Kupindana kwamakore

Hakuna shamwari pfumbamwe,
Dzinotamba makore mapfumbamwe,
Kupindana kwavo makore,
Nekuchinja kwezvivavariro!

Mafungiro ako egore riya,
Kana achiri iwo nanhasi?
Uri kutambisa nguva rako,
Mutoo, chinja maitiro!

Marwei ndiye mwana wemuno,
Haana kubvira ada kumbobuda,
Anongotenderera mumumana,
Zvino awe pamurume wechina.

Chemusaiziya awe mazvikokota,
Iko kwaanodya mavhidyongo,
Kudhorobhaka kwaanochonera,
Kudzoka kamwe pagore sekisimusi!

VanaTaurai hatichatauri!
Varovera mhiri nyikamukanza,
Vavo vabereki takacherera,
Mumwena sevasina kuzvara!

Wakati zvinorwadza

Zvawaiti zvinorwadza?
Ichokwadi here ndiudze?
Buda pachena ma’mwana,
Ndakaiona ini ngwarati,
Namaziso angu aya, ndomene,
Ichizvara rakacheka nyika,
Ndakariwara, zvisina yambiro,
Ndonzwa neruzha kuti pu-u,
Pondoti tendeu, wanei yabara,
Iyo kana nepadiki kutsukunuka,
Rambei zvayo yakafuratira,
Sepasina nechatora nzvimbo,
Dai isiri imwewo yaiwe pedyo,
Yakazonongedzera nemuromo,
Kufura ingadai isina kumira,
Chirega kundibata kumeso,
Nditarise, mira kubwaira-bwaira,
Dzikama unyatsonditsanangurira,
Chokwadi chaicho chizere,
Zvawakati zvinorwadza?
Marwadzo ini ndinoaziva,
Bata moto uyo tione,
Kuti unodzokorora here?
Mira zvisina maturo, teerera,
Inzwa ruwanze kuchema pwere,
Uchingoti pagore mwana,
Pedze pindu woti zvinorwadza!
Kunyeperwa handidiba hangu,
Gara pasi undijekesere,
Kana wodzoka kwako kumusha?
Dzinza rose karibe musvinu!

Vamwe vaiti ibenzi

Ruzhinji rwaiti anorwara,
Vamwe vakati ibenzi,
Zvikanzi navapfuuri anopenga,
Pane vaiti kukotsira,
Ngaarohwe gwati apepuke!

Vemutsa vakati musadaro,
Moyo murefu wekuregerera,
Hongu, dzakatamba nepwere,
Dzikapoya paya pakudzorerwa,
Kwete, haisi mhaka yake!

Achipenga ngaamhanye bani?
Haarwari uyo, pada inzara,
Ari kuzvuwa makumbo kudaro,
Kuteerera mwiri kwaanoita,
Mupeyi munya nemunjonjo.

Pwere dzoti tuzuru, nde-e!
Pedze dzokwatika kuseka,
Ruzha dzichitevera shure,
Gurumwandira kusvooredza,
Rake bhurugwa risingazivi mberi.

Takazonzwa nerunyerekupe,
Mumasaisai echimanjemanje,
Kuti anonyepa, kutsvaga kupona,
Saidzirai Bhoki muone kumhanya,
Tozonzwa hu-u, bhu-u, yowe-e!

Muhombe nemuranda

Iwe rega kundijairira,
Mutemo unomira pano,
Ndikati nhasi udzingwe basa,
Unoswera wogota mushana paruzevha.

Umire kundidheerera,
Ndiri foromanika ini,
Undione kuhofisi mangwana,
Handishandi usiku samahobho!

Enda kunodyira povo uko,
Kunofunya zvekuzvimbirwa,
Zvanzi chikafu ndachionereyi?
Pedze woswera uchikwenya dumbu!

Inonzi nzara hachigutswi ganyabvu,
Nyangwe kunhafu, ichadzoka chete,
Isu tinazvo tinodya nhereka,
Yako unoseva uchisiya muto!

Doro handinwi kudhakwa,
Bedzi kutonhodza pahuro,
Nekutandara pane vamwe,
Undione ndichinwa remahara!

Gara muvhu umo vakatandavara,
Haungasakadzi chituru nechibuku!
Ivo masese amunongogudugudza,
Chikafu here kana chinwiwa?

Tiri vana vamambo

Iyo ngaisiye matambo,
Munozvidenhera zvakazvigarira,
Mukarumwa nechekuchera,
Tiri vana vamambo isu!

Patatsika toita setichanyura,
Ishe ndishe, muranda muranda,
Taramuka panotamba dera,
Ane chake ane manyawi!

Dundundu takamisa mberi!
Kutsenga mvura ichibuda masese,
Hatirovi imbwa takaviga mupini!
Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe!

Chiropa kwedu hachiseveswi sadza,
Kwatinodya zvavapfupi nekureba,
Kupfachura, zvimwe tichikandira shiri,
Vana tsuro mokotsa muromo!

Hatisvikirwe, tinosvika tega!
Munyai anotipedzera nguva,
Muswe wekutumira haurebi,
Kugogodza pachedu, mbune!

Kana tati wenyu tamuda?
Tezvara tangai kunyemwerera,
Mwanaka agara muhupfu uyu?
Iye mukunda ndimapfumise!

Chinono chagara ndeche’ngwe,
Tsvimborume inodya yakawaridza,
Roora kubhadhara chiriporipotyo,
Wedu topakata sahombarume!

Zvino makatyamadzwa nei?
Ngezvemo zvimbutu zvamaonde,
Musina kunzwisisa totsanangura,
Benzi bvunza rakanaka!

Hatikendenge, ko kutyei?
Kudada pachena, munotidii?
Kurereka, kuzvityora kudii?
Tiri vana vamambo isu!

Achakunetsa

Vakanditi ndiritsuro ndinobvurwa sembeva,
Ndokuti kwete iye achiti hongu,
Kuzodairira svoto seyaiwe yako,
Hausakazvinzwa here kuti ibofu rudo?,
Achakunetsa mangwana abata nyoka,
Oda chekuseva opihwa mavanga,
Usazoti ndechekuchera ndiwe vakamucherera.

Nyuchi dzinovinga maruva zvauri kutsi kwehope,
Kufarira chaedza nehutsviri tsviri shiri,
Zvisazokunetse vorumwa neunhutu,
Uzoziwe anorira usiku mazizi,
Usazopere tsoka kutsvaga chinodaro,
Nekuti paunotosvorwa unosuduruka,
Achakunetsa aya mashoko zvichakunetsa,
“Ndozvavaidaka”, zvaitika.

Madyiro ako kadambura kambudzi,
Chiita kekufudza kasakupedzere munda,
Zvakazvarira panevanhu katoti kagona,
Kwete ndipondwe kati nditandirwe imbwa,
Chirodzai rairo kwete mapfumo,
Shongai rudo muvavakiridze,
Huuya kuvanda kwakarambwa nemuroyi,
Munhu haarovi uyu achakunetsa.

Iti handinzwarwo asi uchanzwarwo,
Zviri muvanhu zvinovanikwa,
Mugoni wepwere ndeasinayo,
Iti ndagona asi uchagoneka,
Rudo harwunzarwo rwasiyana nehondo,
Manzwi ega ishamhu inorwadza,
Chichengerai muchirega kuraira,
Achakunetsa awe zitateguru remusha.

naTafadzwa Gibson Madhina