Ndamborara here

Muchindiona zvenyu madzimai, Kuuya kutsime runyanhiriri kudai, Inyasha, muviri wakati rukutu, Kuziva nzira kungoti ndarovedzera, Kwandabva kufambira muhope, Ndamborara here madeko? Nayoka yavaMafukidze!…

Posted On

Handichadi peya

Ndobhuye gwinyiso nyamusi, Kanyi handichaguriko, Madhodha akona mikonyo, Haarembi kureketa, Uyu onini wepamutunhu, Iye Mutsapato wepamhiri, Ndumure dzake indururani, Misakainzwa chakata, kukwesa! Kwaakondimake…

Posted On

Tsatsa ndikatsa

Tsatsa ndikatsandika (Ndikatsa) Shinja ndikatsandika (Ndikatsa) Munyanyazi ndikatsandika (Ndikatsa) Odzi ndikatsandika (Ndikatsa) Save ndikatsandika (Ndikatsa) Zambezi ndikatsandika (Ndikatsa) Mukuwisi ndikatsandika (Ndikatsa) …

Posted On

Miedzo yaSatani

Iye Musikavanhu ane chinya, Kupa nerudyi obvuta neruboshwe, Kugadzira nzvimbo inodiwa nevese, Pedze onamatira ipapo muchetura, Zvino vanaMubviri vapinda pfumvu, Kufira pakati pemakumbo…

Posted On

Zvepano

Ndezvekungonyengerera, Nguva dzese kungokumbira, Kuti ma’mwana swederai pedyo? Zvanzi zvipi, moda kudini kwacho, Kubva mukai muende kumunda? Tana, vachamuka nguva yavanoda, Zvino mutsai…

Posted On

Dhiabhurosi

Nhingi ndiye akadai, Ekera yake yakafundumara, Uyu akandikonyon’ora, Kudhumana ndosunga bhutsu, Uya agara akandiwenga, Handitauri naye bodo, Kumuona ropa rinogwamba, Wangu ane ruchengera,…

Posted On

Nyika inodadisa

Rengwendu, ndokwira matunhu! Kuyewa iyo yakatikomberedza, Mapani, mabakwa nemakura, Mashizha oyevedza ruvara, Inongova mudya nemeso! Inzwa runyararo kuti mwi-i, Bedzi kurira kwemashizha, Bva…

Posted On

Muka mudiwa titandare

Muka mudiwa, muka, Ndiri kungoumburuka siku rose, Kana icho chibani chongoti bari-bari, Tambo yotopera, haichasviki kuparafini, Chinguri ndabvira kunetsana neutunga, Hona dandemutande mudenga…

Posted On

Nyemwerera

Kwakakwidibira, nhasi kune makore, Nyangwe moyo uchirwadza sei, Ramba wakapfeka nyemerero, Chisingaperi chagara chinoshura! Ivo pavanodya vachipfatyura, Zvimwe vachiita kukandira shiri, Vavo vana…

Posted On

Waenda muchiona

Hoyo waenda (Muchiona, muchiona) Tete waenda (Muchiona, makangotarisa muchiona) Hona waenda (Muchiona, muchiona) Chikangamazai chiye (Muchiona, makangotarisa muchiona) …

Posted On