Muto wederere

Inhamo here yakadai,
Inoita tidye zvakadai,
Muriwo rudzii wakadai,
Unenge madzihwa kudai!

Remusango nguva yezhizha,
Kana remapindu nyatando,
Madomasi pamwe nehanyanisi,
Madirativhange, tosanganisa.

Yavira hadyana tozvidira,
Munyu zvese nembiriso,
Pasina, kubva toisa dota,
Tabvuvira zvino tokurungira.

Tabura chiona benyumundiro,
kuseva, kunwa pahuro rotsvedzerera,
Tsima ine bvute yotambura,
Pasina nguva yonyangarika!

Wenhafu isu tazvimbirwa,
Muromo wave pfimbi yemashoko,
Zvorema kusimuka patigere,
Tokotsira parukukwe takatandavara.

Kumusha ndiko kumba

Ndaneta kumhanyamhanya,
Pfungwa dzave rushinga,
Hana yaramba kugadzikana,
Ndotswara hundi moyo kumakoto,
Kamukwende taku, simu, tande,
Kuchizororo kunopumhura!

Hazvina kumira zvakanaka,
Iyo yakwavarara yatya,
Ini ndinofa ndagurukuta,
Ndonanga kumusha kunobumhudza,
Takatandavara serunyemba,
Tichibikira vadzimu chekunwa.

Toenda kunofurwa nemhepo,
Tigere mumubvuri wemuuyu,
Kukoka simba ramangwana,
Rufuramhembwe toti nyamu,
Nembwa yangu kunovhima,
Kugura masango anorura.

Kwandinoda kudya ndashuwira,
Nyevhe nedovi,
Gogoya nembambaira,
Maribova nenzarayapera,
Nzimbe ne’pwa,
Nzungu nemagaka!

Tovhaira kutaura kwaabaya,
Kwedu chiropa hachiseveswi sadza,
Tasvikira chinyoro chibage,
Chakabikwa pamwe chakagochwa,
Kana mhandire ine manakire ayo,
Kunesu tine meno edu zvedu!

Hama hadziperi kuvhakachira,
Gaswa rozadzikiswa nekudya,
Patinoswera takadekara,
Tichikurukura dzechinyakare,
Paya tichayaruka pasi chigare,
Tichiseka nhamo kunga rugare!

Chimbwido namujibha

Papata, inguva yaive yakaoma,
Kuve jaya kana mhandara,
Nhamo yefodya kurumwa nekutsva,
Kuzvipedza kwauve kutoyambuka,
Pungwe, kuenda Nyadzonya,
Unozvipakatira rako wega gidi.

Ukasadaro wainzi uri gwara,
Nharaunda yokutarisira pasi,
Mabhunu okunemera ugandanga,
Zera, wave muzambiringa munyemba,
Okubhura nesanzu kwadikwadi,
Kusvika wabvuma zvausiri.

Ivo magandanga ari rako divi,
Hapana mabori, usiku hwese pungwe,
Dzavo mbanje dzeputukezi vachibhema,
Pedze ndivo vokutuma mupfumvu,
Uchipunyaira nadzo hope,
Usina kana tsvimbo muruoko.

Angoti budirirei nehupfumi,
Ndarama yehurudza kana chitoro,
Vavengi vokupumha utengesi,
Zvonzi wodyidzana nevarungu,
Siya musha uende dhorobha,
Vatengesi vanochekwa muromo.

Zvandishaisa hope

Ndarivana gangaidzwa mukwenyi,
Mhezi yavavira mune wangu moyo,
Chigagairwa, chiunu chinenge chego,
Zvino ndongoumburuka siku rose,
Mangu mupfungwa haazorori kumhanya,
Kaguchu-kadende, zviuya muroora vamai,
Zvomene, mwana andishaisa hope!

Ko, ihwo husiku zvaunenge gore?
Kunoedza rini, ndakuwara nechisuwo,
Ndomuhwandira kutsime ari mashambanzou,
Podzobvunza shamwari kuti asi chii nhai?
Mukati rume rako dzakakwana shanu?
Vamwe vachifumoshanyura makura,
Iye kwati negwenzi kuhwandira mhandara,
Kuti ndisimuke ndabatwa nechiveve,
Nyadzi dzokunda rufu ipo pandakachochomara,
Ndongoita mudyanemeso, kudonha rute,
Kwake kufamba hutekaira, pashaya chinoshoreka,
Chokwadi rudo rwandishaisa rugare!

