kuripa nyope inofuga naro gudza, Anokaka anoonekwa nemavanga, Iwo mutanda wakasiya mbare wani, Chimboedza, urege kusiya nyore. Nenzara dumbu richikwakwata, Iwe mwene kutorara wakapfunya, Siya vanotaura, vachanyarara avo, Vanoziva zvavaona…