Kusiri kufa ndekupi

Ndiye muwakidzani wandinofungira, Kuti akaba mbudzi yangu iya chena, Pandakaishaya akabika zvinonhuhwira, Kwaturai chaizvo musadzore tsvimbo, Kusvika asiya nyemba, kufuga rake ega. Ngatibvute…

Posted On

Nyika Dzimu

Yedu nyika inotongwa neVadzimu, Pamwe neMhondoro dzinosvikirwa, Dzinotaura ndimi nevari kumhepo, Dzoturikira kunaMambo mutongigava, Nehofori dzemakurukota obatsirwa, Kutungamira ruzhinji pasina saruro. Masango otipa…

Posted On

Dudu muduri

Dudu muduri (Katswe) Dudu muduri (Katswe) Chipo muduri (Katswe) Chiedza muduri (Katswe) Rudo muduri (Katswe) …

Posted On

Ndafunga mbire

Ndagarisa muno musango ndaneta, Kwemakore kuvhima pasina chimuko, Kubatwa huyanga semombe yemashanga, Iyo nhava maburi yaramba kuzara, Ngoroyemoto kushaya kana tsaru zvavo? Bata…

Posted On

Sadza

Maiwe-e! Itsima yahombarume here, Wasverorimbinyuka muzuva nebasa, Kubva tinoritema isu vanamadyirapanze, Nemusuwa weganyabvu rinopera chimbi, Ndisunungure chuma chiunu chiregedzeke, Undipe komichi yemvura yakati…

Posted On

Varidzi vemwana

Chandakatadzira musiki chikukutu, Urombo hwemukwambo chikwambo! Hunotoda kubika doro zvese nesvikiro, Dzinza rose kushaya akaenda kuchikoro, Veukama voti regai mwana aroorwe. Mati moyo…

Posted On

Kupfuma imombe

Ita mombe paruzevha tikurume nzeve, Ndarama yechivanhu kubva chinyakare, Kana pari papi zvapo parere moyo, Une dzinotsika zvose zvakati twasu, Zvinoda dzakasangana hadzi…

Posted On

Mwaka

Ndiro Zhizha yonaya yemheni nemabhanan’ana, Ngava naSaManyika mungoonana ano Maenza, Mbudzi pazamu, Zvita mabiko neNdira mumunda, Patinoshanyura makura nekudyara minda yose, Pedze kutora…

Posted On

Tariro

Mukutanga kwerino gore, Taive netariro yekukunda, Tiri pachedu tichikwenyana, Tichiti zviuya zviri mberi. Vazhinji vaiti mutambo vepwere, Manyengedza pfungwa efodya, Inozadza matama ose…

Posted On

Ndoda mupositori

Ndakatumwa namhamha Kunotenga masamba Ndikasangana nejaya Rikati ndinokuda Ndikati sve-e handikudi Ndoda mupositori Anonditengera bhareta Nemudonzvo wesirivha Kana hondo yauya Ndohwanda mumandebvu Ndohwanda…

Posted On