Mwedzi

Tarira munda wati ndoo,
Kusviba nadzo idzo Ndira,
Kupera kweZhizha asika,
Famba nendima kusakura.

Kukadzi uno matura azeyama,
Rave dzikitsiki kunyima sechapungu,
Hanzi patabika tatyora mugoti,
Muenzi haapedzi dura weduwe.

Mbesa dzononoka ndiKurume,
Panoda moyo nzira haisviki chimbi,
Varume michero yaibva musango,
Kumba kusvika kungomwira mvura.

NdiKubvumbi hayiari zvekumhanya,
Kwakati kwidiba, ichipfirapfira zuva rese,
Haungatadzi kubuda mumba muna vashe,
Imhute chete iyi hapana mabhanan’ana.

Mwakwa wekunaya kupera kwawo,
Matara netsapi zvofemera pamusoro,
Ibasa muminda kukohwa zviyo nechibage,
Umore Chivabvu chekugocha mauro.

Chikumi mugariro wacho,
Basa raderera zvirimwa zvave mumatura,
Asi chando chogwagwadza siku nesikati,
Chegore rino chakwidza hamba mumuti.

NdiChikunguru chaiye watajaira,
Nyika yose yaita ruvara rutsvuku,
Kufanana nadzo nhunguru dzati chakata,
Tichipura mhunga, zviyo nemapfunde.

Nyamavhuvhu uye atitosvora zvino,
Naro dutu ruwanzamatare rinorira,
Vana mudyahandikore vachipupurutswa,
Zora mafuta urege kuparuka ganda.

Ose matambo mwedzi uno,
Takadekara kudai munaGunyana,
Tichidya zveziya regore rese,
Kana idzo shiri dzoita manyana.

Gumiguru mwedzi mukuru,
Vekugadzirira kurima chirimo chopera,
Sunga ngoro tiise mifudze mumunda,
Kupisa uku kukwezva mvura yenhuruka.

Mbudzi dzaita zamu, regai dziwe nyenye,
Dzingai mumunda dziende mumakura,
Kutiza mukumbo unoita ngomwa,
Ambuya havaomberwi dzichibereka.

Zvita ndiye wekutenda nyadenga,
Gore rapera kisimusi yatosvika,
Chibata mbudzi tidye ano maenza,
Tipembere navo vabva nyikadzino!

Ane mari ndiye mukuru

Ndakakura naye mufana uyu,
Nyope chaiyo muera gejo,
Kana kumora huchi hwaiva hutsi,
Asi padiki nepadiki ndakamudzidzisa,
Bva nhasi uno zvandiparira,
Yave shoroma mudya ndichipfachura,
Ini ndini ndava kuti mukoma.

Hatina kudzidza naye, takadzidza aripo,
Dofo ramakoko naZero zvaisasiyana,
Asi zvehupenyu zvinoshamisa nematenga,
Nhasi uno ouya kuno kumusha,
Nerino zimota mbishi rakabereka vhiri,
Zvivitsi tosvisvina nesu vasina meno,
Nharaunda yose yopembera,
Hanzi mukoma mbozha vauya.

Kwatezvara gumaguma pakisimusi,
Naiye vangu mukwashan’ina,
Ndaizivei kuti kutema dzepamoto,
Nekumuka mambakwedza kunokama,
Richava rangu basa ndega,
Iye agere pweshe chinzvengamutsvairo,
Dumbu uko rake gumbo haachaoni,
Chake bedzi kudusa mari yezvinwiwa,
Tezvara vangu moyo mbembe.

Kuzungaira kuri paviri,
Kwake uyu kwaiwe nechikwambo,
Kuenda kudzoka hazvina aiziva,
Nhasi muzvenyika awane rake bato,
Yawe monya gurumwandira rotevera,
Minda mitatu akatorera vazungu,
Yaanorima nerunhare kubva mhiri,
Kwaanoenda nechikopokopo seshiri,
Mari yawandisa oshaya pekuisa,
Muhomwe, musokisi nemusutukezi.

