Nhai Marwei

Ko-o, ndotangira papi?
Ndakakuziva uchakadai!
Kare nguva gochaimatehwe!
Zvino ave makumi mashanu!
Ungori ipo pano padivi,
Rega ndimbodzora ndangariro,
Kuenda iko kwazvakatangira.

Ikoko kudanga remvura,
Pawaikwira mumuMango,
Wakarabwa vari munyasi,
Uchikotama zvisina mwero,
Ipo pamberi paSezani,
Ko, ndiani aiziva?
Kuti vachazove vanyarikani?

Tichayaruka kurasa muswe,
Bva ndizvo zvinoita pwere!
Shena mbuu uchibva kuSheni,
Isu vamwe taive mbee,
Rujeko rwukakutora mwoyo,
Kwaendwa kungoteverana,
Saiye Solo naMutsai!

Vamwe kuti tambe-tambe?
Zvofinha voti mumwe kwake,
Iwe neni waive umwe mutoo,
Takatamba amai vevana!
Hapana godobori rakazviona,
Kuti pachati makumi mashanu,
Tinenge tichangofara tose!

Hamubviri kureketa

Ivo vaunoti ndeve pedyo,
Wavainwa navo muchikura,
Hama chaidzo dzemutupo,
Dzamaiseva chaenga mose,
Dzaikuda chose uchayaruka,
Ndidzo pedze dzokupandukira,
Kukubaya bakatwa kumusana,
Kana uchinge wabudirira!

Aikazve uchiri mupenyu?
Zvirwere izvi, taiti wakaenda,
Wayaruka zvino wotidadira,
Hauchatizivi zvawave kushanda,
Kushaya kana kumbotiwo dhora,
Wongodya mari yako wega,
Uchingoita zvako zviya zvedoro,
Uchatifunga nerimwe gore!

Iko kusimba unombodyei?
Nekutsvukira wakura seMango,
Unomboita nezveiko iyewe,
Bva chitsvagira muzukuru basa,
Mari unoita yekuzunza seMuzhanje,
Unombotambira yakaita mawandirei?
Magarikire akadai ndeeumbavha,
Rangarira chekuba hachigari!

Kako kamukadzi kanodada,
Handisviki kwako kanonyima,
Ikwo kuonda hakarwari here?
Enda kwachiremba kambovhenekwa,
Zvino zvamunongoti pagore mwana,
Unoda kuti kamire ngenyoka,
Tengesa mota upedze kuroora,
Zvisati zvatitemesa musoro!

Iyo mhandara yako yabva zera,
Inongoramba ichirawa mabhuku,
Oita atifuratire, haachatikwazisi,
Zvino mukwasha achauya rini?
Vakomana vacho vatisingaoni,
Ikaita tsikombi yotyisa varume,
Chigagairwa wani, zviri kumbodini?
Regai zvangu ndikotse muromo!

Rufaro rwetsinye

Zvako iwe hazvinzwisisike,
Kufara nemisodzi yevamwe,
Magaramoyo, izvi zvinorwadza,
Zvinofadza bedzi wauya nazvo,
Nyemwerero vamwe vakasuwa,
Wagara wakanaka wakarara,
Kumuka chete kungobvotomoka,
Miromo isingamharwi nenhunzi,
Chabatwa nanhingi chakashata,
Nei asina kubvunza rako zano?
Ari kumhepo anonhuwa tsvina,
Nhasi hauna kumuona achigeza,
Uyo anokutaura mazuva ese,
Hameno chaanoda chaunacho,
Kugara muromo uri mumhuno,
Uchinda kuona anokutanga,
Chirega zvako kuzvinetsa,
Rwako ruwanze harutsikwi,
Muramba kukokwa muramba hweni,
Manje zvausingarari zvekumhanya,
Uchinamatira nhamo kune vamwe,
Munzira dzavo kusunga rundaza,
Zvino yavo minyengetero yakasimba,
Iye mwari ndeve munhu wese!

