Posted on: April 28, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Ndabva zera

Kwava kusakara kwedovo, Sekunge risakadyiwa nyama, Wangu hupenyu ndazadzikidza, Vana vatatu vazukuru jahwi, Vati pararira nenyika dzose, Tangotarisana pano nama’tombi, Richibuda dakara parinopota. Ndinobvuma idi ndachembera, Asi hazvirevi ndachinja moyo, Ndaitemwawo dzinobuda ropa, Muhana ndichiri’ye wemazuva’se, Rudo, rufaro neruremekedzo, Pasi pemoyo zvichakaringana, Zvamunoona makushe chete aya. Kukwegura bedzi kwandaita, Nyota ndinayo, ndidaneiwo kundari, Pachine nguva ndibate jongwe muromo, Makumbo zvooramba kufambakasika, Rochekanyika ndadhakwa nairo rezviyo, Usanonoke ma’mwana kusunga ngoro, Ndabva…

Posted on: April 27, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Mwedzi

Tarira munda wati ndoo, Kusviba nadzo idzo Ndira, Kupera kweZhizha asika, Famba nendima kusakura. Kukadzi uno matura azeyama, Rave dzikitsiki kunyima sechapungu, Hanzi patabika tatyora mugoti, Muenzi haapedzi dura weduwe. Mbesa dzononoka ndiKurume, Panoda moyo nzira haisviki chimbi, Varume michero yaibva musango, Kumba kusvika kungomwira mvura. NdiKubvumbi hayiari zvekumhanya, Kwakati kwidiba, ichipfirapfira zuva rese, Haungatadzi kubuda mumba muna vashe, Imhute chete iyi hapana mabhanan’ana. Mwakwa wekunaya kupera kwawo, Matara netsapi…

Posted on: April 22, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Mvura naya naya

Mvura naya naya Tizodya magaka Mvura naya naya Tizodya magwere Mvura naya naya Tizodya mapudzi …

Posted on: April 21, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Ane mari ndiye mukuru

Ndakakura naye mufana uyu, Nyope chaiyo muera gejo, Kana kumora huchi hwaiva hutsi, Asi padiki nepadiki ndakamudzidzisa, Bva nhasi uno zvandiparira, Yave shoroma mudya ndichipfachura, Ini ndini ndava kuti mukoma. Hatina kudzidza naye, takadzidza aripo, Dofo ramakoko naZero zvaisasiyana, Asi zvehupenyu zvinoshamisa nematenga, Nhasi uno ouya kuno kumusha, Nerino zimota mbishi rakabereka vhiri, Zvivitsi tosvisvina nesu vasina meno, Nharaunda yose yopembera, Hanzi mukoma mbozha vauya. Kwatezvara gumaguma pakisimusi, Naiye vangu…

Posted on: April 20, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Runako

Vemanzwi matete vanoziva, Simba rekutarisika kwemeso, Zvikazosanganiswa nenjere, Hupenyu hwave pamutenure, Asi harusi rwerudzi rumwe, Runako! Rwangu nderwekuzvarwa narwo, Kubva muhucheche tichakama, Chembere dzaikachamadzwa, Neangu meso aipenya semheni, Hanzi kupotsa padiki aita musikana, Runako! Kana tichatanga chikoro, Bunha dzaiita kurongana, Kugogodza pane rangu gonhi, Vana vavana muzvinachitoro, Ini mbeva mudyiwa neganda, Runako! Nhenha dzoita kurwirana, Kana isu majaya tati pfacha, Mabhurugwa takarembedza, Needu meso machena, Anotaima mujenaguru, Nanhasi tinarwo runako!…

Posted on: April 15, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Ziva kwavakabva

Usatsamwa sengwena, Amai havarohwe, Muromo vakakutuka, Uswatanuke pfungwa, Ukwanise pari nhasi, Kudya zveziya rako. Navakoma makarwa kwazvo, Asi aityiwa nedunhu rose, Raiziva kuti haudenhwi, Mufana veuyu wemusindo, Benzi riye rikasamhanya, Chizvinozvino richaimba. Sahwira Chamunorwa, Aikuturira matohwe, Nekushambira mose, Nhasi otevera ndari, Asika wakakura naye, Rega kufuratira. Iye zidhuzha Maidei, Maive tsika nditsikewo, Ava pamurume wetatu, Nevana vapfumbamwe, Asi hazvishanduri chikare, Aimbowe mhodzi yemoyo wako.

Posted on: April 15, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Chamupupuri

Chamupupuri chawa, Chamupupuri icho, Chamupupuri chaenda, Chamupupuri nzvee!

Posted on: April 14, 2018 Posted by: admin Comments: 2

MOV

Gore zvaratopera, Tichidya Magodo kudai, Chikanya kudya tichipfachura, Chanakira isu MOV, TaZaranyika kudai. Tototenda imi Chidavaenzi, Tingadai tisiri padare rino neChiwandire charo, Navakuru vedu Banda naDapira, Tichikurukura zvakadzama Mandisodza, Sechinyakare kwaMunowenyu kwataimwa mhamba kwadikwadi. Mufundisi Dube vanoti dzidzai, Mapepeta kubva mune zvamakatadza, Kana idzo Nzounhenda dzekwedu Sanhanga, Kujinga kwegomo Chikota, Hadzidonheri muGomba rimwe kaviri. Zvakayi rambai Mashinya, Matondo aya Majore, anopa apunyaira, Iyo yapinda Mumbure rweRwodzi Bayayi, Borerwe, rova netsvimbo…

Posted on: April 8, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Nehanda

Mazita jahwi moita ekusarudza, Vazukuru vanoti gogo, Vavakidzani vakati mbuya ngana, Kwatiri vana muri gamba, Rakashanda siku nesikati, Kutadza kurarama hwaro hupenyu, Richigadzirira hwedu hwanhasi, Ndosaka tichikutii Nehanda. Zvakatangira pasi kwaSanhanga, Raiva gore rendongwe, Kusina chekubata mumunda, Tsvarakadenga Nehanda vhu, Yaingova nyaya yemazuva, Asati adhingura moyo vaMuchaenda, Kungoti bha rurimi kurembera, Kutanga kwemakore muri mose. Handinyore asi pakukutu hapaurayi, Kutanga naivo chiremba Idzo, Ndokutevera ega musikana Pati, Kwozouya uyu murefu…

Posted on: April 7, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Muchaenda

Muchaenda Budzi raMupengazvese naMakada Gamba, mukono vakamwa mukaka ukaguta Vakabva Mbire kusingasvikwi nevehana nhete VanaBarambabvu vachiuya kuno kuChinyamakungu Vavhimi venjere vanoridza ngoma nemidzonga yenyama Ndiye muera’mbwa, Mukonaanhu, n’anga yeGuhune yaiwaridza bonde pamusoro paMhuriyadziya Dziya rakadzama rine goko guru, Garwe Zororai murugare vaMunyebvu Vene veumambo