Posted on: January 25, 2020 Posted by: admin Comments: 1

Morning drive in Provence

It’s the middle of a French winter, Yet it doesn’t feel that cold at all! Below ambient but no sub-zero climate, Grey skies giving way to a bright day, As I began my early morning commute, Driving past the most magnificent terrain, Through hectares of desolate farmland, Only filled by mediterranean gull flocks, Amazingly white in the chilling mist, A few horses stood still in the meadow, Seemingly not knowing…

Posted on: January 14, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Rich mentality and behaviour

It was time I exit that caring womb, Overly warm for my thick skin, Far too comfortable for my liking, Way restrictive for my large imagination, Months of captivity for my curious mind, A little cry of joy signalled my arrival, Left to my own ways as I began to crawl, Once I grew heavy for that soaring eagle? I was left to roam the whole nine yards, Knowing the…

Posted on: January 2, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Ndizvo here zvataivavarira

Takaifira, nyika ndeyeropa! Repfuti, zvikara, zvirwere nenzara, Kutanga ticharohwa nevapambepfumi, Zvichinzi ndiwe mujibha nachimbwido, Mupepeti wenhau nemutakuri wesoko, Mubatsiri wegandanga nemubiki wesadza, Murairidzi nemupembedzi wehondo, Kutamba pungwe, morari pasina mabori, Shamhu yorwadza kusvika tati tinofirei? Mbune mhiri isu tozviyambukira, Zvaisave nyore kana nepadiki pose, Nzizi dzizere makarwe nemasango anorura, Yonaya dzvotsvotsvo togura matunhu, Kune mhute’bva todenha muwengi, Zvirokwazvo, kurarama semakudo! Kutamanda, kukwira gomo nedumbu, Wodzika mawere nemagaro, Kungoti pudzu, ndipo…

Posted on: January 1, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Hakuna mandere

Kwedu kune nyimo (Hakuna mandere) Kwedu kune nyimo (Hakuna mandere) … (Kwedu kwedu)

Posted on: December 31, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Guyo riye randitambudza

Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Ndabata musoro (Guyo riye randitambudza) Ndabata musana (Guyo riye randitambudza) …

Posted on: December 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Happy MOV Year

If it weren’t heartaches and pain? It’s only been ordinary for many, As this year comes to a hasty close, For there is never enough time! Behold, don’t dwell on past failures, Dust yourselves off, step forward, And welcome the year that dawns, Rife with hope and opportunities, Another precious chance on offer, To right the wrongs of yesteryear, All the brothers around the world, From north to south, east…

Posted on: December 29, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Ndizvo zvinoita rudo

Chiiko chandirovesa hana? Paanongoti nepadivi nzwe-e, Kundishaisa zororo kana hope, Zvinorema pamoyo kuzvireva, Kune iye muridzi wenyaya. Zvangu zvinenge zvoda kuita, Dzvoko, kwandiri ziso apotsera, Kubva ini ndoshaya pokuringa, Ndikati mudenga, rutivi, pasi, Rangu zita ndatadza kuridaira! Zvatanga zviri zvinyoronyoro, Muviri kuita kutsvanzvadzirwa, Achinditsvoda nemoyo unoda, Kundirezva, kubatwa sezai regondo, Ndovana chose chandati kotso! Bva pindu zvarave ganyabvu! Chiriporipotyo zvave zvehasha, Pese, kwave kungopfanya-pfanya, Pfungwa dziye dzadambuka! Woshaya kuti zvimbori…

Posted on: December 23, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Makumi mairi nemashanu

Kana ndisati ndakuziva? Nguva kure gochaimatehwe, Pedyo neni waingowepo, Waiva muvakidzani wangu, Kugarisana nekudyidzana, Karekare makore tichifara, Kusuduruka ndakatadza, Nyamatsatse ndokucheka, Ini pepu, mudikani wangu, Ndiro ruva randasarudza! Gonhi wakandizarurira, Nemoyo unoda ukandipa, Hadyana ndokuinambura, Zvigunwe ndikananzvira, Mukombe ini gudu-gudu, Matunhu tose takagura, Ndekupi kwatisakasvika? Ingori tsika nditsikewo, Nhengure ndipe bapiro, Kumakore tikabhururuka, Chitundumuseremusere! Ipo pedyo nenyeredzi. Padiki nepadiki takasiya, Vabereki pamwe nevedzinza, Kugadzira vedu mudungwe, Takafunda kubva kuvakuru, Kuriritira…

Posted on: December 10, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Chitsa chemudoro

Chitsa chemudoro here ha-a (Chava chitsa chemudoro) Chitsa chemudoro mai voye (Chava chitsa chemudoro) Chitsa chemudoro makwindi (Chava chitsa chemudoro) Katibvu, katinganda, hendehe …

Posted on: December 8, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hazvina zvazvinoreva

Usashushikana zvako hama, Nekudzika-dzika kuzvitsvaga, Hazvina kana zvazvinoreva, Nyakuzvireva akatozvikanganwa, Kupfuura achikuturikira mhepo, Kukukandira mweya wetsvina, Yave mhezi pakati pewako moyo, Pfungwa hadzichaoni mangwana, Dzakusunga ndare, kukuchemedza, Wotadza nekupfakanyika kwose, Iye pano akuita garandichauya, Iwe tende, kugarira guyo sembwa, Kucheuka-cheuka uchiti ati pfacha, Kwaari arikutopembera zvake, Kudya namambo achipfachura, Achironga hwake, kuenda mberi, Akoshiwa akasiya akufurusa, Kwaingove kuda kukurwadzisa, Kudzorera zvawakataura zurori, Hauzivi zvinoita muridzi wesando? Anoona chese-chese sechipikiri! Ndiko…