Nhamo rikawa zita remwana

Takamushevedza kuti Nhamoinesu,
Kana ndiyo yatitambisa nhova,
Uyu ndiReketai, tati taurai zvenyu,
Pedze pindu moti Mativengerei?

Maidei, kubva zvino Marwei?
Chamunorwa, ndizvo munogona chete,
Moshaisa mwana rufaro kunhambe,
Munyebvu uye awe kunzi Nyobvo!

Taiva navo vane mbiri kuzvikoro,
Vana Mubvaruri navana Mudapakati,
Vaichibvarura chikoro nevazukuru vacho,
Vohwanda pakati nguva yemakwikwi!

Kana ivo vanaBvunzawabaya,
Waitanga nekusvipira mutsime,
Vozobvunza kuti igomba remarara?
Ufuza, kuzungaira kwaBonderai.

Bhora pasi imi vana Dzungurembwa,
Tinoona, regai kungongwara pasina,
Tarirai umhare hwavana Shingirai,
Kufa kwemurume kubuda ura!

Viva Zimbabwe

It’s the 18th of April!
My home country’s birthday,
When I get to experience the best two words ever,
Free alcohol!
In that right order,
Not alcohol-free.

Garbage everywhere,
There has been carnage here,
The party must have been catered,
No one cares for a cleanup,
Eating, drinking and dancing is all that matter today,
Everything else is blown in the wind.

My kind and crazy lot,
Yes, they are my people,
Maddening sight to the external eye,
And unforgiving as it seems,
The ambience is incredible,
Golden and unforgettable, the moment.

A cat drowned in that beer container,
Still my people continue to drink from it,
It has been floating for an hour, they aver,
Being pushed from side to side,
As they dip their calabashes for seconds and thirds,
Pasted, the drunken mind never stopping to wonder!

As always,
It is those who have so little,
That party like there is no tomorrow,
From the small hours of the morning,
To the dark side of the night,
My beloved Zimbabwe is no exception,
Bonne anniversaire!

IMG-20190929-WA0001

Tropical Cyclone Idai

Chishanu, 15 Kurume 2019,
Yakanaya dzvotsvotsvo ine dutu,
Tagarisika, kutambarara serunyemba,
Manheru, vamwe votoridza nyono,
Pakasvika gomo remvura Idai,
Rikakukura nharaunda yedu yose,
Hapana chakasara, vanhu nedzimba,
Kukandwa nyasi kwerwizi nenyanza,
Tinoti vamwe varipo pasi pematombo,
Makuru aya, atisingazivi kwaakabva,
Musatikanganwa!

Mazita:
1. Xxxx
2. Yyyy
3. Zzzz…

With time you will forget our aspects and figures,
But please remember our dear names.

Vana tinoona

Hatina kukuonai paifa vana musango?
Taive vakuru-vakuru tichironga kuhofisi,
Ko, pakaparara vamwe Putukezi?
Taidzidza hutungamiri mhiri kwemakungwa,
Ine huchi nemukaka zvino zvamauraya?
Hatizivivo, bvunzai vakuru vaitonga,
Maivepi vakuru pavaibvongonyodza?
Simba raive ravamai, isu taingotevera,
Mune mbiri yekurakasha ruzhinji?
Kupi, takapfava seganda rehwai,
Zvinonzi makauraya vana Matebhele?
Chimene chezizi kufamba zvanzi muroyi,
Ko, vashanu vakafa pamavhoti?
Zvakakonzerwa nevanotikwikwidza,
Mavapo panyanga chitongaika tione?
Tipei nguva yekutengesa nyika kuChina,
Mazuva zana zvaapfura rwakapindana?
Kuchema-chema, moda kuonererwa,
Movhara kumasaisai kwatinotandarira?
Muri vanaMuzavazi, taimboda runyararo,
Patinorwara isu vanaTsuro toponera kupi?
Hameno zvenyu, vamwe tinomhanyira mhiri,
Kuzhambatata kwevana, rapai chikonzero?
Hazvigadzirisiki izvi, n’anga haizvirapi!

Zvevasikana zvinochemedza

Vasikana here, havabviri?
Mugwaro rekutanga ondipfimba,
Iyeni, imomo muna Gogogoi!
Ndaipenya semheni nekutsvinda,
Vezera rangu vachadonha madzihwa,
Akati nditengere keza tiende tose,
Gogi ndozotenga kana ndosevenza,
Asi pakazoti gwaro rechishanu?
Ondiramba achida rimwe nyunyu,
Raiwe neshangu chaidzo, kwete hwasho,
Nesutukezi hombe yemabhuku,
Zvese nemurodzo wepenzura,
Waaipota achipa wangu mudikani,
Rondidzvokora, kunditarisira svoto,
Bva izvi hazviendi chinyararire,
Haungoregi shiri ichibhururuka?
Nechinya, ini ndinofa ndagurukuta,
Pabhureki ndikati huya tichayane,
Zamu ramai wako iri, iro revekwangu,
Neukasha, rake ndokuriti vhanzu,
Kunyangwe zvazvo chaiwe chivhindikiti,
Chairatidza kudya zvakapfurikidza,
Chaisandikunda nefuro randaipupuma,
Ndakamubvumburudza imo muvhu,
Kusvika iye nezvaakapfeka rave jiho,
Akati kwaku, pakaita kamukana,
Ndiye tande, chitsoka ndibereke!
Ndikati rega ndichamubata zvangu,
Kupota kwezuva panopera chikoro,
Ndicho chaiwe chokwadi, sendarotswa,
Asika ndakamuonera muhofisi,
Ndashevedzwa nemukuru vechikoro,
Ndokanuka kuona vangu vabereki,
Ndichiudzwa kuti chikoro chapera,
Kusvika kumba kubva ndorikitwa,
Ndiyoyo ngwavaira zuva rimwe,
Kurambwa, kurohwa nekudzingwa,
Zvevasikana izvi zvinochemedza!