Hama dzemuroora

Ini hameno chandakaona, Pane wangu iye mwamuna, Nguva zhinji ana vamwene, Hazvinei tsapata rukukwe. Iro godo rinorema ravamwene, Kutonga zvisinei navo mumba mangu,…

Posted On

Kubudirira kuronga

Mati ihurudza nekuti ane mombe, Dzaakasiirwa nababa vakaenda, Ini zvangu ndaramba kuti kwete, Ane mombe nekuti ihurudza! Haangochemichemi nguva dzese, Nyatenga aramba kurutsa…

Posted On

Kachembere kegudo

Kachembere kegudo Kane vana vasere Kaifamba kachikwira mugomo Kaifamba mangwanani Kachitsvaga zvekudya Kana kaguta vainzwa koti Yuwi yuwi kwenyu-kwenyu Yuwi kachikwira mugomo Kaifamba…

Posted On

Tsamba kumudiwa

Ndagara pano kwenguva refu, Asi chandabata woye hapana, Pfungwa dziri kurekure kwazvo, Nekufunga iwe neni mudiwa. Ndoronga mari yekufambisa, Ndiuye nditore chidochemoyo, Kana…

Posted On

Sunungura pfungwa

Unoona zvinoita hudzvanyiriri, Hunokuvhiringidza pfungwa, Kusvikira wozvitarisira pasipasi, Sechinhu chisina kana maturo. Vakauya tinayo minda mikuru, Iwo vanaro bhaibheri mumaoko, Vakati vharai maziso…

Posted On

Nyarara mwana

Wehuwe Nyarara mwana Wehuwe Nyarara mwana Mwana anochema Nyarara mwana Mwana anochema Nyarara mwana Mwana wenyu wachema vakoma Wachemera mai vakaenda Vakaenda kwaChidyamupunga…

Posted On

Chirwere chepa raini

Chepamusoro chero gosoro, Zvinorapika kana nemakwenzi, Chanhasi imhezi yemumoyo, Mazvokuda mavanga enyora. Tinoswera paraini sikati rose, Kuzvinanika segubeze reweti, Nguva yekurarama nehama, Chaidzo…

Posted On

Basa mangwanani

Kumuka rudzii chokwadi, Zuva racheka nyika kudai, Tora hamiro iyo netambo, Kudanga utevere kurumidza, Tingavana dzamira nemhuru! Tarira muzukuru mwachewe, Wafumobata jongwe muromo,…

Posted On

Asi chii nhai

Vanhu imi heyi, Kumira kuti hoo, Shandaika chimbi, Zvibva zvati gedye, Kuchakati ndoo. Manje rodziya kwii, Nemi mati rabada, Maheu itai dzvutu, Musati…

Posted On