Iyeyu wekushata kudaro,
Kufanana nekunze kwemusha,
Gotsi nemeso hazvina mutsauko,
Asi tsvarakadenga tarira uwone,
Dzakarongeka zvomene pachipfuwa,
Ikoko kwadzinorohwa matumbu,
Ndiko dzose kwadzinomhanyira,
Mativi mana enyika odyiwa rutivi,
Mafaro asingazivi tsika,
Ndivo mabasa emari,
Anayo ndiye mukuru!

Runako

Vemanzwi matete vanoziva,
Simba rekutarisika kwemeso,
Zvikazosanganiswa nenjere,
Hupenyu hwave pamutenure,
Asi harusi rwerudzi rumwe,
Runako!

Rwangu nderwekuzvarwa narwo,
Kubva muhucheche tichakama,
Chembere dzaikachamadzwa,
Neangu meso aipenya semheni,
Hanzi kupotsa padiki aita musikana,
Runako!

Kana tichatanga chikoro,
Bunha dzaiita kurongana,
Kugogodza pane rangu gonhi,
Vana vavana muzvinachitoro,
Ini mbeva mudyiwa neganda,
Runako!

Nhenha dzoita kurwirana,
Kana isu majaya tati pfacha,
Mabhurugwa takarembedza,
Needu meso machena,
Anotaima mujenaguru,
Nanhasi tinarwo runako!

Hazvipereri pameso bedzi,
Moyo vozvininipisa paruzhinji,
Pane vembabvu mopeta muswe,
Muromo voziva pokushama,
Mazino arambe akaringana,
Ndiko kuchengetedza runako!

Ziva kwavakabva

Usatsamwa sengwena,
Amai havarohwe,
Muromo vakakutuka,
Uswatanuke pfungwa,
Ukwanise pari nhasi,
Kudya zveziya rako.

Navakoma makarwa kwazvo,
Asi aityiwa nedunhu rose,
Raiziva kuti haudenhwi,
Mufana veuyu wemusindo,
Benzi riye rikasamhanya,
Chizvinozvino richaimba.

Sahwira Chamunorwa,
Aikuturira matohwe,
Nekushambira mose,
Nhasi otevera ndari,
Asika wakakura naye,
Rega kufuratira.

Iye zidhuzha Maidei,
Maive tsika nditsikewo,
Ava pamurume wetatu,
Nevana vapfumbamwe,
Asi hazvishanduri chikare,
Aimbowe mhodzi yemoyo wako.

MOV

Gore zvaratopera,
Tichidya Magodo kudai,
Chikanya kudya tichipfachura,
Chanakira isu MOV,
TaZaranyika kudai.

Tototenda imi Chidavaenzi,
Tingadai tisiri padare rino neChiwandire charo,
Navakuru vedu Banda naDapira,
Tichikurukura zvakadzama Mandisodza,
Sechinyakare kwaMunowenyu kwataimwa mhamba kwadikwadi.

Mufundisi Dube vanoti dzidzai,
Mapepeta kubva mune zvamakatadza,
Kana idzo Nzounhenda dzekwedu Sanhanga,
Kujinga kwegomo Chikota,
Hadzidonheri muGomba rimwe kaviri.

Zvakayi rambai Mashinya,
Matondo aya Majore, anopa apunyaira,
Iyo yapinda Mumbure rweRwodzi Bayayi,
Borerwe, rova netsvimbo Mutonhodza,
Mudye mose Mufute, Kodzanayi.

Vhimai madiro Mutasa kusvika Marange,
Munyebvu vadzo mhembwe moita midzonga,
Asi Mwayera shumba musadya,
Remekedzai Chirochierwa cheMBHS,
WHHHHHAAAAAAAAA!

Zviuya zviri Mberi,
Runotarira shure Rwarasika,
Mvenge mvenge chaiyo,
NeKuwengwa nevane tariro nesu,
Nhasi urombe asi mangwana Duma.

Hongu takaperera Musere gore rino,
Rinotevera Maupfu toita Kuture,
Patichatenda Kanyemba tanwira mvura,
Pedzeni Mhembere yotevera,
Katsika kaye kekuridza Ngoma.

Kupembera kupera kwegore nechikwata cheMOV (Men of Valour) – MBHS (Mutare Boys High School) Old Boys Association.  Mazwi ari muItalics mazita edzimwe nhengo dzeMOV.