Posted on: May 9, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Kachembere kegudo

Kachembere kegudo Kane vana vasere Kaifamba kachikwira mugomo Kaifamba mangwanani Kachitsvaga zvekudya Kana kaguta vainzwa koti Yuwi yuwi kwenyu-kwenyu Yuwi kachikwira mugomo Kaifamba mangwanani Kachitsvaga zvekudya

Posted on: May 8, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Tsamba kumudiwa

Ndagara pano kwenguva refu, Asi chandabata woye hapana, Pfungwa dziri kurekure kwazvo, Nekufunga iwe neni mudiwa. Ndoronga mari yekufambisa, Ndiuye nditore chidochemoyo, Kana wako baba vakati danga, Kubva wotiza zvako neni mukumbo. Simba ndinaro newe unozviziva, Kana tichinge tati shandeshande, Tozodzoka naro jazi ravatezvara, Nayo mombe inotsika yehumai. Kana ndinewe zenze kupupira, Chinouya ngachiuye chione ini, Bata urwu ruoko rwekuruboshwe, Ndivhike nekuvhura nzira nerudyi. Anokushusha iye zvivindi zveyi, Isimba kaviri…

Posted on: May 6, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Sunungura pfungwa

Unoona zvinoita hudzvanyiriri, Hunokuvhiringidza pfungwa, Kusvikira wozvitarisira pasipasi, Sechinhu chisina kana maturo. Vakauya tinayo minda mikuru, Iwo vanaro bhaibheri mumaoko, Vakati vharai maziso tinamate, Isu ndokutsinzinya zvekukotsira. Takazosvinura paye mbaimbai, Tave naro bhaibheri muchanza, Minda mirefu zvino yave yavo, Isu torima paruware nembezo. Zhundu kana ragara mudanga, Zvanzi chero neni ndawa mombe, Kuzungaira kutadza kuremekedza, Tsiye nyoro dzevaridzi vemusha. Kana rawana rinosimudza musoro, Kuitwa waranda mune yechisikirwa, Zvichinzi zororo riri…

Posted on: May 6, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Nyarara mwana

Wehuwe Nyarara mwana Wehuwe Nyarara mwana Mwana anochema Nyarara mwana Mwana anochema Nyarara mwana Mwana wenyu wachema vakoma Wachemera mai vakaenda Vakaenda kwaChidyamupunga Chidyamupunga magaka aora Aorera mhiri kwaMungezi KwaMungezi kune banga jena Banga jena rekucheka nyama Nyama kwayo ndeye paruware Yapasi inozara ivhu Heino njiva Hu-u! Inogurukuta Hu-u! Nechana munyasi Hu-u! Chimwe chiri kumba Hu-u! Chinokanga zviyo Hu-u! Zviyo zvavatete Hu-u! Shanga yangu yawa Hu-u! Yagonhongwa nani Hu-u! NaMushayadende…

Posted on: May 5, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Chirwere chepa raini

Chepamusoro chero gosoro, Zvinorapika kana nemakwenzi, Chanhasi imhezi yemumoyo, Mazvokuda mavanga enyora. Tinoswera paraini sikati rose, Kuzvinanika segubeze reweti, Nguva yekurarama nehama, Chaidzo mhenyu hapachina. Runhare rwave nhengo yemuviri, Hanzi ndine shamwari jahwi, Mazana mashanu nepfumbamwe, Dzinondida zvikuru nechekure. Kumwa hwahwa kana kuputa, Hurumende yakati zvine zera, Ichi chirwere chichangoburwa, Chisina nani anoziva marapiro. Zvino chabata zera rose, Vana, vakuru nevakwegura, Nguva dzese kutarira muruoko, Zvatichatsikwa nehambautare. Majaya otora tusiri…

Posted on: May 4, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Basa mangwanani

Kumuka rudzii chokwadi, Zuva racheka nyika kudai, Tora hamiro iyo netambo, Kudanga utevere kurumidza, Tingavana dzamira nemhuru! Tarira muzukuru mwachewe, Wafumobata jongwe muromo, Nzombe Jega naSiferi pajoki, Vadzimai mushure nembeu, Gore remvura roungana! Usatevedza sahwira muerabadza, Wekumera zenze muna Gunyana, Zhizha zvanzi musana vorwadza, Zvazviita badza kugura mupini, Wozomuona kusiririsa tokohwa. Wedu mukuwasha swerakuenda, Wafumoshamba machemashiri, Orowa masango kunanga mhiri, Kwaanzwa kurira ngoma yendari, Musiya dzasukwa haadzoki chimbi. Museyamwa otiza…

Posted on: May 1, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Asi chii nhai

Vanhu imi heyi, Kumira kuti hoo, Shandaika chimbi, Zvibva zvati gedye, Kuchakati ndoo. Manje rodziya kwii, Nemi mati rabada, Maheu itai dzvutu, Musati mati tasa, Mozoti neni nanga. Ita rinyatsoti bheu, Mushe vati pindikiti, Zvarakati manimani, Mumwe akati pudzu, Rinova zhowezhowe. Asi chii nhai, Kubva wati zoo, Ndavedzera tsvoti, Nesadza murwi zhii, Chiita moyo mbembe. Zvino zvarati kan’an’a, Chirega kuti pweshe, Ibvaka wati nyamu, Kutsime woti tande, Mugoro ngauti tundu.…

Posted on: May 1, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Tumbedere

Tumbedere woye tumbedere, Kwaunoendayo kwakashata, Nyoka mbiri dzakauraya mai, Wakadziona here?

Posted on: April 29, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Hwindi

Madirei echikoro kudzokorora, Chikamu chimwe chete katatu, Zvino zvaave kutonge baba, Vari kutamba nevana, Tarira, injodzi munhandare. Zvechikoro zvaramba izvi, Regai zvangu nditsvage basa, Muzvinamuchovha anoda rubatsiro, Ropa rangu ronzwa kufamba, Ndini hwindi. Vadzidzisi munozvifambisa sei, Svomho dzakandiramba chose, Asi chengi ndinoiziva pabasa, Ndisati ndaipitambira mari, Chingai maitiro vafundisi. Ndine ruzha hadzisi mbanje, Mhanyamhanya ugare wakafara, Njere handina asi simba ndinaro, Pabasa ini ndomera manhenga, Kufadza mutyairi ari panyanga. Nhasi…