Kupfuma imombe

Ita mombe paruzevha tikurume nzeve,
Ndarama yechivanhu kubva chinyakare,
Kana pari papi zvapo parere moyo,
Une dzinotsika zvose zvakati twasu,
Zvinoda dzakasangana hadzi nehono,
Kubatsirana ose mabasa epamusha.

Nzombe huru dzakabva mukurerwa,
Mhuru ngadzivande tsiru dzinoita zamu,
Kana dzava mhou mukaka zvino chakata,
Hono dzosunurwa kuti ave majongosi,
Junju, horeka, mhandamba dzopingudzwa,
Posara inohwihwinya handira yekuberekesa.

Kuisunga ngoro inzombe dzine muchiti,
Maguta pakurima madhonza akasimba,
Wosunga forosi akatendeka kurudyi,
Haidi chikoti kana mutungamiri,
Kutongorima nemheterwa nemuridzo,
Munda vagara vadetsudzwa nendove.

Rinobatika here basa usati waimwa hobvu,
Kana iri tsiru nzenzi manhenda waikama,
Mombe yenjeni kutokama wakasungira,
Chitenga yako urege kuramba wakaringe nzira,
Paita havi tema dore wokanga nyama,
Dehwe wokakata nemunyu mangwana rukukwe.

Wangu mukorore otizirwa zwana madeko,
Nemukunda Samanyanga weganda gobvu,
Kunyangara zvake pamumhu pabadza ibhinya,
Tezvara voshevedzera gumi nenhanhatu,
Ambuya vanodavo inotsika yechimanda,
Pedze moti mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa.

Sabhuku akatisiya paseri pechikomo,
Neumhare hwake dunhu rose roungana,
Takaritema rino bhuru rakasvika renhevezo,
Makurukota padare kurwirana yakagochwa,
Isu taishanda parufu kana kunzwa payakaenda,
Takazoita svoto neramba pakurova guva.

Uyu sahwira Chaitezvi pamhiri perukova,
Ngozi yemwana yamutambisa chepamusoro,
Zvino ngava zvainopedzwa nekuripa,
Vatadzirwi vakati vanoda shanu dzinofema,
Anodziwanepi iye ari zvake musvuuganda,
Dzinza kutopera pamhene takatarisa.

Mwaka

Ndiro Zhizha yonaya yemheni nemabhanan’ana,
Ngava naSaManyika mungoonana ano Maenza,
Mbudzi pazamu, Zvita mabiko neNdira mumunda,
Patinoshanyura makura nekudyara minda yose,
Pedze kutora muzira pakusakura nekukofora,
Hapana inofura iwete mabasa gumi nefararira,
Parinopera Zhizha matura anenge ozeyama,
Asi mbesa dzitsva totanga kunhonganhonga.

Matsutso ndiye KKK: Kukadzi Kurume Kubvumbi,
Maguta kune vakarima sekuti mbesa dzaibva,
Kune nyope inguva yekuruta nekukumbirisa,
Kukadzi oita maminimini ekunyima evanhukadzi,
Ndume dzotevera neadzo mashiripiti aKurume,
Hanzi ndodanirwei ini ndagutira mumunda kare,
Kwotevera Kubvumbi painonaya yekupedzisira,
Ino nhete isingazorori kupfunha isu tichikohwa.

Chando chichichi: Chivabvu Chikumi Chikunguru,
Todunguzira Chivabvu chakanaiwa nemubvumbi,
Chokosha chinyoro vazhinji vatotanga mhandire,
Patinenge tichiponda chibage nekupanda nzungu,
Chikumi chando chobvunza mutupo, kutorara uchibaka,
Zvirimwa pamatara patakazvisasika zvanuna,
Chikunguru nemavara ake enhunguru wodadisa,
Patinopura nekuurusa zviyo mutsapi tichirongedza.

Chirimo kuzorora mazhinji mabasa emumunda,
Asi hazvirevi kugarira maoko nekutevera ndari,
Nyamavhuru kurongedza matura nekusarudza mbeu,
Rwuchivhuvhuta ruwanzamatare tichigadzirisa minda,
Gunyana painonaya yegukurahundi togadzira musha,
Nekutsvaga huni kumabakwa kwadzinorira nyenze,
Gumiguru rouya nemunakamwe munongedzo weZhizha,
Kubva pano wave mutserendende kune vakagadzirira.

