Kubudirira kuronga

Mati ihurudza nekuti ane mombe,
Dzaakasiirwa nababa vakaenda,
Ini zvangu ndaramba kuti kwete,
Ane mombe nekuti ihurudza!

Haangochemichemi nguva dzese,
Nyatenga aramba kurutsa mvura,
Chero mbesa dzake dzosvava nezuva,
Sekuti chemukuru anopa omene.

Hove dzinokwira dzine muronga,
Pamunorasa muswe muchirimo,
Hurudza inotsva nezuva kugadzirira,
Kuisa mifudze mune wake munda.

Panozoti gumiguru kana yotinhira,
Murovakamwe nenhimuramwaka,
Nzombe dzake dzafuta nemafuro,
Magejo nembeu zvose zvaringana.

Imi nyope motanga kupaparika,
Nekubwereketa mavi asina maturo,
Kupi kwadzakakorera pamarekete,
Muromo usingamharwi nenhunzi!

Upfumi hauzvikoki kunga urombo,
Kutokwinya nguo kusunga dzisimbe,
Chiri mumuti ndechewagona kukwira,
Zuva rabuda, kubudirira kuronga.

Tsamba kumudiwa

Ndagara pano kwenguva refu,
Asi chandabata woye hapana,
Pfungwa dziri kurekure kwazvo,
Nekufunga iwe neni mudiwa.

Ndoronga mari yekufambisa,
Ndiuye nditore chidochemoyo,
Kana wako baba vakati danga,
Kubva wotiza zvako neni mukumbo.

Simba ndinaro newe unozviziva,
Kana tichinge tati shandeshande,
Tozodzoka naro jazi ravatezvara,
Nayo mombe inotsika yehumai.

Kana ndinewe zenze kupupira,
Chinouya ngachiuye chione ini,
Bata urwu ruoko rwekuruboshwe,
Ndivhike nekuvhura nzira nerudyi.

Anokushusha iye zvivindi zveyi,
Isimba kaviri pandinosvikako,
Muudze atambe nezvimwe,
Arege kufira mafufu segonzo.

Zvichabuda semafungire ako,
Nyadenga otipa vana vatatu,
Mhandara mbiri zvivhindikiti,
Nemuchengeti werangu zita.

Gara nepadivi apa ma’mwana,
Ruzambirambira tigote zuva,
Zvakanzi vani musha mukadzi,
Tabva zera tichichembedzana.

Chirega ndimire kurota mudiwa,
Foromani wodana basa ringapera,
Ivo mapeni ebhazi asati aringana,
Zvikaita manyama amire nerongo.

Sunungura pfungwa

Unoona zvinoita hudzvanyiriri,
Hunokuvhiringidza pfungwa,
Kusvikira wozvitarisira pasipasi,
Sechinhu chisina kana maturo.

Vakauya tinayo minda mikuru,
Iwo vanaro bhaibheri mumaoko,
Vakati vharai maziso tinamate,
Isu ndokutsinzinya zvekukotsira.

Takazosvinura paye mbaimbai,
Tave naro bhaibheri muchanza,
Minda mirefu zvino yave yavo,
Isu torima paruware nembezo.

Zhundu kana ragara mudanga,
Zvanzi chero neni ndawa mombe,
Kuzungaira kutadza kuremekedza,
Tsiye nyoro dzevaridzi vemusha.

Kana rawana rinosimudza musoro,
Kuitwa waranda mune yechisikirwa,
Zvichinzi zororo riri kudenga mafa,
Kugarika kwenda kudya mutakuri.

Mukanwa makaumburuka chidembo,
Jahwi marevo mavi kushoropodzwa,
Mutauro nenguo zvisina chiremera,
Mugariro netsika dzagochai matehwe.

Kubva chinotanga mberi mashura,
Dundundu rizere hasha topupuma furo,
Shiri yamharisa inokwezva dombo,
Ndokubvuta nyika neminda zvenharo.

Tasungwa pfungwa mbira dzakondo,
Hongu kwemakumi ezvuru zvemakore,
Ndaona tachinga maitiro nekafambiro,
Asi hazvisi nyore kuchinja mafungiro.

Chiregaika kuvhotera idzo mbavha,
Sarudzai vane pfungwa dzinodhonza,
Vachatemwa tsinga dzinobuda ropa,
Vanoziva kuremekedza zvido zvenyu.

Idi kugarika hakuna mudimbudzirwa,
Tanga nemakata mutenure wotevera,
Simudza musoro uverengwe mwachewe,
Chinga mafungiro, sunungura pfungwa!

Nyarara mwana

Wehuwe
Nyarara mwana
Wehuwe
Nyarara mwana
Mwana anochema
Nyarara mwana
Mwana anochema
Nyarara mwana

Mwana wenyu wachema vakoma
Wachemera mai vakaenda
Vakaenda kwaChidyamupunga
Chidyamupunga magaka aora
Aorera mhiri kwaMungezi
KwaMungezi kune banga jena
Banga jena rekucheka nyama
Nyama kwayo ndeye paruware
Yapasi inozara ivhu

Heino njiva
Hu-u!
Inogurukuta
Hu-u!
Nechana munyasi
Hu-u!
Chimwe chiri kumba
Hu-u!
Chinokanga zviyo
Hu-u!
Zviyo zvavatete
Hu-u!
Shanga yangu yawa
Hu-u!
Yagonhongwa nani
Hu-u!
NaMushayadende
Hu-u!
Wagoiisepi
Hu-u!
Kurwizi rukuru
Hu-u!
Kunodyiwa tsamvu nenhengetenge
Chamupidigori toridza ngoma
Huku ine mongo muchidondova
Kwiyo goko-o!

Chirwere chepa raini

Chepamusoro chero gosoro,
Zvinorapika kana nemakwenzi,
Chanhasi imhezi yemumoyo,
Mazvokuda mavanga enyora.

Tinoswera paraini sikati rose,
Kuzvinanika segubeze reweti,
Nguva yekurarama nehama,
Chaidzo mhenyu hapachina.

Runhare rwave nhengo yemuviri,
Hanzi ndine shamwari jahwi,
Mazana mashanu nepfumbamwe,
Dzinondida zvikuru nechekure.

Kumwa hwahwa kana kuputa,
Hurumende yakati zvine zera,
Ichi chirwere chichangoburwa,
Chisina nani anoziva marapiro.

Zvino chabata zera rose,
Vana, vakuru nevakwegura,
Nguva dzese kutarira muruoko,
Zvatichatsikwa nehambautare.

Majaya otora tusiri twavo,
Mhandara dzoshanda manhede,
Kuti vatenge nguva yeparaini,
Pavanozvishambadza madiro.

Zvino kangoma kana koririsa,
Kawe pedyo nokuda kuparuka,
Pfavirai ngoma vana vevhu,
Tichapera sehondo yeminda.