Kwatinobva kure

Nyika ihombe kwazvo tinokwana tose, Mombe madhongi nehwai ifararira, Panhabvu tukomana injodzi munhandare, Tusikana tuchitamba dhere nemamhuza, Inongova njakenjake nharaunda yose, Kana anokendenga…

Posted On

Gogogoi

Svikai svikai kani, Titambire mwauya kwedu, Hekani matenga hekani, Tatsikwa ndihombarume, Tisingafungire chokwadi, Tibate, mwauya-a! Bereka gumbo chikomana, Paseri pechikomo kurumidza, Baba pavarikuturika…

Posted On

Mutare

Kumakomoyo! Mutare guta guru reManyika, Rizere utare, goridhe nendarama, Nezvuru zvevanhu zvine tsitsi nengoni, Kana usati wasvika uri kurasika papi, Rega kupedzera tsvimbo…

Posted On

Chinyakare muchidimbu

Muka iwe watotesa pekurara, Geza kumeso ubvise mabori, Marirangwe mhou dzobova, Unowana dzamira nemhuru. Usunge madhonza ose ari mana, Pasi raoma yanaya kave…

Posted On

Kuvhaira

Wafarisa wazvinzwa, Kurasa muswe kwowoita, Kushamisira pane vanhu, Inda inosveta mutakuri. Kuvhairirwa ini handidi, Nembambaira inofunurwa, Kuonererwa paruzhinji, Tichaonana pazambuko. Zamba zuva waona…

Posted On

VaGarwe Chihwa

Mwaita Sigauke, Chihwa chebonga, Mutupo watakagurirana, Mwati kaha ngekuone tsimba, Kuona mumhu todedera, Mwaita Ngonyama, Chiramba kudya uswa, Kuona zuva musi wainodya, Kuvhima…

Posted On

Nhasi igoridhe

Zuro afamba asvava, rave vende, Hakuchaendwi kana naani zvake, Mangwana parizvino angori maroto, Hausviki kana nyadenga akaramba, Ndosaka ranhasi riri goridhe, Rirarame zvakazara…

Posted On

Hama dzemuroora

Ini hameno chandakaona, Pane wangu iye mwamuna, Nguva zhinji ana vamwene, Hazvinei tsapata rukukwe. Iro godo rinorema ravamwene, Kutonga zvisinei navo mumba mangu,…

Posted On

Kubudirira kuronga

Mati ihurudza nekuti ane mombe, Dzaakasiirwa nababa vakaenda, Ini zvangu ndaramba kuti kwete, Ane mombe nekuti ihurudza! Haangochemichemi nguva dzese, Nyatenga aramba kurutsa…

Posted On

Tsamba kumudiwa

Ndagara pano kwenguva refu, Asi chandabata woye hapana, Pfungwa dziri kurekure kwazvo, Nekufunga iwe neni mudiwa. Ndoronga mari yekufambisa, Ndiuye nditore chidochemoyo, Kana…

Posted On