Chitsoka nditakure

Ini tomu, kata, tende mumuchovha, Fambefambe, hwindi otanga kunyora, Tisati tati nepi, oshewedzera takwe, Pada anyumwa kuti handina nekobiri, Zvisina chinono, tsvi-i, chiriporipotyo!…

Posted On

Manhungetunge

Manhungetunge manhungetungewo Haiwa manhungetunge Ndakanga ndaroyiwa Haiwa manhungetunge Nenzira yerudo, Haiwa manhungetunge …

Posted On

Muto wederere

Inhamo here yakadai, Inoita tidye zvakadai, Muriwo rudzii wakadai, Unenge madzihwa kudai! Remusango nguva yezhizha, Kana remapindu nyatando, Madomasi pamwe nehanyanisi, Madirativhange, tosanganisa….

Posted On

Kumusha ndiko kumba

Ndaneta kumhanyamhanya, Pfungwa dzave rushinga, Hana yaramba kugadzikana, Ndotswara hundi moyo kumakoto, Kamukwende taku, simu, tande, Kuchizororo kunopumhura! Hazvina kumira zvakanaka, Iyo yakwavarara…

Posted On

Chimbwido namujibha

Papata, inguva yaive yakaoma, Kuve jaya kana mhandara, Nhamo yefodya kurumwa nekutsva, Kuzvipedza kwauve kutoyambuka, Pungwe, kuenda Nyadzonya, Unozvipakatira rako wega gidi. Ukasadaro…

Posted On

Zvandishaisa hope

Ndarivana gangaidzwa mukwenyi, Mhezi yavavira mune wangu moyo, Chigagairwa, chiunu chinenge chego, Zvino ndongoumburuka siku rose, Mangu mupfungwa haazorori kumhanya, Kaguchu-kadende, zviuya muroora…

Posted On

Ndewako kudini

Ndewangu! Kwandakamuwana kachana, Kunosvika madhongi ave nenyanga, Gore rose ndichimupfimba, Gwevedzi kupedza rave neman’a! Nduma takapanana kwatete, Munyai nasamukuru ndakatuma, Handina chikwereti natezvara,…

Posted On

Mwedzi wagara (2)

Mwedzi wagara Wagara kuna dendere Dendere china mavara Mavara anenge edzetse Edzetse rakwira muzinda Mumuzinda kunoteya tsuro Teya tsuro nemubata mutsva Mubata mutsva…

Posted On

Warima nechisi

Chave chinguva rabuda kumabvazuva, Zvino rorerekera kurowa nhongonya, Zvapindirana zuva nemwedzi, wagara, Watema pasi wamhura Musikavanhu, Chimotsi, yawe nguva yechisi! Nhasi mahakurimwe! Badza…

Posted On

Varume ndevamwe

Havana zvizhinji zvinovanetsa, Kupinda vovana zvavanoda vobuda, Vakapakata papfudzi sahombarume, Kwete kusvorotenderera nhando, Takabva neko kumhunga hakuna’pwa. Panotsva ndebvu kudzimurana, Pasina kubvunzana twakavanda,…

Posted On