Simbe

Ivo vekurara masikati ava! Vachisakura vamwe nekuvhima, Kotsi negotsi kubva ngonono, Fukidza hari kana tswinya mhuno, Hope dzinodhonzerana nerufu, Tsika nditsikewo, zvinobhemerana! Usimbe…

Posted On

Ndizvo here zvataivavarira

Takaifira, nyika ndeyeropa! Repfuti, zvikara, zvirwere nenzara, Kutanga ticharohwa nevapambepfumi, Zvichinzi ndiwe mujibha nachimbwido, Mupepeti wenhau nemutakuri wesoko, Mubatsiri wegandanga nemubiki wesadza, Murairidzi…

Posted On

Hakuna mandere

Kwedu kune nyimo (Hakuna mandere) Kwedu kune nyimo (Hakuna mandere) … (Kwedu kwedu)

Posted On

Guyo riye randitambudza

Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Ndabata musoro (Guyo riye randitambudza) Ndabata musana (Guyo riye randitambudza) …

Posted On

Ndizvo zvinoita rudo

Chiiko chandirovesa hana? Paanongoti nepadivi nzwe-e, Kundishaisa zororo kana hope, Zvinorema pamoyo kuzvireva, Kune iye muridzi wenyaya. Zvangu zvinenge zvoda kuita, Dzvoko, kwandiri…

Posted On

Makumi mairi nemashanu

Kana ndisati ndakuziva? Nguva kure gochaimatehwe, Pedyo neni waingowepo, Waiva muvakidzani wangu, Kugarisana nekudyidzana, Karekare makore tichifara, Kusuduruka ndakatadza, Nyamatsatse ndokucheka, Ini pepu,…

Posted On

Chitsa chemudoro

Chitsa chemudoro here ha-a (Chava chitsa chemudoro) Chitsa chemudoro mai voye (Chava chitsa chemudoro) Chitsa chemudoro makwindi (Chava chitsa chemudoro) Katibvu, katinganda, hendehe…

Posted On

Hazvina zvazvinoreva

Usashushikana zvako hama, Nekudzika-dzika kuzvitsvaga, Hazvina kana zvazvinoreva, Nyakuzvireva akatozvikanganwa, Kupfuura achikuturikira mhepo, Kukukandira mweya wetsvina, Yave mhezi pakati pewako moyo, Pfungwa hadzichaoni…

Posted On

Ziva nguva

Mhizha inoonekwa mambakwedza, Hope dzagara hadzina ndima! Muka mwanangu ubvise mabori, Gumbeze wonanika paruzhowa, Tora kabvavha ugeze tsiriri, Ubude panze urohwe nemhepo! Idya…

Posted On

Ndiripo

Ndiripo (Monatse kutaura) Ndisipo (Mureva nepasipo) Ndiripo (Monatse kutaura) Ndati pote (Mureva nepasipo) …

Posted On