Kufa kwakauya

Ngatifare wangu mudikani!
Uhu hupenyu idivakamwe,
Sununguka zvino pachine nguva,
Pasipanodya, kufa kwakauya!

Vana vanoti unoshusha,
Vamwene vakati unonyima,
Dzako hama dzoti unonetsa,
Vavakidzani voti unorema.

Kwandiri uri svinga repwa,
Panopano zhii, ndombotura,
Gwadu, chidimbu ndombomenya,
Tende paruware, ndosvisvina!

Hapana angawana zvose,
Tsvarakadenga zvanzi inoroya,
Murume akanaka asiri wako,
Ari wako akanaka akarara.

Ngatipembere chido chemwoyo,
Hazvibatsiri kutambura uchafema,
Vozopakwa zvinonaka vorwara,
Panhovo, pedze susu ropanduka!

Nhai Marwei

Ko-o, ndotangira papi?
Ndakakuziva uchakadai!
Kare nguva gochaimatehwe!
Zvino ave makumi mashanu!
Ungori ipo pano padivi,
Rega ndimbodzora ndangariro,
Kuenda iko kwazvakatangira.

Ikoko kudanga remvura,
Pawaikwira mumuMango,
Wakarabwa vari munyasi,
Uchikotama zvisina mwero,
Ipo pamberi paSezani,
Ko, ndiani aiziva?
Kuti vachazove vanyarikani?

Tichayaruka kurasa muswe,
Bva ndizvo zvinoita pwere!
Shena mbuu uchibva kuSheni,
Isu vamwe taive mbee,
Rujeko rwukakutora mwoyo,
Kwaendwa kungoteverana,
Saiye Solo naMutsai!

Vamwe kuti tambe-tambe?
Zvofinha voti mumwe kwake,
Iwe neni waive umwe mutoo,
Takatamba amai vevana!
Hapana godobori rakazviona,
Kuti pachati makumi mashanu,
Tinenge tichangofara tose!

Hamubviri kureketa

Ivo vaunoti ndeve pedyo,
Wavainwa navo muchikura,
Hama chaidzo dzemutupo,
Dzamaiseva chaenga mose,
Dzaikuda chose uchayaruka,
Ndidzo pedze dzokupandukira,
Kukubaya bakatwa kumusana,
Kana uchinge wabudirira!

Aikazve uchiri mupenyu?
Zvirwere izvi, taiti wakaenda,
Wayaruka zvino wotidadira,
Hauchatizivi zvawave kushanda,
Kushaya kana kumbotiwo dhora,
Wongodya mari yako wega,
Uchingoita zvako zviya zvedoro,
Uchatifunga nerimwe gore!

Iko kusimba unombodyei?
Nekutsvukira wakura seMango,
Unomboita nezveiko iyewe,
Bva chitsvagira muzukuru basa,
Mari unoita yekuzunza seMuzhanje,
Unombotambira yakaita mawandirei?
Magarikire akadai ndeeumbavha,
Rangarira chekuba hachigari!

Kako kamukadzi kanodada,
Handisviki kwako kanonyima,
Ikwo kuonda hakarwari here?
Enda kwachiremba kambovhenekwa,
Zvino zvamunongoti pagore mwana,
Unoda kuti kamire ngenyoka,
Tengesa mota upedze kuroora,
Zvisati zvatitemesa musoro!

Iyo mhandara yako yabva zera,
Inongoramba ichirawa mabhuku,
Oita atifuratire, haachatikwazisi,
Zvino mukwasha achauya rini?
Vakomana vacho vatisingaoni,
Ikaita tsikombi yotyisa varume,
Chigagairwa wani, zviri kumbodini?
Regai zvangu ndikotse muromo!

Rufaro rwetsinye

Zvako iwe hazvinzwisisike,
Kufara nemisodzi yevamwe,
Magaramoyo, izvi zvinorwadza,
Zvinofadza bedzi wauya nazvo,
Nyemwerero vamwe vakasuwa,
Wagara wakanaka wakarara,
Kumuka chete kungobvotomoka,
Miromo isingamharwi nenhunzi,
Chabatwa nanhingi chakashata,
Nei asina kubvunza rako zano?
Ari kumhepo anonhuwa tsvina,
Nhasi hauna kumuona achigeza,
Uyo anokutaura mazuva ese,
Hameno chaanoda chaunacho,
Kugara muromo uri mumhuno,
Uchinda kuona anokutanga,
Chirega zvako kuzvinetsa,
Rwako ruwanze harutsikwi,
Muramba kukokwa muramba hweni,
Manje zvausingarari zvekumhanya,
Uchinamatira nhamo kune vamwe,
Munzira dzavo kusunga rundaza,
Zvino yavo minyengetero yakasimba,
Iye mwari ndeve munhu wese!

Nhambe muchando-chena

Yedu yekusada kusarira,
Taiweko iko kumakomo!
Tichitamba muchando-chena,
Kukwira takagara pazvituru,
Kudzoka tichikunguruka,
Takapfeka makwati pashangu,
Vamwe vagarira nhanzva,
Kuti tinyatsomhanya nebani,
Yaingowe wasara-wasara,
Mazvake-mazvake kudya kwembada,
Watadza kukurumidza kukona,
Pamwe woumburuka muchando,
Dziripo nzira dzavachangotanga,
Zhinji ndedze voti gonei,
Tsvuku nenhema ndedzeshasha,
Vakakura nazvo havadi kana gwara,
Kungoti bangwa nemawere,
Chitaurirwa imi woye-e,
Yaingowe ooooh, aaaah, urrrgh!
Chikakarara nganda reshumba!
Kushanja kune mamwe marudzi?
Kutsvaka chekufa ndicho!
Taken with Lumia Selfie

Ndiye wandaitsvaga

Ndiye wandaitsvaga,
Iyeyu ane ndoro chena,
Akajekererawoka pameso,
Kudadisa pane vamwe,
Iro shava, ganda remvura,
Rinopenya senyeredzi,
Anogutsikana nezvaari,
Zvevamwe ndezvevamwe,
Kutsungirira munhamo,
Kufambirana nezvatiri,
Nekupembera pamabiko,
Kuti nhasi ndezveduwo,
Anotarira zviri mberi,
Zviri shure ndezvazviri,
Ane pfungwa dzake oga,
Dzevamwe ndedze zano,
Anondizvarira mhandara,
Nehakamukaka dzemajaya,
Nama, kuramba ari pedyo,
Kugutsurira nezvandiri,
Narini narini kwemakore,
Kusiyana nezvemhiri!