Muka mudiwa titandare

Muka mudiwa, muka, Ndiri kungoumburuka siku rose, Kana icho chibani chongoti bari-bari, Tambo yotopera, haichasviki kuparafini, Chinguri ndabvira kunetsana neutunga, Hona dandemutande mudenga…

Posted On

Nyemwerera

Kwakakwidibira, nhasi kune makore, Nyangwe moyo uchirwadza sei, Ramba wakapfeka nyemerero, Chisingaperi chagara chinoshura! Ivo pavanodya vachipfatyura, Zvimwe vachiita kukandira shiri, Vavo vana…

Posted On

Waenda muchiona

Hoyo waenda (Muchiona, muchiona) Tete waenda (Muchiona, makangotarisa muchiona) Hona waenda (Muchiona, muchiona) Chikangamazai chiye (Muchiona, makangotarisa muchiona) …

Posted On

Kufudza mombe

Harahwa dzogadzirira kuronda nhimbe, Rwawe rudziyakamwe, isu todzivhurira, Kudzisairira mubani, pakati pemakomo, Mune mafuro, mvura zvese negokoro. Padzinoti tsikitsiki kufurira nzara, Tombotora mukana…

Posted On

Paivepo (Mukoma Tuku)

Vanhu ava vakasuruvara Vari pano vakagumbuka Ruzhinji runotamba nhova Nemisodzi pamatama Chiiko chikonzero? Ndotangira poi? Ndipeiwo zano, Ndoita madiro? Yakanaka Samanyanga, Pamusoroi Changamire,…

Posted On

Nhamo rikawa zita remwana

Takamushevedza kuti Nhamoinesu, Kana ndiyo yatitambisa nhova, Uyu ndiReketai, tati taurai zvenyu, Pedze pindu moti Mativengerei? Maidei, kubva zvino Marwei? Chamunorwa, ndizvo munogona…

Posted On

Viva Zimbabwe

It’s the 18th of April! My home country’s birthday, When I get to experience the best two words ever, Free alcohol! In that…

Posted On

Uyo mutii

Dede zangara uyo mutii? Mupfuti tsvengurudze ndoisa paya Dede zangara uyo mutii? Mutondo tsvengurudze ndoisa paya Dede zangara uyo mutii? Musasa tsvengurudze ndoisa…

Posted On

Tropical Cyclone Idai

Chishanu, 15 Kurume 2019, Yakanaya dzvotsvotsvo ine dutu, Tagarisika, kutambarara serunyemba, Manheru, vamwe votoridza nyono, Pakasvika gomo remvura Idai, Rikakukura nharaunda yedu yose,…

Posted On

Vana tinoona

Hatina kukuonai paifa vana musango? Taive vakuru-vakuru tichironga kuhofisi, Ko, pakaparara vamwe Putukezi? Taidzidza hutungamiri mhiri kwemakungwa, Ine huchi nemukaka zvino zvamauraya? Hatizivivo,…

Posted On