Zvandishaisa hope

Ndarivana gangaidzwa mukwenyi,
Mhezi yavavira mune wangu moyo,
Chigagairwa, chiunu chinenge chego,
Zvino ndongoumburuka siku rose,
Mangu mupfungwa haazorori kumhanya,
Kaguchu-kadende, zviuya muroora vamai,
Zvomene, mwana andishaisa hope!

Ko, ihwo husiku zvaunenge gore?
Kunoedza rini, ndakuwara nechisuwo,
Ndomuhwandira kutsime ari mashambanzou,
Podzobvunza shamwari kuti asi chii nhai?
Mukati rume rako dzakakwana shanu?
Vamwe vachifumoshanyura makura,
Iye kwati negwenzi kuhwandira mhandara,
Kuti ndisimuke ndabatwa nechiveve,
Nyadzi dzokunda rufu ipo pandakachochomara,
Ndongoita mudyanemeso, kudonha rute,
Kwake kufamba hutekaira, pashaya chinoshoreka,
Chokwadi rudo rwandishaisa rugare!

Ndagara handizezi basa,
Kukama, kurima kana iko kusakura,
Asi ndingoripo panyama, mupfungwa ndiri kure,
Vakoma vokatyamadzwa nezvapinda munzeve,
Pakuti ndamupindura dondo!
Abvunza nguva inotanga chikoro,
Ini ndanzwa kuti, “uchamuona nguvai?”
Ndikati rufuramhembwe kana rorereka,
Ndichikokorodza mombe iye achiteza huni,
Ndokunge ndichiri mupenyu,
Sekuti chisuwo chondisweta mafuta!

Zvino mudhara ovhiringa zvirongwa,
Kuti ndimuperekedze kudhorobha nhai,
Tinotenga zvipfeko zvitsva zvechikoro,
Chaita chivhundu charovesa yangu hana,
Nei asarudza iro zuva ranhasi?
Haazivi ndaushaira hope uno mukana?
Rwendo rwekubhazi ndongocheuka-cheuka,
Kuti pamwe achangoti nepadivi pfocho,
Ndomutsanangurira mamiriro enyaya,
Tsvarakadenga isati yandigumbukira,
Pandichaigarisa guyo sembwa!

Kuti yarukei, tava vanamuzivazvose,
Tofunga tokwanisa kusimudza dzimba,
Nduma tatakura kuenda kuna tete,
Vobvunza twakawanda, yoita zvekunaya,
Ko, unomuchengeta nei?
Ko, madii mamboti mire-mire?
Ko, gumbo rako rakambotsika pachikoro?
Ko zvino wakaperera gwaro ripi?
Ko pfuma, une marii yeroora?
Ko, ndiani wako samukuru ?
Ko, kutsvaga basa zvinoita vamwe?
Wangu muviri wodedera serutsanga,
Sekuti ndashaya kana neremuromo!

Ndikati zveurongwa zvingandinonokera,
Kwedu imbwa tinodya iri hono,
Chinouya ngachiuye chione ini,
Nditakure tiende, ndoita musengabere!
Rakazopota agara muraimbove gota,
Kwenguva shomana, hongu takambofara,
Akabaira rake gokora pane changu chipfuva,
Nyangwe ndiripi, pangomuka kamukana,
Ini uyo tande, ndomhanyira kumudikani!

Pedze pindu, mutambo vatsvuka ropa,
Kwaive kupembedza n’anga ichabata mai,
Pwere dzochemera kudya nekupfeka,
Mbesa dzasvava, mvura yaramba kunaya,
Basa kutsvaga kwese raramba kumuka,
Mukadzi mukuru oshushira tunonaka,
Zororo mudzangu pfungwa ratama!

Zvino chiona maminimini otevera,
Hapana anoziva nechamugumbura mwongo,
Kutanga uchatukirwa nechemumoyo,
Yopupira nyunyuto kusvika aridza tsamwa,
Dakara kuedze achipupuma furo,
Wototsikitsira ungabvumburudzwa parufu,
Woshaya kuti chii chaizvo chatora nzvimbo,
Ndiye here uya wandairwarira?

Kunaka kwemurume imombe dzake,
Hwangu hurombo haarowi chine nguo,
Shanje dzomukurira zvanzi wasvipirwa uripi,
Otsvukisa maziso, ndoudzwa magaramoyo,
Ondinemera hunyope hunotadzisa mvura kunaya,
Zvonzi ndakanzwengwa nechikoro ndichimutevera,
Ndopeta muswe sekuti ndakanyangira yaona,
Chinguri ndamutarisa, yangove fungiramumoyo,
Chikonzero chasiyana asi ndichangoshaiwa hope!

