Shinja

Ndiripo pamusoro peNyachirongo, Ndakatarisa bani reMatiashe, Ndakanuka ndangoshama muromo, Nyika yakanaka iyi wedu-we! Kufunga ndakakurira nyika dzino, Kana neni ndinozviramba, Ko nei ndaisazviona…

Posted On

Usaonererwa

Rega kuonererwa, Kudira jecha zvinhu zvavakuru, Pagurumwandira nekuona vanhu, Vakomana vanokuvhakachira, Usiku, mapere otanga kufamba, Vokugadzirisa kwadikwadi, Paunoti regai zvangu ndizorore, Paye dzichangotanga…

Posted On

Makorokoto

Makorokoto, makorokoto, makorokoto! (Aya ndivo makorokoto) Makorokoto, makorokoto, makorokoto! (Aya ndivo makorokoto) …

Posted On

Hazvindishamisi

Ndakagara zvangu ndazviona, Kumiramira, vaiwe muchekadzafa, Nemaziso kuti uri benyumundiro, Kaendwa haudzoki, musiyadzasukwa, Mavara kutaima aiwa eshato. Bva rwagara rudo ibofu, Poshi, piri,…

Posted On

Kutonhodzwa kwaChavukura

Takabvira kare kureva sedimikira, Hamuigoni nyika musaivhundukira, Haidyiwe zvemumhanya inozvimbira, Musaijairire mangamanga ibhindura, Imi pachenyu ndimi makaivundura, Zvose zvakanaka mobvumbatira, Zvakaipa kune vamwe…

Posted On

Nyobvo

Rakatanga naMunyebvu, Panopano yava Nyebvu, Tozoona iya, zvayave Nyobvu, Pakazoti gwaro rechishanu? Aah, yanga yangova Nyobvo!

Posted On

Murambiwa

Paye parainyenga raihwarara, Mavara aro achitaima sendarama, Kana iro sadza taiseva neuchi, Nyeredzi matsatse payaturuka, Ndikati ndiyeye wandakarotswa, Chido chemwoyo chandasarudza. Ragarisika, zvino…

Posted On

Nhasi vanatwo

Mbudzi ichakarodya nyama! Ndagara ndazviona karekare, Amai vepano nhasi vanatwo, Maroverwe ari kuitwa mwana? Iko kanyama kasina godo, Kamupungurunje kandinodisisa, Nhodzero, mumhu nezviito,…

Posted On

Tomato so

Tomato so so so-so-so-so Tomato so so so-so-so-so Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge …

Posted On

Kwedu pasichigare

Zvazvo zvingori kutsi kwehope, Ndasuwa kwedu pasichigare, Ndinouya pazororo rino! Tichafara vakoma navazukuru, Paye tichirondedzera chinyakare! Sekuru vagara havana muganhu, Kunyanyanyanya vachinge vakoriva,…

Posted On