Tariro

Mukutanga kwerino gore,
Taive netariro yekukunda,
Tiri pachedu tichikwenyana,
Tichiti zviuya zviri mberi.

Vazhinji vaiti mutambo vepwere,
Manyengedza pfungwa efodya,
Inozadza matama ose nehutsi,
Husingasviki nekuguru kwese.

Zvavo zvinotarisika sezvine urongwa,
Asika nzanga inokura ndeyerema,
Zvatiri pari zvino hazvinei,
Kugadzirira cheuviri mangwana.

Zvino zvawaraudzwa muto wegwaya,
Zvanzi mangwana ufire mudziva,
Simba mukaka shandisa iyoyi nguva,
Sekuti humhandara idambakamwe.

Usakadheerere kamoto kamberewere,
Kanopisa matanda nemasango mberi,
Ramangwana rakajeka toshura mare,
Patichapembera nedzedu nhureture!

Kwatinobva kure

Nyika ihombe kwazvo tinokwana tose,
Mombe madhongi nehwai ifararira,
Panhabvu tukomana injodzi munhandare,
Tusikana tuchitamba dhere nemamhuza,
Inongova njakenjake nharaunda yose,
Kana anokendenga kuti kunze kunei,
Hapana kurwirana mweya wokufema.

Kumakomo emhute masango anorura,
Kwatinoswerodzifudzira nekuvhima,
Pfumo kuruboshwe, tsvimbo kurudyi,
Demo papfudzi, imbwa mumashure,
Kuhwandirana nengwe totizira muninga,
Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi,
Risingaziwe mberi kana shure.

Nzira yamabhazi anoenda kudhorobha,
Iri kure kwazvo hapana kana ruzha,
Tumichovha tunodzika kuno muhuruwa,
Tuchiperera kuchikoro uko kwaShinja,
Tete vauya pazororo kutosunga ngoro,
Kuyambuka Chitumanyere nemumvura,
Kunotambira chingwa nejemu dzvuku.

Apa pane hurudza yenjera nemichero,
Apo pagere muvhimi nemumori weuchi,
Nzuzu mubati wehove iri nechepapapo,
Uyo anotamba nembezo kuveza majoki,
Pamhiri mupfuri vemapadza nemapfumo,
Paseri anobika rezviyo kungoti mukombe,
Pabira wotoimba manhanga kutapira.

Kupfunya ndekwe avata nayo,
Isu maguta tinorara takatandavara,
Ndarama hatineyi nayo mudunhu rino,
Tinoicherera pasi kunze muruwanze,
Nekuti chedu kuchinjana navavakidzani,
Rungwanangwana patinomutsana,
Tichibvunzana mamiriro ehupenyu.

Gogogoi

Svikai svikai kani,
Titambire mwauya kwedu,
Hekani matenga hekani,
Tatsikwa ndihombarume,
Tisingafungire chokwadi,
Tibate, mwauya-a!

Bereka gumbo chikomana,
Paseri pechikomo kurumidza,
Baba pavarikuturika mikoko,
Vauye zvino mutungamidzane,
Uti sekuru vauya kubva kanyi,
Nehomwe izere gogoya.

Chimhandara isa huni pamoto,
Shambakodzi uzadze kuti tundu,
Ukuchidzire ikurumidze kuvira,
Ichidziya ubate jongwe riya guru,
Wotora katende kehupfu hwerukweza,
Ukasike sekuru ndofunga yoruma.

Kubva wagara mutonono vakomana,
Chibuda panze utambe nevamwe,
Sekuru vagare pachigaramakomucha,
Vachinyatsoti tende vature befu,
Uvape komichi vatonhodze moyo,
Kwavabva chinhambwe handipano.

Zviri kumbofamba sei chisikana,
Mumba macho zvairi mhute yegayega,
Huni inyoro here maita hutsi kudai,
Zvauri kuti bari bari furidza nesimba,
Rega kuti fendekete gara zvine mwero,
Ndati nditaure, kuziva mbuya huudzwa.

