MOV

Gore zvaratopera,
Tichidya Magodo kudai,
Chikanya kudya tichipfachura,
Chanakira isu MOV,
TaZaranyika kudai.

Tototenda imi Chidavaenzi,
Tingadai tisiri padare rino neChiwandire charo,
Navakuru vedu Banda naDapira,
Tichikurukura zvakadzama Mandisodza,
Sechinyakare kwaMunowenyu kwataimwa mhamba kwadikwadi.

Mufundisi Dube vanoti dzidzai,
Mapepeta kubva mune zvamakatadza,
Kana idzo Nzounhenda dzekwedu Sanhanga,
Kujinga kwegomo Chikota,
Hadzidonheri muGomba rimwe kaviri.

Zvakayi rambai Mashinya,
Matondo aya Majore, anopa apunyaira,
Iyo yapinda Mumbure rweRwodzi Bayayi,
Borerwe, rova netsvimbo Mutonhodza,
Mudye mose Mufute, Kodzanayi.

Vhimai madiro Mutasa kusvika Marange,
Munyebvu vadzo mhembwe moita midzonga,
Asi Mwayera shumba musadya,
Remekedzai Chirochierwa cheMBHS,
WHHHHHAAAAAAAAA!

Zviuya zviri Mberi,
Runotarira shure Rwarasika,
Mvenge mvenge chaiyo,
NeKuwengwa nevane tariro nesu,
Nhasi urombe asi mangwana Duma.

Hongu takaperera Musere gore rino,
Rinotevera Maupfu toita Kuture,
Patichatenda Kanyemba tanwira mvura,
Pedzeni Mhembere yotevera,
Katsika kaye kekuridza Ngoma.

Kupembera kupera kwegore nechikwata cheMOV (Men of Valour) – MBHS (Mutare Boys High School) Old Boys Association.  Mazwi ari muItalics mazita edzimwe nhengo dzeMOV.

Nehanda

Mazita jahwi moita ekusarudza,
Vazukuru vanoti gogo,
Vavakidzani vakati mbuya ngana,
Kwatiri vana muri gamba,
Rakashanda siku nesikati,
Kutadza kurarama hwaro hupenyu,
Richigadzirira hwedu hwanhasi,
Ndosaka tichikutii Nehanda.

Zvakatangira pasi kwaSanhanga,
Raiva gore rendongwe,
Kusina chekubata mumunda,
Tsvarakadenga Nehanda vhu,
Yaingova nyaya yemazuva,
Asati adhingura moyo vaMuchaenda,
Kungoti bha rurimi kurembera,
Kutanga kwemakore muri mose.

Handinyore asi pakukutu hapaurayi,
Kutanga naivo chiremba Idzo,
Ndokutevera ega musikana Pati,
Kwozouya uyu murefu Tindo,
Murapi Mutsa ari mumashure,
Mirai pamutsvuku makambofunga,
Asi makazosiya Fatso achisvika,
Naiye Jo muvhari wegonhi.

Izvozvi makore averengana,
Shamwari Muchaenda yatungamira,
Vana vapararira nenyika dzose,
Nguva zhinji muri mega pamusha,
Inzwi revazukuru morinzwira murunhare,
Ndicho chimanjemanje chakati kuuya,
Asi igaroziva muri chido chemoyo,
Tinokudai zvakapetwa kanomwe!

Muchaenda

Muchaenda
Budzi raMupengazvese naMakada
Gamba, mukono vakamwa mukaka ukaguta
Vakabva Mbire kusingasvikwi nevehana nhete
VanaBarambabvu vachiuya kuno kuChinyamakungu
Vavhimi venjere vanoridza ngoma nemidzonga yenyama
Ndiye muera’mbwa, Mukonaanhu, n’anga yeGuhune
yaiwaridza bonde pamusoro paMhuriyadziya
Dziya rakadzama rine goko guru, Garwe
Zororai murugare vaMunyebvu
Vene veumambo