Vakuru vaita munhikwi

Zvingori maringe nenyaya yesadza,
Mari yagara yakashata, ine chitema!
Kwazvakarehwa vaiti meso kuunyana ruzivo,
Chese chaitwa navakuru chaiwe chinake!

Zvino inga mariva takateya tose nhandi?
Zvomoti zverere runyanhiriri kunovhura mega,
Nhaka doro takabikira vadzimu vani?
Monyahwaira nehweseri kunorinwa mbune!

Makazvipira vani kuenda kuhondo?
Amweni takasara, tave nhunzvatunzva nhai?
Maizvituma here nekuzvibikira?
Kufembera nekufemerwa pekutsika?

Nhasi mujibha nachimbwido havachina basa?
Makaitora pachenyu pasina rubatsiro?
Vabereki hamuna kukumbira kana kumanikidza?
Danga ravo vakazvibayira pachavo!

Zvino zvamaitora, mbwende dzodavo chidimbu,
Imwe mbeu yotonga kusvika mbongoro dzava nenyanga,
Agunun’una nekukwamatata mokandira kumapere,
Nekuchitokisi kwaanodzoka akasenga hosha!

Upfumi hwenyika ndeve dzenyu mhuri,
Minda mitatu-mitatu yamakaita kubvuta,
Mukakumba zvese huku, dzimba nemishina,
Kuisunungura pedze moisungirira pakare.

Dzokono monokora zvakare mudura renyika,
Migodhi yendarama makapatsurirana pachenyu,
Ruzhinji tobongomara munongoti ndevemhiri!
Diko tinoriziva, mubvunzonhando chirango.

Hazvinetsi, kungokandira mafufu kumusangano,
Madununu amunovhara meso nesusupenzi,
Vokurwirai kusvika vadambuka makumbo semhashu,
Kudyira murenyu gwaku, uku vachizvipisira hozi!

Tinoziva benzi raramba mbanda harirapiki,
Ngavamanikidzwe mukombe, vakuru vaita munhikwi,
Chirwere, tikaramba takanyarara vanofa nacho,
Badza guru ngaripihwe murimi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*