Ane mari ndiye mukuru

Ndakakura naye mufana uyu,
Nyope chaiyo muera gejo,
Kana kumora huchi hwaiva hutsi,
Asi padiki nepadiki ndakamudzidzisa,
Bva nhasi uno zvandiparira,
Yave shoroma mudya ndichipfachura,
Ini ndini ndava kuti mukoma.

Hatina kudzidza naye, takadzidza aripo,
Dofo ramakoko naZero zvaisasiyana,
Asi zvehupenyu zvinoshamisa nematenga,
Nhasi uno ouya kuno kumusha,
Nerino zimota mbishi rakabereka vhiri,
Zvivitsi tosvisvina nesu vasina meno,
Nharaunda yose yopembera,
Hanzi mukoma mbozha vauya.

Kwatezvara gumaguma pakisimusi,
Naiye vangu mukwashan’ina,
Ndaizivei kuti kutema dzepamoto,
Nekumuka mambakwedza kunokama,
Richava rangu basa ndega,
Iye agere pweshe chinzvengamutsvairo,
Dumbu uko rake gumbo haachaoni,
Chake bedzi kudusa mari yezvinwiwa,
Tezvara vangu moyo mbembe.

Kuzungaira kuri paviri,
Kwake uyu kwaiwe nechikwambo,
Kuenda kudzoka hazvina aiziva,
Nhasi muzvenyika awane rake bato,
Yawe monya gurumwandira rotevera,
Minda mitatu akatorera vazungu,
Yaanorima nerunhare kubva mhiri,
Kwaanoenda nechikopokopo seshiri,
Mari yawandisa oshaya pekuisa,
Muhomwe, musokisi nemusutukezi.

Iyeyu wekushata kudaro,
Kufanana nekunze kwemusha,
Gotsi nemeso hazvina mutsauko,
Asi tsvarakadenga tarira uwone,
Dzakarongeka zvomene pachipfuwa,
Ikoko kwadzinorohwa matumbu,
Ndiko dzose kwadzinomhanyira,
Mativi mana enyika odyiwa rutivi,
Mafaro asingazivi tsika,
Ndivo mabasa emari,
Anayo ndiye mukuru!

Runako

Vemanzwi matete vanoziva,
Simba rekutarisika kwemeso,
Zvikazosanganiswa nenjere,
Hupenyu hwave pamutenure,
Asi harusi rwerudzi rumwe,
Runako!

Rwangu nderwekuzvarwa narwo,
Kubva muhucheche tichakama,
Chembere dzaikachamadzwa,
Neangu meso aipenya semheni,
Hanzi kupotsa padiki aita musikana,
Runako!

Kana tichatanga chikoro,
Bunha dzaiita kurongana,
Kugogodza pane rangu gonhi,
Vana vavana muzvinachitoro,
Ini mbeva mudyiwa neganda,
Runako!

Nhenha dzoita kurwirana,
Kana isu majaya tati pfacha,
Mabhurugwa takarembedza,
Needu meso machena,
Anotaima mujenaguru,
Nanhasi tinarwo runako!

Hazvipereri pameso bedzi,
Moyo vozvininipisa paruzhinji,
Pane vembabvu mopeta muswe,
Muromo voziva pokushama,
Mazino arambe akaringana,
Ndiko kuchengetedza runako!

Ziva kwavakabva

Usatsamwa sengwena,
Amai havarohwe,
Muromo vakakutuka,
Uswatanuke pfungwa,
Ukwanise pari nhasi,
Kudya zveziya rako.

Navakoma makarwa kwazvo,
Asi aityiwa nedunhu rose,
Raiziva kuti haudenhwi,
Mufana veuyu wemusindo,
Benzi riye rikasamhanya,
Chizvinozvino richaimba.

Sahwira Chamunorwa,
Aikuturira matohwe,
Nekushambira mose,
Nhasi otevera ndari,
Asika wakakura naye,
Rega kufuratira.

Iye zidhuzha Maidei,
Maive tsika nditsikewo,
Ava pamurume wetatu,
Nevana vapfumbamwe,
Asi hazvishanduri chikare,
Aimbowe mhodzi yemoyo wako.

