Amina

Amina Amina kadeya Kungovheya Amina wandishamisa P.O.Box Marandellas, Marandellas Dhumbembe dhumbembe dhumbembe Amina ju-u jekiseni

Posted On

Kupfuma imombe

Ita mombe paruzevha tikurume nzeve, Ndarama yechivanhu kubva chinyakare, Kana pari papi zvapo parere moyo, Une dzinotsika zvose zvakati twasu, Zvinoda dzakasangana hadzi…

Posted On

Mwaka

Ndiro Zhizha yonaya yemheni nemabhanan’ana, Ngava naSaManyika mungoonana ano Maenza, Mbudzi pazamu, Zvita mabiko neNdira mumunda, Patinoshanyura makura nekudyara minda yose, Pedze kutora…

Posted On

Tariro

Mukutanga kwerino gore, Taive netariro yekukunda, Tiri pachedu tichikwenyana, Tichiti zviuya zviri mberi. Vazhinji vaiti mutambo vepwere, Manyengedza pfungwa efodya, Inozadza matama ose…

Posted On

Ndoda mupositori

Ndakatumwa namhamha Kunotenga masamba Ndikasangana nejaya Rikati ndinokuda Ndikati sve-e handikudi Ndoda mupositori Anonditengera bhareta Nemudonzvo wesirivha Kana hondo yauya Ndohwanda mumandebvu Ndohwanda…

Posted On

Kwatinobva kure

Nyika ihombe kwazvo tinokwana tose, Mombe madhongi nehwai ifararira, Panhabvu tukomana injodzi munhandare, Tusikana tuchitamba dhere nemamhuza, Inongova njakenjake nharaunda yose, Kana anokendenga…

Posted On

Gogogoi

Svikai svikai kani, Titambire mwauya kwedu, Hekani matenga hekani, Tatsikwa ndihombarume, Tisingafungire chokwadi, Tibate, mwauya-a! Bereka gumbo chikomana, Paseri pechikomo kurumidza, Baba pavarikuturika…

Posted On

Mutare

Kumakomoyo! Mutare guta guru reManyika, Rizere utare, goridhe nendarama, Nezvuru zvevanhu zvine tsitsi nengoni, Kana usati wasvika uri kurasika papi, Rega kupedzera tsvimbo…

Posted On

Hwai hwai

Hwai hwai voye (Hoye) Huyai kumusha (Tinotya) Munotyei (Mapere) Mapere akapera kufa kare kare

Posted On

Chinyakare muchidimbu

Muka iwe watotesa pekurara, Geza kumeso ubvise mabori, Marirangwe mhou dzobova, Unowana dzamira nemhuru. Usunge madhonza ose ari mana, Pasi raoma yanaya kave…

Posted On