Mwedzi wagara

Mwedzi wagara Ndira Pamusi wemba Ndira Nhasi uri pano Ndira Wemba wemba Ndira Kwigo Ndira Pu! Tenderekedziwe Enda nourwere hwangu

Posted On

Amai vaRena

Amai vaRena (Woye woye Rena) Vakapisa mwana (Woye woye Rena) Nekukara nhopi (Woye woye Rena) Kajusi kana kajusi …

Posted On

Dudu muduri

Dudu muduri (Katswe) Dudu muduri (Katswe) Chipo muduri (Katswe) Chiedza muduri (Katswe) Rudo muduri (Katswe) …

Posted On

Amina

Amina Amina kadeya Kungovheya Amina wandishamisa P.O.Box Marandellas, Marandellas Dhumbembe dhumbembe dhumbembe Amina ju-u jekiseni

Posted On

Ndoda mupositori

Ndakatumwa namhamha Kunotenga masamba Ndikasangana nejaya Rikati ndinokuda Ndikati sve-e handikudi Ndoda mupositori Anonditengera bhareta Nemudonzvo wesirivha Kana hondo yauya Ndohwanda mumandebvu Ndohwanda…

Posted On

Hwai hwai

Hwai hwai voye (Hoye) Huyai kumusha (Tinotya) Munotyei (Mapere) Mapere akapera kufa kare kare

Posted On

Sarura wako

Sarura wako (Kadeyadeya ane ndoro chena) Wangu mutema (Kadeyadeya ane ndoro chena) Mutematema (Kadeyadeya ane ndoro chena) Ane mahobi (Kadeyadeya ane ndoro chena)…

Posted On