MOV

Gore zvaratopera,
Tichidya Magodo kudai,
Chikanya kudya tichipfachura,
Chanakira isu MOV,
TaZaranyika kudai.

Tototenda imi Chidavaenzi,
Tingadai tisiri padare rino neChiwandire charo,
Navakuru vedu Banda naDapira,
Tichikurukura zvakadzama Mandisodza,
Sechinyakare kwaMunowenyu kwataimwa mhamba kwadikwadi.

Mufundisi Dube vanoti dzidzai,
Mapepeta kubva mune zvamakatadza,
Kana idzo Nzounhenda dzekwedu Sanhanga,
Kujinga kwegomo Chikota,
Hadzidonheri muGomba rimwe kaviri.

Zvakayi rambai Mashinya,
Matondo aya Majore, anopa apunyaira,
Iyo yapinda Mumbure rweRwodzi Bayayi,
Borerwe, rova netsvimbo Mutonhodza,
Mudye mose Mufute, Kodzanayi.

Vhimai madiro Mutasa kusvika Marange,
Munyebvu vadzo mhembwe moita midzonga,
Asi Mwayera shumba musadya,
Remekedzai Chirochierwa cheMBHS,
WHHHHHAAAAAAAAA!

Zviuya zviri Mberi,
Runotarira shure Rwarasika,
Mvenge mvenge chaiyo,
NeKuwengwa nevane tariro nesu,
Nhasi urombe asi mangwana Duma.

Hongu takaperera Musere gore rino,
Rinotevera Maupfu toita Kuture,
Patichatenda Kanyemba tanwira mvura,
Pedzeni Mhembere yotevera,
Katsika kaye kekuridza Ngoma.

Kupembera kupera kwegore nechikwata cheMOV (Men of Valour) – MBHS (Mutare Boys High School) Old Boys Association.  Mazwi ari muItalics mazita edzimwe nhengo dzeMOV.

Nehanda

Mazita jahwi moita ekusarudza,
Vazukuru vanoti gogo,
Vavakidzani vakati mbuya ngana,
Kwatiri vana muri gamba,
Rakashanda siku nesikati,
Kutadza kurarama hwaro hupenyu,
Richigadzirira hwedu hwanhasi,
Ndosaka tichikutii Nehanda.

Zvakatangira pasi kwaSanhanga,
Raiva gore rendongwe,
Kusina chekubata mumunda,
Tsvarakadenga Nehanda vhu,
Yaingova nyaya yemazuva,
Asati adhingura moyo vaMuchaenda,
Kungoti bha rurimi kurembera,
Kutanga kwemakore muri mose.

Handinyore asi pakukutu hapaurayi,
Kutanga naivo chiremba Idzo,
Ndokutevera ega musikana Pati,
Kwozouya uyu murefu Tindo,
Murapi Mutsa ari mumashure,
Mirai pamutsvuku makambofunga,
Asi makazosiya Fatso achisvika,
Naiye Jo muvhari wegonhi.

Izvozvi makore averengana,
Shamwari Muchaenda yatungamira,
Vana vapararira nenyika dzose,
Nguva zhinji muri mega pamusha,
Inzwi revazukuru morinzwira murunhare,
Ndicho chimanjemanje chakati kuuya,
Asi igaroziva muri chido chemoyo,
Tinokudai zvakapetwa kanomwe!

Muchaenda

Muchaenda
Budzi raMupengazvese naMakada
Gamba, mukono vakamwa mukaka ukaguta
Vakabva Mbire kusingasvikwi nevehana nhete
VanaBarambabvu vachiuya kuno kuChinyamakungu
Vavhimi venjere vanoridza ngoma nemidzonga yenyama
Ndiye muera’mbwa, Mukonaanhu, n’anga yeGuhune
yaiwaridza bonde pamusoro paMhuriyadziya
Dziya rakadzama rine goko guru, Garwe
Zororai murugare vaMunyebvu
Vene veumambo