Mvura usanaye

Mvura usanaye Mvura usanaye Isu vana toda kutamba Huya rimwe zuva

Posted On

Muromo wako

Igaba rako, Ndiwe mwene waro, Zvaunoda naro woita, Kubhwereketa kana kutaura, Kuvaka kana kuvondomora, Asi ziva shoko harivhikwi, Kana rabuda haridzoki, Munzeve ravaridza…

Posted On

Imwe nhamo kuzviparira

Kupfachura ndekwe vakazara nazvo, Vanoshaya vagara vanodunguzira, Kumhanya hunge uchiziva nzira, Vamwe vose zvino kutotsunzutira, Kunopemha hakuendwi vakatsvinda, Mucheno vamandiriri vakashongedza, Makasunga zvidananguva…

Posted On

Kuchiri kuchema

Kuchiri kuchema kuri kwega here? Machenere akadaro, Vhisachi panhamo! Kana zvave zvekutsvaga mugaranhaka, Tsiyo dzakazorwa nemiromo mitsvuku, Zvowonge chipoko nemisodzi yenhema! Kuchema senge…

Posted On

Gumbe-kumbe

Gumbekumbe-we kumbe (Kamutambo kari pano-we kamutambo) Hekani chihwa chihwa chihwa (Kamutambo kari pano-we kamutambo) Hekani nzou nzou nzou (Kamutambo kari pano-we kamutambo) Hekani…

Posted On

Unorara sei

Uchiziva wakandinyepera, Kuti uchawe neni narini, Ese matunhu awakagura, Ndaisawe chinhambwe bodo, Ndichiti tsika nditsikewo, Kurarama tesakasika nyika, Ndaiziwei kuti zvichapera? Kukuona kuchanetsa…

Posted On

Manditeya

Chii zvino chamavavarira? Kunditarisa nebandi reziso, Ndazviona kare makanditeya, Yakakura seyi yandakapara? Kusunga rundaza pandinofamba, Muchimirira kuona pandinova, Mugozoti hezvo zvataireva, Pandaiti tiri…

Posted On

Iwe umire papi

Ndiyo nyuchi kutsunzutira, Kufamba paruva rimwe narimwe, Kukoromora itwo bedzi tunonaka, Zvishoma nezvishoma kutakura, Chitarira mavara uone kutsvinda! Painofamba pese kuyevedza, Kana wayo…

Posted On

Dukuduri wakafa

Hona vanhu, hona vanhu-we! (Kamwe kakati – vaneiko, vaneiko-we?) Kamwe kakati – vane tsenza, vane tsenza-we! (Kamwe kakati – kumbira tipivevo?) Kamwe kakati…

Posted On

Ndashuwa kuyaruka

Motomuka hwandambe zhizha rino, Zvakwakanaya, sunga maviri bedzi, Uyu osungawo maviri madhonza, Iwe pamberi kutara mitsetse yembeu, Uyu otevera mushure meanokandira. Parinopisa rerudziyakamwe,…

Posted On