Mambakwedza, wangu muviri wakati rukutu,
Wotodza nei, pfungwa nenyama hazvina zororo,
Kana iro basa ungaribata chirudzii?
Ipo pane vamwe unoushama sei?
Paanongoti mha-a, ini uyo simu, tasa!

Paita kamari ndiyezve mubatiwehomwe,
Ndopumhwa umbavha kuti ndatora shereni,
Inzwa, “Pano handidiba kana nguva yakwana,
Munhu ngaabvirofambafamba zvake mhaiyo!”
Ko, ndodzingwa pamusha pangu here?
Hongu, shereni ndini zvangu ndatora,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Ndaiti pandari zvimwe ndikatengawo mukombe,
Pada ndingakoshiwa nhamo kwechinguvana,
Dzokono ndobiwa nehope pandakazendama madziro!

Ndewako kudini

Ndewangu!
Kwandakamuwana kachana,
Kunosvika madhongi ave nenyanga,
Gore rose ndichimupfimba,
Gwevedzi kupedza rave neman’a!

Nduma takapanana kwatete,
Munyai nasamukuru ndakatuma,
Handina chikwereti natezvara,
Ndakabhadhara ano mazimari,
Nedzinotsika, danga rose!

Ndewako kudini?
Kuri kudini kwacho?
Nekuti zvaita sei?
Uri musiki iwe?
Tibvire kumhepo!

Hauna kutenga mukadzi,
Pfuma kutsvaga ukama,
Kusunganidza dzenyu mhuri,
Kutenda vabereki vemwana,
Vakakuyarutsira chidochemoyo!

Wakabhadhara nguva,
Ita bedzi ijana rako,
Rekufuga naye gumbeze,
Zvikomba ndezvemusango,
Zvisina kubvisa bvunzirai’no!

Chawaita kubatiswa,
Uri muchengeti wepwere,
Vose vana nevasiri vako,
Kuriritira nekudzidzisa,
Kusvika iye ati zvakwana.

Chiona zvino mashiripiti,
Kese kaunoda iye afuratira,
Wongotevera semucheri wegurwe,
Mudimbudziri anorasa mwena,
Yadeuka, chawakadya chamuka!

Ko, haachadi hake!
Iwe nehasha woti ndimurambe,
Zvakare wobhadhara gupuro,
Kugura badza, chimhingamupini,
Rangarira roora harina chenji!

Iwe neni

Iwe neni,
Sezvose zvakanaka,
Zvinouya zvakabatana,
Nyevhe nedovi,
Bhande nebhurugwa,
Mari nedumbu,
Chingwa nemajarini,
Solo naMutsai,
Iwe neni!

Chirenga kurebesa meso,
Womira kurerutsa chiunu,
Ndicho here chimanjemanje?
Chekumhanyidzana netsikombi,
Dzinopfuura sedova mangwanani,
Mombe nedhongi hazvikweverani,
Pfavira ngoma mumwe vangu,
Dzikama rwendo rwurefu,
Hunoda vayanani,
Iwe neni!

Nhasi wave duma,
Kubudikidza neni musimboti,
Asi ndoita sechimhingamupini,
Ndiwe vakwira kumusorosoro,
Une parefu pekudonha,
Woedza kubatira mashizha,
Zvoshaya basa watodonha,
Makore afamba wakwegura,
Kusimuka mabvi zvonetsa,
Usina wako mubatsiri,
Iwe neni!

Ndini chandavinga,
Chandabata ini handiregi,
Nyangwe ako magaramoyo,
Kundidaira nenzwi rine hasha,
Wondidzwokora neziso rinotaura,
Ndongokuchidzira moto wamhova,
Zvimwe pada ungabaka rimi,
Pano ndadzika midzi, handiendi!
Kupi kwekuenda kusina wangu?
Tiri tose mwachewe narini,
Murufaro nematambudziko,
Iwe neni!

