Chemutengure

Chemutengure (chemutengure) x4 Chawa chemutengure vhiri rengoro (woye woye) x4 Wanditi mutyairi wandionei (woye woye) Ndaona bhurugwa rizere dova (woye woye) Wanditi mukokeri…

Posted On

Kupindana kwamakore

Hakuna shamwari pfumbamwe, Dzinotamba makore mapfumbamwe, Kupindana kwavo makore, Nekuchinja kwezvivavariro! Mafungiro ako egore riya, Kana achiri iwo nanhasi? Uri kutambisa nguva rako,…

Posted On

Vamwe vaiti ibenzi

Ruzhinji rwaiti anorwara, Vamwe vakati ibenzi, Zvikanzi navapfuuri anopenga, Pane vaiti kukotsira, Ngaarohwe gwati apepuke! Vemutsa vakati musadaro, Moyo murefu wekuregerera, Hongu, dzakatamba…

Posted On

Muhombe nemuranda

Iwe rega kundijairira, Mutemo unomira pano, Ndikati nhasi udzingwe basa, Unoswera wogota mushana paruzevha. Umire kundidheerera, Ndiri foromanika ini, Undione kuhofisi mangwana, Handishandi…

Posted On

Tiri vana vamambo

Iyo ngaisiye matambo, Munozvidenhera zvakazvigarira, Mukarumwa nechekuchera, Tiri vana vamambo isu! Patatsika toita setichanyura, Ishe ndishe, muranda muranda, Taramuka panotamba dera, Ane chake…

Posted On

Tipei doro timwe

Tipei doro timwe Ha-a here Tipei doro timwe Changu chimwe chii Changosara chitende …

Posted On

Kusina vamai hakuendwi

Tisu majaya hatingaregi kuvhaira, Ibasa redu kushamisira pane vanhu, Kazhinji vemanzwi matete vari pedyo, Asi parinopinda muna amai varo, Ndipo patozeza kudzoka kuchizororo,…

Posted On

Chitsoka nditakure

Ini tomu, kata, tende mumuchovha, Fambefambe, hwindi otanga kunyora, Tisati tati nepi, oshewedzera takwe, Pada anyumwa kuti handina nekobiri, Zvisina chinono, tsvi-i, chiriporipotyo!…

Posted On

Manhungetunge

Manhungetunge manhungetungewo Haiwa manhungetunge Ndakanga ndaroyiwa Haiwa manhungetunge Nenzira yerudo, Haiwa manhungetunge …

Posted On