Garai sekuru garai zvenyu,
Bvisai bhachi rinoti nejiho piriwiri,
Mabasa kuvanda, kana nguva yekutsvaira,
Imi hamutsvi here nezuva rino,
Kuda kuchena here nebote pahuro,
He-he-he, seka hako muera shiri.

Gu gu gu gu gu gu,
Tichinyatsoombera zvakanaka,
Paane nguva, makadii sekuru,
Mavasiya vakadii kwamabva,
Mafamba henyu zvakanaka,
Haiwa, totenda nyatenga.

Mutare

cropped-images.jpg

Kumakomoyo!
Mutare guta guru reManyika,
Rizere utare, goridhe nendarama,
Nezvuru zvevanhu zvine tsitsi nengoni,
Kana usati wasvika uri kurasika papi,
Rega kupedzera tsvimbo kumakunguo,
Hakuna rimwe guta rakadai, izai regondo,
Inzwa ini, huya uone mashura nezviratidzo,
Ziriwo rechembere ziramba waravira,
Ukanonoka tingoonana maenza!

Svika tikuratidze chinonzi dhorobha,
Rakawakwa neruzivo rwemandorokwati,
Rakatangira Tsambe kumusoro kwaMutasa,
Pedze tende, kutura befu paMutare Mudhara,
Ndokuzodzika midzi pano pakati pamakomo,
Padyo nemuganhu Machipanda toenda nyanza,
Kumabvazuva kuchekererana nePutukezi,
Dunhu rinonaya nekamhepo kanotonhorera,
Kachifuridzira pakati peBvumba neImbeza,
Kochekerera neChristmas Pass kumadokero.

Zvishamiso nezviratidzo gumi nefararira,
Wada zvekubhururuka nhandare yendenge iripo,
Nzvimbo dzakachengetedzwa Cecil Kopje neTiger Kloof,
Mutare Musuem neNational Gallery yeZimbabwe,
Chechi yeMutare Boys neCross Kopje kurangarira mauto,
Gomo reMurahwa nezvinyorwa zvagochai matehwe,
Mugomba nhandare yenhabvu nemitambo,
Haungati wasvika usina kuenda paMusika weHuku,
Paunowana twese hatwo twaungade,
Haticharevi mapopomo akatitenderedza.

Chii chaungada chaunoshaya kwaMutare,
Michero mhando nemhando itsaraude,
Kubva kumabhanana kusvika kuzvinanazi,
Kana yemusango mazhanje nematohwe,
Putugadzike inozivikanwa pasi rose,
Katiyo neTanganda inogadzirwa munharaunda,
Chibage, madhumbe, mbambaira hatichatauri,
Kugadzira mari nemiti, matanda nemapuranga,
Zvivezwa zvemunyaka unozviona imo muno,
Ndarama pano paPenhalonga neChiadzwa.

Tinadzo nyanzvi vamiririri vedhorobha,
Vemukurumbira muhondo yechimurenga,
Vanamukoma Hebert Chitepo naEdgar Tekere,
Mumatongerwe enyika varimo vagari veMutare,
Lawrence Mudehwe naSupa Mandiwanzira,
Shasha vatambi wemitambo tinavo neuwandu,
Farai Tumbare, Genius Chidzikwe, Ngoni Chibuwe,
Hakamukaka dzenhabvu chete hadziverengeki,
Willard Katsande, Washington Arubi, Onismor Bhasera,
Zvikwata Mutare City Rovers, Buffaloes neTanganda.

Inzwisa chete iyi makomborero haaperi kuverenga,
Vemabhizinisi vanotengesa mvura kune vari mudziva,
Isau Mupfumi naErnest Mungwari (Tenda) wemabhazi,
Kana zvekuimba, zvivezwa nekufadza vanhu,
Vakoma Chiwoniso Maraire naDaniel Baradza,
VanaMunyebvu vozvidanawo kuti Nyanduri,
Zvitombo zvinozivikana mhiri kwemakungwana,
Arthur Mutambara nachiremba Tichafa Parirenyatwa,
Nevarungu Donal Lamont vaimirira zvido zveruzhinji,
Kudadisa zviri pachena, rine manyanga hatiputirwe!

