Amai vaRena

Amai vaRena (Woye woye Rena) Vakapisa mwana (Woye woye Rena) Nekukara nhopi (Woye woye Rena) Kajusi kana kajusi …

Posted On

Zviri mudzimba umu

Chepadare chagara munzeve dzavatorwa, Chemumba ndochiri mumhepo, Ndiko kunaka kwazvo nekuti pakukutu, Zviri mudzimba umu, mabasa! Kuzvireva paruzhinji zvinorema, Wakwewa sanzu wakwewa namashizha…

Posted On

Mukombe vamadzisahwira

Chakanaka chakanaka sahwira, Chinwiwa chenyu chinonaka mhani! Rine horeka, aya matindingoma! Doro renyu randiomesa gotsi papata, Kungoti dzvutu, ndadungunurwa! Tendayi muzvare mubati wezviyo,…

Posted On

Pfumvu yesadza paruzevha

Chakabaya chikatyokera! Vangu mudzimu vakapakata gona rapedza dzinza, Ivo vandipa ronda kuti nhunzi dzindidye, Ndofudzwa nepfumvu kusingaperi, Kubvira ndichiri mudumbu kupfuura kwamupfigwanebwe, Harwusi…

Posted On

Munhanga nemugota

Pano une danga radzo mhandara, Dzinorara sei munhanga gurumwandira kudai? Ane mhuri kwayo ndeane ndume seni, Imi mune mhurikadzi zivai kuti vatorwa, Vachaenda…

Posted On

Kugarira hari sembwa

Zviyo zvako hazvina kunyatsokangwa izvi, Hauzivi mhamba inoshata musi vayabikwa, Moshora angu magate mashava kuvazva hwahwa, Nditambidze mhirimo tiite ‘mhoro doro’, Iri rinotoda…

Posted On

Kukura hakutani

Kukura hakutani, kamwana kanezuro uno? Kataituma mvura kachiita zvokumhanya, Mukombe vosara vosvika chave chikamu, Ndiko kupindana kwamazuva takarivara, Nhasi zvino rasimba, pasadza chave…

Posted On

Mutsetse

Dzidza kumira mumutsetse zvakanaka, Ngaururame urege kunzvenganzvenga, Iwe vanonoka enda uko kumashure, Dai waida kumira nasahwira wamukira, Nhasi uchawa wekupedzisira kubatsirwa. Ndaizivei kuti…

Posted On