Posted on: April 15, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Chamupupuri

Chamupupuri chawa, Chamupupuri icho, Chamupupuri chaenda, Chamupupuri nzvee!

Posted on: April 14, 2018 Posted by: admin Comments: 2

MOV

Gore zvaratopera, Tichidya Magodo kudai, Chikanya kudya tichipfachura, Chanakira isu MOV, TaZaranyika kudai. Tototenda imi Chidavaenzi, Tingadai tisiri padare rino neChiwandire charo, Navakuru vedu Banda naDapira, Tichikurukura zvakadzama Mandisodza, Sechinyakare kwaMunowenyu kwataimwa mhamba kwadikwadi. Mufundisi Dube vanoti dzidzai, Mapepeta kubva mune zvamakatadza, Kana idzo Nzounhenda dzekwedu Sanhanga, Kujinga kwegomo Chikota, Hadzidonheri muGomba rimwe kaviri. Zvakayi rambai Mashinya, Matondo aya Majore, anopa apunyaira, Iyo yapinda Mumbure rweRwodzi Bayayi, Borerwe, rova netsvimbo…

Posted on: April 8, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Nehanda

Mazita jahwi moita ekusarudza, Vazukuru vanoti gogo, Vavakidzani vakati mbuya ngana, Kwatiri vana muri gamba, Rakashanda siku nesikati, Kutadza kurarama hwaro hupenyu, Richigadzirira hwedu hwanhasi, Ndosaka tichikutii Nehanda. Zvakatangira pasi kwaSanhanga, Raiva gore rendongwe, Kusina chekubata mumunda, Tsvarakadenga Nehanda vhu, Yaingova nyaya yemazuva, Asati adhingura moyo vaMuchaenda, Kungoti bha rurimi kurembera, Kutanga kwemakore muri mose. Handinyore asi pakukutu hapaurayi, Kutanga naivo chiremba Idzo, Ndokutevera ega musikana Pati, Kwozouya uyu murefu…

Posted on: April 7, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Muchaenda

Muchaenda Budzi raMupengazvese naMakada Gamba, mukono vakamwa mukaka ukaguta Vakabva Mbire kusingasvikwi nevehana nhete VanaBarambabvu vachiuya kuno kuChinyamakungu Vavhimi venjere vanoridza ngoma nemidzonga yenyama Ndiye muera’mbwa, Mukonaanhu, n’anga yeGuhune yaiwaridza bonde pamusoro paMhuriyadziya Dziya rakadzama rine goko guru, Garwe Zororai murugare vaMunyebvu Vene veumambo

Posted on: April 6, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Shiri yakanaka

Shiri yakanaka unoendepi, Huya huya titambe, Ndiri kuenda kumakore, Kuti ndifanane nemakore!