Chimbwido namujibha

Papata, inguva yaive yakaoma,
Kuve jaya kana mhandara,
Nhamo yefodya kurumwa nekutsva,
Kuzvipedza kwauve kutoyambuka,
Pungwe, kuenda Nyadzonya,
Unozvipakatira rako wega gidi.

Ukasadaro wainzi uri gwara,
Nharaunda yokutarisira pasi,
Mabhunu okunemera ugandanga,
Zera, wave muzambiringa munyemba,
Okubhura nesanzu kwadikwadi,
Kusvika wabvuma zvausiri.

Ivo magandanga ari rako divi,
Hapana mabori, usiku hwese pungwe,
Dzavo mbanje dzeputukezi vachibhema,
Pedze ndivo vokutuma mupfumvu,
Uchipunyaira nadzo hope,
Usina kana tsvimbo muruoko.

Angoti budirirei nehupfumi,
Ndarama yehurudza kana chitoro,
Vavengi vokupumha utengesi,
Zvonzi wodyidzana nevarungu,
Siya musha uende dhorobha,
Vatengesi vanochekwa muromo.

Zvandishaisa hope

Ndarivana gangaidzwa mukwenyi,
Mhezi yavavira mune wangu moyo,
Chigagairwa, chiunu chinenge chego,
Zvino ndongoumburuka siku rose,
Mangu mupfungwa haazorori kumhanya,
Kaguchu-kadende, zviuya muroora vamai,
Zvomene, mwana andishaisa hope!

Ko, ihwo husiku zvaunenge gore?
Kunoedza rini, ndakuwara nechisuwo,
Ndomuhwandira kutsime ari mashambanzou,
Podzobvunza shamwari kuti asi chii nhai?
Mukati rume rako dzakakwana shanu?
Vamwe vachifumoshanyura makura,
Iye kwati negwenzi kuhwandira mhandara,
Kuti ndisimuke ndabatwa nechiveve,
Nyadzi dzokunda rufu ipo pandakachochomara,
Ndongoita mudyanemeso, kudonha rute,
Kwake kufamba hutekaira, pashaya chinoshoreka,
Chokwadi rudo rwandishaisa rugare!

Ndagara handizezi basa,
Kukama, kurima kana iko kusakura,
Asi ndingoripo panyama, mupfungwa ndiri kure,
Vakoma vokatyamadzwa nezvapinda munzeve,
Pakuti ndamupindura dondo!
Abvunza nguva inotanga chikoro,
Ini ndanzwa kuti, “uchamuona nguvai?”
Ndikati rufuramhembwe kana rorereka,
Ndichikokorodza mombe iye achiteza huni,
Ndokunge ndichiri mupenyu,
Sekuti chisuwo chondisweta mafuta!

Zvino mudhara ovhiringa zvirongwa,
Kuti ndimuperekedze kudhorobha nhai,
Tinotenga zvipfeko zvitsva zvechikoro,
Chaita chivhundu charovesa yangu hana,
Nei asarudza iro zuva ranhasi?
Haazivi ndaushaira hope uno mukana?
Rwendo rwekubhazi ndongocheuka-cheuka,
Kuti pamwe achangoti nepadivi pfocho,
Ndomutsanangurira mamiriro enyaya,
Tsvarakadenga isati yandigumbukira,
Pandichaigarisa guyo sembwa!

Kuti yarukei, tava vanamuzivazvose,
Tofunga tokwanisa kusimudza dzimba,
Nduma tatakura kuenda kuna tete,
Vobvunza twakawanda, yoita zvekunaya,
Ko, unomuchengeta nei?
Ko, madii mamboti mire-mire?
Ko, gumbo rako rakambotsika pachikoro?
Ko zvino wakaperera gwaro ripi?
Ko pfuma, une marii yeroora?
Ko, ndiani wako samukuru ?
Ko, kutsvaga basa zvinoita vamwe?
Wangu muviri wodedera serutsanga,
Sekuti ndashaya kana neremuromo!

