Tumbedere

Tumbedere woye tumbedere, Kwaunoendayo kwakashata, Nyoka mbiri dzakauraya mai, Wakadziona here?

Posted On