Pashaya chimuko

Zuva rabuda,
Rodziya, rachekanyika,
Ziya romimina pahuma,
Pashaya makore anotonhodza nyika,
Ngoma ndiyo ndiyo,
Vaitonga vachiri kutonga,
Zvinotongwa hazvina mhoswa,
Chero vachiri kutonga,
Simba richiri ravo,
Ane chake ane manyawi,
Mutambo ndiwo ndiwo,
Zuva idzva rataikarira,
Dzokono rabvongonyodzwa,
Shure kweaya mavhoti,
Akabuda pakati pehusiku se’shwa,
Mucherima pasina anoona,
Zvichipereka aya masikati,
Ruzhinji rwajamuka kuti kwete,
Yangu miriro yabirirwa,
Handizvo zvandaita mubhokisi,
Mandaiwe ndega ndichinyora,
Marima nechisi vatungamiri,
Ivo zvinyoronyoro votsanangura,
Vachipfipfinyika zvavo kuseka,
Zvinoti ruzhinji kuvhota,
Zvozoti vatongi kudaidzira,
Kungoti zvinotevedzana,
Asi zvinhu zviviri zvakasiyana,
Regai kuti pedzera nguva,
Yekunokotsira zvedu muparamende,
Masoja achakugadzirisai,
Mudzoke kwenyu kubako,
Tichakushevedzai kana tokudai,
Makore mashanu anotevera,
Tokushandisai zvakare nhando!

Ndewangu iyeye

Ndakamuwana ndatambura,
Mibvunzo gumi nefararira,
Misodzi neropa zvaerera,
Kwagodobori ndabhadhara.

Kuna musiki ndagwadama,
Mune yechisikirwa ndakatama,
Kutsvaga wandinoda akadzikama,
Wandinodada naye zvakadzama.

Makore nemakore apindana,
Vawengi pachavo vapedzana,
Yavo moyo ine godo yapetana,
Handimusiye, rukudzo tinopana.

Iye anodidawo ndinozviziya,
Kungondiona muviri wodziya,
Hapwa dzake dzotanga kuswinya,
Nemuchando omimina ziya!

Tiri mapatya zvamunoona,
Aya pachiuno akabatana,
Kwaendwa iye neni kuteverana,
Nekuhuni hatisiyani kana!

Wangu wepamoyo ndinaye,
Wekuswera nekurezvana naye,
Ndewangu wavatsonya iyeye,
Tsvagawo wako wega, musiye!

Warima nechisi

Chave chinguva rabuda kumabvazuva,
Zvino rorerekera kurowa nhongonya,
Zvapindirana zuva nemwedzi, wagara,
Watema pasi wamhura Musikavanhu,
Chimotsi, yawe nguva yechisi!

Nhasi mahakurimwe!
Badza wosendeka kupa ruremekedzo,
Gara warega kupinda imo mumunda,
Ungawarairwa wodenha zvakazvigarira,
Ukachibata chakati tende!

Unozvionera pamhuno sefodya,
Wanaiva wega ukarohwa nemheni,
Yechimvuramabwe yokuparadzira musha,
Munda wose wopera nengozha nendongwe,
Ndumure dzoita ndururani misikanzwa!

Kuremekedza tsika dzechivanhu,
Dunhu nenharaunda yatinorarama,
Inguva yematare kutonga dzemwedzi wose,
Madzimai mumapindu kudiridza miriwo,
Pwere dzofaranuka kutamba madiro!

Pachati ruchenje, rikati, jenaguru nemhindo,
Mutumbi kufa, mamwe makumi maviri nemasere,
Kachana kuzombatazve chimwe chimotsi,
Zvachiri chishanu kupera kwesvondo kudai,
Chipembera nemukombe wakazorodza nyama!

Varume ndevamwe

Havana zvizhinji zvinovanetsa,
Kupinda vovana zvavanoda vobuda,
Vakapakata papfudzi sahombarume,
Kwete kusvorotenderera nhando,
Takabva neko kumhunga hakuna’pwa.

Panotsva ndebvu kudzimurana,
Pasina kubvunzana twakavanda,
Afirwa agara haaringwi kumeso,
Hazvinei kushaya kana kuwana,
Maoko kuwanda kutsonza ndima.

Kumba kusvika pwere dzorota,
Ungazopfuurwa nemafaro uwete,
Warara aenda nemuromo wake,
Kubasa womukira mashambanzou,
Kunaka kwehope hakuna ndima.

Kana ihwo hwukamasahwira,
Hungori paganda, haunyanyodzika,
Chero, akuruma nzeve ndewako,
Kungoitira kuti hwahwa hutapire,
Kuvaraidzana, kusesedza nguva.

Zvanzi bhururu venyu ari panze,
Hongu, ini ndogutsurira musoro,
Tatamba makore anokwana mashanu,
Kudya pamwe gango nejenamuponesi,
Asi nezita rake nanhasi handirizivi!

Yagara inongowa mukoma-mudhara,
Ha-a, hamuite mukoma makapenga,
Paushamwari hwedu tichikwenyana,
Heyi, mudhara muri kumberi mhani,
Kure uko, sechigaro chamufundisi!