Nhai Marwei

Ko-o, ndotangira papi? Ndakakuziva uchakadai! Kare nguva gochaimatehwe! Zvino ave makumi mashanu! Ungori ipo pano padivi, Rega ndimbodzora ndangariro, Kuenda iko kwazvakatangira. Ikoko…

Posted On

Hamubviri kureketa

Ivo vaunoti ndeve pedyo, Wavainwa navo muchikura, Hama chaidzo dzemutupo, Dzamaiseva chaenga mose, Dzaikuda chose uchayaruka, Ndidzo pedze dzokupandukira, Kukubaya bakatwa kumusana, Kana…

Posted On

Rufaro rwetsinye

Zvako iwe hazvinzwisisike, Kufara nemisodzi yevamwe, Magaramoyo, izvi zvinorwadza, Zvinofadza bedzi wauya nazvo, Nyemwerero vamwe vakasuwa, Wagara wakanaka wakarara, Kumuka chete kungobvotomoka, Miromo…

Posted On

Nhambe muchando-chena

Yedu yekusada kusarira, Taiweko iko kumakomo! Tichitamba muchando-chena, Kukwira takagara pazvituru, Kudzoka tichikunguruka, Takapfeka makwati pashangu, Vamwe vagarira nhanzva, Kuti tinyatsomhanya nebani, Yaingowe…

Posted On

Ndiye wandaitsvaga

Ndiye wandaitsvaga, Iyeyu ane ndoro chena, Akajekererawoka pameso, Kudadisa pane vamwe, Iro shava, ganda remvura, Rinopenya senyeredzi, Anogutsikana nezvaari, Zvevamwe ndezvevamwe, Kutsungirira munhamo,…

Posted On

Rega ndikurume nzeve

Huya ndikuyambire mwanangu, Chirega kuti tasa pamberi pavakuru, Gara pasi, zvichati torei nguva, Handiti wagara wanga wadya? Nyika yaugere yakanaka kwazvo, Yaunoshora uchida…

Posted On

Mwanangu Chiramwiwa

Mwanangu Chiramwiwa Endawo kumagaka Tizope vaNyamande Vane meso machena Anenge engururu Ngururu dzachijaka Dzinongojakaira Nenyika dzose dzose

Posted On

Shinja

Ndiripo pamusoro peNyachirongo, Ndakatarisa bani reMatiashe, Ndakanuka ndangoshama muromo, Nyika yakanaka iyi wedu-we! Kufunga ndakakurira nyika dzino, Kana neni ndinozviramba, Ko nei ndaisazviona…

Posted On

Usaonererwa

Rega kuonererwa, Kudira jecha zvinhu zvavakuru, Pagurumwandira nekuona vanhu, Vakomana vanokuvhakachira, Usiku, mapere otanga kufamba, Vokugadzirisa kwadikwadi, Paunoti regai zvangu ndizorore, Paye dzichangotanga…

Posted On

Makorokoto

Makorokoto, makorokoto, makorokoto! (Aya ndivo makorokoto) Makorokoto, makorokoto, makorokoto! (Aya ndivo makorokoto) …

Posted On