Nhambe muchando-chena

Yedu yekusada kusarira,
Taiweko iko kumakomo!
Tichitamba muchando-chena,
Kukwira takagara pazvituru,
Kudzoka tichikunguruka,
Takapfeka makwati pashangu,
Kuti tinyatsomhanya nebani,
Yaingowe wasara-wasara,
Mazvake-mazvake kudya kwembada,
Watadza kukurumidza kukona,
Pamwe woumburuka muchando,
Dziripo nzira dzavachangotanga,
Zhinji ndedze voti gonei,
Tsvuku nenhema ndedzeshasha,
Vakakura nazvo havadi kana gwara,
Kungoti bangwa nemawere,
Chitaurirwa imi woye-e,
Yaingowe ooooh, aaaah, urrrgh!
Chikakarara nganda reshumba!
Kushanja kune mamwe marudzi?
Kutsvaka chekufa ndicho!
Taken with Lumia Selfie

Ndiye wandaitsvaga

Ndiye wandaitsvaga,
Iyeyu ane ndoro chena,
Akajekererawoka pameso,
Kudadisa pane vamwe,
Iro shava, ganda remvura,
Rinopenya senyeredzi,
Anogutsikana nezvaari,
Zvevamwe ndezvevamwe,
Kutsungirira munhamo,
Kufambirana nezvatiri,
Nekupembera pamabiko,
Kuti nhasi ndezveduwo,
Anotarira zviri mberi,
Zviri shure ndezvazviri,
Ane pfungwa dzake oga,
Dzevamwe ndedze zano,
Anondizvarira mhandara,
Nehakamukaka dzemajaya,
Nama, kuramba ari pedyo,
Kugutsurira nezvandiri,
Narini narini kwemakore,
Kusiyana nezvemhiri!

Rega ndikurume nzeve

Huya ndikuyambire mwanangu,
Chirega kuti tasa pamberi pavakuru,
Gara pasi, zvichati torei nguva,
Handiti wagara wanga wadya?

Nyika yaugere yakanaka kwazvo,
Yaunoshora uchida dzevamwe,
Pameso pako ndeyemanga-manga,
Uchaishuwira mukore unotevera,
Chifara nayo zvinogutsa hana.

Imo mumamana mauchapinda,
Usanyara kuvaratidza dzako nyora,
Haungatizizve mubvuri vako,
Mavanga anoratidza kwaunobva,
Kuti uone kuziva kwawakananga,
Kuda vamwe hunge wazvida pachako!

Dzidza kudya zvakadzikama,
Zvine mwero, kwete kuzvimbirwa,
Zvishoma, usati ndazvionerei,
Semuchero wegudo unodyirwa kusvotwa,
Zvinoita hama dzamai vako pano!
Mudye zvamunorima nemaoko enyu,
Zvinobva kure hazvina anoziva,
Wozvipereka negapu remvura,
Utende nyakubika nanyakurima!

Uchawa nesimba zhinji pakuyaruka,
Chiwa chiremera chavari kure,
Unake divi rinotamba neve pedyo,
Uwe muchengeti wemazera ose,
Musimboti wevaduku, vokutarisira,
Usakanganwa kuremekedza vakuru,
Paunoti dzvutu, kupedza nyota,
Ita rimwe uchidira muvhu,
Kupembedza vadzimu, vagokutarira.

Paunozoti kure, wotsvaga shamwari,
Yako yepamwoyo, ine ndoro chena,
Rangarira hapana akarurama zvose,
Mumwe nemumwe ane zvaanotadza,
Asika mukadzi haarohwi mwanangu,
Imbabvu yako, ichengetedze nerudo!

Peta muswe paruzhinji, kuzvininipisa,
Kwete kugara mutonono pane vanyarikani,
Kungobweteketa sedzisimo pane vamwe,
Hupenyu imhindupindu zvaunoona,
Irombe richaenda pakudzoka iduma,
Usaseka vamwe kana uchinge wayambuka,
Hukuru hunoonekwa nekusimudzira vamwe.