Kuya kutsime

Kuya kutsime, Zuva nezuva, Kukwira nekudzika, Kaviri kana katatu, Kunochera chinwiwa chanyadenga, Pakuti tiri mvura patimire! Pawainzi enda kutsime, Udzoke wakadengezera, Mugoro wakati…

Posted On

Rwangu rudo rwakadzama

Rwekutanga ndirwo rudo, Rwunocheka kudzika zvakadzama, Rwausingakanganwe kana narini, Nyangwe kuuyei, kana zvaita sei, Nekusingaperi, kundida kabisira! Unoyeuka here kuye kurwizi? Kwataichera makurwe…

Posted On

Paita zvibhakera

Nhasi dzina Chemusaiziya, Isu handeyi uko kurwizi, Tinoona chikomana chepamhiri, Chakaurayisa imbwa yako nezuro, Payakarohwa ganyamuto negudo, Ngaatogwinya, nhasi anokuona! Iri raamai vako,…

Posted On

Ndomupaka mupfuhwira

Weduwe-e muchauraya varume, Nemadirativhange amunovadyisa, Asina anoziva, zvino akodzongwa, Mamhepo, muzita remupfuhwira! Godobori ndawirwa nerushambwa, Kutizwa newangu murume, ondisema, Ndipei renyu gachichi remushonga,…

Posted On

Kuyanana nekurambana

Kuroorana vaviri, Vane pfungwa dzakazvimirira, Zvasiyana zvido nezvivavariro, Zviuya hazvivanani! Kana zvizhinji zvikavirirana, Kubva ndiko kugarisana hukama, Kuchembedzana kusvika kukwegura, Pamwepo moona vazukuru…

Posted On

Zviri mudzimba umu

Chepadare chagara munzeve dzavatorwa, Chemumba ndochiri mumhepo, Ndiko kunaka kwazvo nekuti pakukutu, Zviri mudzimba umu, mabasa! Kuzvireva paruzhinji zvinorema, Wakwewa sanzu wakwewa namashizha…

Posted On

Mukombe vamadzisahwira

Chakanaka chakanaka sahwira, Chinwiwa chenyu chinonaka mhani! Rine horeka, aya matindingoma! Doro renyu randiomesa gotsi papata, Kungoti dzvutu, ndadungunurwa! Tendayi muzvare mubati wezviyo,…

Posted On

Pfumvu yesadza paruzevha

Chakabaya chikatyokera! Vangu mudzimu vakapakata gona rapedza dzinza, Ivo vandipa ronda kuti nhunzi dzindidye, Ndofudzwa nepfumvu kusingaperi, Kubvira ndichiri mudumbu kupfuura kwamupfigwanebwe, Harwusi…

Posted On

Munhanga nemugota

Pano une danga radzo mhandara, Dzinorara sei munhanga gurumwandira kudai? Ane mhuri kwayo ndeane ndume seni, Imi mune mhurikadzi zivai kuti vatorwa, Vachaenda…

Posted On

Kugarira hari sembwa

Zviyo zvako hazvina kunyatsokangwa izvi, Hauzivi mhamba inoshata musi vayabikwa, Moshora angu magate mashava kuvazva hwahwa, Nditambidze mhirimo tiite ‘mhoro doro’, Iri rinotoda…

Posted On