Ndewako kudini

Ndewangu! Kwandakamuwana kachana, Kunosvika madhongi ave nenyanga, Gore rose ndichimupfimba, Gwevedzi kupedza rave neman’a! Nduma takapanana kwatete, Munyai nasamukuru ndakatuma, Handina chikwereti natezvara,…

Posted On

Iwe neni

Iwe neni, Sezvose zvakanaka, Zvinouya zvakabatana, Nyevhe nedovi, Bhande nebhurugwa, Mari nedumbu, Chingwa nemajarini, Solo naMutsai, Iwe neni! Chirenga kurebesa meso, Womira kurerutsa…

Posted On

Pashaya chimuko

Zuva rabuda, Rodziya, rachekanyika, Ziya romimina pahuma, Pashaya makore anotonhodza nyika, Ngoma ndiyo ndiyo, Vaitonga vachiri kutonga, Zvinotongwa hazvina mhoswa, Chero vachiri kutonga,…

Posted On

Ndewangu iyeye

Ndakamuwana ndatambura, Mibvunzo gumi nefararira, Misodzi neropa zvaerera, Kwagodobori ndabhadhara. Kuna musiki ndagwadama, Mune yechisikirwa ndakatama, Kutsvaga wandinoda akadzikama, Wandinodada naye zvakadzama. Makore…

Posted On

Warima nechisi

Chave chinguva rabuda kumabvazuva, Zvino rorerekera kurowa nhongonya, Zvapindirana zuva nemwedzi, wagara, Watema pasi wamhura Musikavanhu, Chimotsi, yawe nguva yechisi! Nhasi mahakurimwe! Badza…

Posted On

Varume ndevamwe

Havana zvizhinji zvinovanetsa, Kupinda vovana zvavanoda vobuda, Vakapakata papfudzi sahombarume, Kwete kusvorotenderera nhando, Takabva neko kumhunga hakuna’pwa. Panotsva ndebvu kudzimurana, Pasina kubvunzana twakavanda,…

Posted On

Makarima dondo

Musha wenyu ndiChikunguru vasekuru, Ziiii tonho godo rechando, Nenhunzi dzatama hadzivanikwi,… Mushaiko unoraramwa neane chaakatsika?. Mushaiko usingarire ngoma?. Kuimba tinoimbirwa nemazizi, Ani iyeye…

Posted On

Muchaburana

Ndini ndadaro, Kuzvireva hongu ndini, Kuti zvirege kudaro, Zvikaramba zvakadaro, Pachaita kuburana! Muchateya mariva, Mushandirapamwe, Asi pakunovhura apa, Nekutarira misungo, Ave mazvakemazvake! Saka…

Posted On

Munyanyazi

Rwizi rweupenyu, Munyanyazi! Kutangira iko kumakomo eChimanimani, Gonyo, rwomonyoroka kusvika kuno zasi, Turukova vanaShinja twowana pokuturira nhuna, Rwopfuurira kunorutsira muna Odzi, Potodongorera kubata…

Posted On

Kukunda kubatsirwa

Kudzidza hakuperi, Iko kugara nhaka kuona dzevamwe, Mumamana umo matinovhakacha, Chitsva chagara chiri murutsoka, Motosangana neshamwari itsva, Dzine mirairo nematambiro matsva. Asika zano…

Posted On