Muchaenda

Muchaenda Budzi raMupengazvese naMakada Gamba, mukono vakamwa mukaka ukaguta Vakabva Mbire kusingasvikwi nevehana nhete VanaBarambabvu vachiuya kuno kuChinyamakungu Vavhimi venjere vanoridza ngoma nemidzonga…

Posted On

Shiri yakanaka

Shiri yakanaka unoendepi, Huya huya titambe, Ndiri kuenda kumakore, Kuti ndifanane nemakore!  

Posted On