Ndewangu iyeye

Ndakamuwana ndatambura, Mibvunzo gumi nefararira, Misodzi neropa zvaerera, Kwagodobori ndabhadhara. Kuna musiki ndagwadama, Mune yechisikirwa ndakatama, Kutsvaga wandinoda akadzikama, Wandinodada naye zvakadzama. Makore…

Posted On

Varume ndevamwe

Havana zvizhinji zvinovanetsa, Kupinda vovana zvavanoda vobuda, Vakapakata papfudzi sahombarume, Kwete kusvorotenderera nhando, Takabva neko kumhunga hakuna’pwa. Panotsva ndebvu kudzimurana, Pasina kubvunzana twakavanda,…

Posted On

Makarima dondo

Musha wenyu ndiChikunguru vasekuru, Ziiii tonho godo rechando, Nenhunzi dzatama hadzivanikwi,… Mushaiko unoraramwa neane chaakatsika?. Mushaiko usingarire ngoma?. Kuimba tinoimbirwa nemazizi, Ani iyeye…

Posted On

In love and money

Openly single, And covertly evil, Looking to mingle, With the loaded to nibble, Till bank accounts cripple. With me she’s obsessed, Continuously acting…

Posted On

Yanaya rave jezi

Takaribika doro paMasoso, Ropa raMusikavanhu rofadzwa, Bva isu vanhu toropafadzwa, Chiya chamupupuri chamaichiva, Rotevera kuvhuvhuta dutu guru, Yakazonaya dzvotsvotsvo kumakomo, Yechimvuramabwe, matsanza semazai,…

Posted On

The morning after

The sun is up! A bright new dawn, Bringing renewed hope, To all and sundry but me, And my already hungry lot, Beaten…

Posted On

Joni

Zvosara zvoga zvidziro zvosara, Misoro yemba yoyambuka, Dzosara dzoga pwere dzosara, Bango remba royambuka, Nyika yangowe chembere neharahwa, Majaha nemhandara parwendo, Yatora moyo…

Posted On

Batai mapfumo (Ziva pekuisa X)

Zvavauya kudai hapachina chakanaka, Rufu urwu, ihondo iyi, Kukurirwa kana kukunda uku, Batai mapfumo varume. Chauya chauya hama, Kusiri kufa ndekupi?, Tagara muvhu…

Posted On

Munhanga nemugota

Pano une danga radzo mhandara, Dzinorara sei munhanga gurumwandira kudai? Ane mhuri kwayo ndeane ndume seni, Imi mune mhurikadzi zivai kuti vatorwa, Vachaenda…

Posted On