Ndagara handizezi basa,
Kukama, kurima kana iko kusakura,
Asi ndingoripo panyama, mupfungwa ndiri kure,
Vakoma vokatyamadzwa nezvapinda munzeve,
Pakuti ndamupindura dondo!
Abvunza nguva inotanga chikoro,
Ini ndanzwa kuti, “uchamuona nguvai?”
Ndikati rufuramhembwe kana rorereka,
Ndichikokorodza mombe iye achiteza huni,
Ndokunge ndichiri mupenyu,
Sekuti chisuwo chondisweta mafuta!

Zvino mudhara ovhiringa zvirongwa,
Kuti ndimuperekedze kudhorobha nhai,
Tinotenga zvipfeko zvitsva zvechikoro,
Chaita chivhundu charovesa yangu hana,
Nei asarudza iro zuva ranhasi?
Haazivi ndaushaira hope uno mukana?
Rwendo rwekubhazi ndongocheuka-cheuka,
Kuti pamwe achangoti nepadivi pfocho,
Ndomutsanangurira mamiriro enyaya,
Tsvarakadenga isati yandigumbukira,
Pandichaigarisa guyo sembwa!

Kuti yarukei, tava vanamuzivazvose,
Tofunga tokwanisa kusimudza dzimba,
Nduma tatakura kuenda kuna tete,
Vobvunza twakawanda, yoita zvekunaya,
Ko, unomuchengeta nei?
Ko, madii mamboti mire-mire?
Ko, gumbo rako rakambotsika pachikoro?
Ko zvino wakaperera gwaro ripi?
Ko pfuma, une marii yeroora?
Ko, ndiani wako samukuru ?
Ko, kutsvaga basa zvinoita vamwe?
Wangu muviri wodedera serutsanga,
Sekuti ndashaya kana neremuromo!

Ndikati zveurongwa zvingandinonokera,
Kwedu imbwa tinodya iri hono,
Chinouya ngachiuye chione ini,
Nditakure tiende, ndoita musengabere!
Rakazopota agara muraimbove gota,
Kwenguva shomana, hongu takambofara,
Akabaira rake gokora pane changu chipfuva,
Nyangwe ndiripi, pangomuka kamukana,
Ini uyo tande, ndomhanyira kumudikani!

Pedze pindu, mutambo vatsvuka ropa,
Kwaive kupembedza n’anga ichabata mai,
Pwere dzochemera kudya nekupfeka,
Mbesa dzasvava, mvura yaramba kunaya,
Basa kutsvaga kwese raramba kumuka,
Mukadzi mukuru oshushira tunonaka,
Zororo mudzangu pfungwa ratama!

Zvino chiona maminimini otevera,
Hapana anoziva nechamugumbura mwongo,
Kutanga uchatukirwa nechemumoyo,
Yopupira nyunyuto kusvika aridza tsamwa,
Dakara kuedze achipupuma furo,
Wototsikitsira ungabvumburudzwa parufu,
Woshaya kuti chii chaizvo chatora nzvimbo,
Ndiye here uya wandairwarira?

Kunaka kwemurume imombe dzake,
Hwangu hurombo haarowi chine nguo,
Shanje dzomukurira zvanzi wasvipirwa uripi,
Otsvukisa maziso, ndoudzwa magaramoyo,
Ondinemera hunyope hunotadzisa mvura kunaya,
Zvonzi ndakanzwengwa nechikoro ndichimutevera,
Ndopeta muswe sekuti ndakanyangira yaona,
Chinguri ndamutarisa, yangove fungiramumoyo,
Chikonzero chasiyana asi ndichangoshaiwa hope!

Mambakwedza, wangu muviri wakati rukutu,
Wotodza nei, pfungwa nenyama hazvina zororo,
Kana iro basa ungaribata chirudzii?
Ipo pane vamwe unoushama sei?
Paanongoti mha-a, ini uyo simu, tasa!