Mikono nemhou dzobhonga zvine mukurumbira,
Dzaive mhuru murokesheni rwerino guta,
Kutanga Sakubva todzika kunanga Dangamvura,
Chikanga yokura kusvika Garikai neHobhouse,
Ringanzi dhorobha here risina Musha Mukadzi,
Nechepakati poita Florida, Yeovil neDarlington,
Greenside, Palmerston, Morningside neFairbridge.
Kupfuura kumusoro kuTiger’s Kloof neMurambi,
Dzakatikomberedza tingaswerera kudoma,
Kugarika chete, kureva ndokunei.

Irwo ruzivo nehuchengeri zvisingazivi miganhu,
Zvakabva imo muzvikoro zvisina muenzaniso,
Kutanga pane zvevadiki paSakubva neMutanda,
Hazviperi, Rujeko, Sheni, Dangare, Mutare Junior,
Kuti yarukei voenda Dangamvura neSakubva,
Nyamauru, Hartzell neMutare Girls neBoys High,
Kana wada kuenderera mberi zviri kwauri,
Africa University iri muno neManicaland College,
Mutare Teachers neMarymount ndeye vadzidzisi,
Mabasa emaoko paMagamba neMutare Polytechnic.

Zvinonzi vani roorerai Manyika,
Kune vanhu vachiri kuremekedza tsika,
Asika hunaki hwemukadzi huri pamwana,
Mhembwe rudzi inozvara ane kazhumu,
Dhorobha rose rakazvipira kutsva sehadyana,
Inokangira vamwe mavhidyongo aisingadyi,
Hupenyu nyorenyore pasina bongozozo,
Huya uzvionere Mutare pamhuno sefodya,
Chinono chine’ngwe, chachaya,
Ehe, tisu anhu acho!

Chinyakare muchidimbu

Muka iwe watotesa pekurara,
Geza kumeso ubvise mabori,
Marirangwe mhou dzobova,
Unowana dzamira nemhuru.

Usunge madhonza ose ari mana,
Pasi raoma yanaya kave kare,
Dzimwe dzose usairire kumakura,
Tozotevera rufuramhembwe.

Rwawe rudziyakamwe rakwira,
Chidzisunungura zvino dzaneta,
Nekupisa kworoita putugadzike,
Nemutandabota machikichori.

Imbwa nematemo zvarongeka,
Nemunyu muchanza kunovhima,
Topfuura nekumariva murutsva,
Havi yenyama hakuna mazuva’no.

Kuona mhandara kubvuma rwendo,
Nguva zhinji rwavo rwuri mberi,
Kutsime, kuhowa nekunoteza huni,
Kwavanosangana naavo majaya.

Zviredzo zvagara zviri kurwizi,
Munyurwi imo munyasi memvura,
Madere nemakwaya hazvina nguva,
Asi huru dzinodyira kwodoka.

Kana yoruma kwira mumushuma,
Ugare divi rimwe iro rine mhangara,
Perera kutsamvu muonde une mago,
Mazhanje hudyidzana nadzo harurwa.

Tadya chakata zvinogadza moyo,
Zvino tonotiva chamunyurududu,
Rakadzikama iro dziva rine ngwena,
Kugarisana nekuremekedzana.

Tozorora manhede pasi pemubvee,
Tichiyeva mikonikoni nemagayaguru,
Kanyururahove kachitamba yako nepadivi,
Kusekedzana tichitandadzana.

Zuva ronanaira kuna amai varo,
Handeyi tinokokorodza mombe,
Rave gumbi kugokoro kwadzinonwira,
Kwadoka matatya zvootangoimba.

Zvipfuyo mudanga tavharira,
Vasikana dzavo huku muchirugu,
Tonanga kudare kunogocha mbeva,
Vakuru pavanorondedzera ngano.

Jenaguru mburetete totamba chisveru,
Nemuchongoyo, tobambangura ngoma,
Kwatosara nguva diki yekuzorora,
Sekuti mangwana ndipo zviri.