Paita kamari ndiyezve mubatiwehomwe,
Ndopumhwa umbavha kuti ndatora shereni,
Inzwa, “Pano handidiba kana nguva yakwana,
Munhu ngaabvirofambafamba zvake mhaiyo!”
Ko, ndodzingwa pamusha pangu here?
Hongu, shereni ndini zvangu ndatora,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Ndaiti pandari zvimwe ndikatengawo mukombe,
Pada ndingakoshiwa nhamo kwechinguvana,
Dzokono ndobiwa nehope pandakazendama madziro!

Ndewako kudini

Ndewangu!
Kwandakamuwana kachana,
Kunosvika madhongi ave nenyanga,
Gore rose ndichimupfimba,
Gwevedzi kupedza rave neman’a!

Nduma takapanana kwatete,
Munyai nasamukuru ndakatuma,
Handina chikwereti natezvara,
Ndakabhadhara ano mazimari,
Nedzinotsika, danga rose!

Ndewako kudini?
Kuri kudini kwacho?
Nekuti zvaita sei?
Uri musiki iwe?
Tibvire kumhepo!

Hauna kutenga mukadzi,
Pfuma kutsvaga ukama,
Kusunganidza dzenyu mhuri,
Kutenda vabereki vemwana,
Vakakuyarutsira chidochemoyo!

Wakabhadhara nguva,
Ita bedzi ijana rako,
Rekufuga naye gumbeze,
Zvikomba ndezvemusango,
Zvisina kubvisa bvunzirai’no!

Chawaita kubatiswa,
Uri muchengeti wepwere,
Vose vana nevasiri vako,
Kuriritira nekudzidzisa,
Kusvika iye ati zvakwana.

Chiona zvino mashiripiti,
Kese kaunoda iye afuratira,
Wongotevera semucheri wegurwe,
Mudimbudziri anorasa mwena,
Yadeuka, chawakadya chamuka!

Ko, haachadi hake!
Iwe nehasha woti ndimurambe,
Zvakare wobhadhara gupuro,
Kugura badza, chimhingamupini,
Rangarira roora harina chenji!

Mwedzi wagara (2)

Mwedzi wagara
Wagara kuna dendere
Dendere china mavara
Mavara anenge edzetse
Edzetse rakwira muzinda
Mumuzinda kunoteya tsuro
Teya tsuro nemubata mutsva
Mubata mutsva wemajekechera
Jekechera kiyi dzavarungu
Dzavarungu dzakapera kutsva
Kupera kutsva nechibunguzungu
Bunguzungu pana Taverengwa
Taverengwa mhiri kwavangezi
Kwavangezi kune banga jena
Banga jena nemukadzi waro

Mukadzi waro ndiani
Mukadzi waro ndiDhezi
Hamumupereki
Kuna mai wake
Kunodyiva tsamvu
Nemarugutegu

Tododo nyimo dzapera
Dzapera nemakunguo
Kondo waira
Hu-u!
Oringa vana
Hu-u!
Vana vasi waro
Hu-u!
Chamutungagaga mawaiwai
Huku ine mongo muchipako
Kwiyo!

Warima nechisi

Chave chinguva rabuda kumabvazuva,
Zvino rorerekera kurowa nhongonya,
Zvapindirana zuva nemwedzi, wagara,
Watema pasi wamhura Musikavanhu,
Chimotsi, yawe nguva yechisi!

Nhasi mahakurimwe!
Badza wosendeka kupa ruremekedzo,
Gara warega kupinda imo mumunda,
Ungawarairwa wodenha zvakazvigarira,
Ukachibata chakati tende!

Unozvionera pamhuno sefodya,
Wanaiva wega ukarohwa nemheni,
Yechimvuramabwe yokuparadzira musha,
Munda wose wopera nengozha nendongwe,
Ndumure dzoita ndururani misikanzwa!

Kuremekedza tsika dzechivanhu,
Dunhu nenharaunda yatinorarama,
Inguva yematare kutonga dzemwedzi wose,
Madzimai mumapindu kudiridza miriwo,
Pwere dzofaranuka kutamba madiro!

Pachati ruchenje, rikati, jenaguru nemhindo,
Mutumbi kufa, mamwe makumi maviri nemasere,
Kachana kuzombatazve chimwe chimotsi,
Zvachiri chishanu kupera kwesvondo kudai,
Chipembera nemukombe wakazorodza nyama!