Ndikati zveurongwa zvingandinonokera,
Kwedu imbwa tinodya iri hono,
Chinouya ngachiuye chione ini,
Nditakure tiende, ndoita musengabere!
Rakazopota agara muraimbove gota,
Kwenguva shomana, hongu takambofara,
Akabaira rake gokora pane changu chipfuva,
Nyangwe ndiripi, pangomuka kamukana,
Ini uyo tande, ndomhanyira kumudikani!

Pedze pindu, mutambo vatsvuka ropa,
Kwaive kupembedza n’anga ichabata mai,
Pwere dzochemera kudya nekupfeka,
Mbesa dzasvava, mvura yaramba kunaya,
Basa kutsvaga kwese raramba kumuka,
Mukadzi mukuru oshushira tunonaka,
Zororo mudzangu pfungwa ratama!

Zvino chiona maminimini otevera,
Hapana anoziva nechamugumbura mwongo,
Kutanga uchatukirwa nechemumoyo,
Yopupira nyunyuto kusvika aridza tsamwa,
Dakara kuedze achipupuma furo,
Wototsikitsira ungabvumburudzwa parufu,
Woshaya kuti chii chaizvo chatora nzvimbo,
Ndiye here uya wandairwarira?

Kunaka kwemurume imombe dzake,
Hwangu hurombo haarowi chine nguo,
Shanje dzomukurira zvanzi wasvipirwa uripi,
Otsvukisa maziso, ndoudzwa magaramoyo,
Ondinemera hunyope hunotadzisa mvura kunaya,
Zvonzi ndakanzwengwa nechikoro ndichimutevera,
Ndopeta muswe sekuti ndakanyangira yaona,
Chinguri ndamutarisa, yangove fungiramumoyo,
Chikonzero chasiyana asi ndichangoshaiwa hope!

Mambakwedza, wangu muviri wakati rukutu,
Wotodza nei, pfungwa nenyama hazvina zororo,
Kana iro basa ungaribata chirudzii?
Ipo pane vamwe unoushama sei?
Paanongoti mha-a, ini uyo simu, tasa!

Paita kamari ndiyezve mubatiwehomwe,
Ndopumhwa umbavha kuti ndatora shereni,
Inzwa, “Pano handidiba kana nguva yakwana,
Munhu ngaabvirofambafamba zvake mhaiyo!”
Ko, ndodzingwa pamusha pangu here?
Hongu, shereni ndini zvangu ndatora,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Ndaiti pandari zvimwe ndikatengawo mukombe,
Pada ndingakoshiwa nhamo kwechinguvana,
Dzokono ndobiwa nehope pandakazendama madziro!

Ndewako kudini

Ndewangu!
Kwandakamuwana kachana,
Kunosvika madhongi ave nenyanga,
Gore rose ndichimupfimba,
Gwevedzi kupedza rave neman’a!

Nduma takapanana kwatete,
Munyai nasamukuru ndakatuma,
Handina chikwereti natezvara,
Ndakabhadhara ano mazimari,
Nedzinotsika, danga rose!

Ndewako kudini?
Kuri kudini kwacho?
Nekuti zvaita sei?
Uri musiki iwe?
Tibvire kumhepo!

Hauna kutenga mukadzi,
Pfuma kutsvaga ukama,
Kusunganidza dzenyu mhuri,
Kutenda vabereki vemwana,
Vakakuyarutsira chidochemoyo!

Wakabhadhara nguva,
Ita bedzi ijana rako,
Rekufuga naye gumbeze,
Zvikomba ndezvemusango,
Zvisina kubvisa bvunzirai’no!

Chawaita kubatiswa,
Uri muchengeti wepwere,
Vose vana nevasiri vako,
Kuriritira nekudzidzisa,
Kusvika iye ati zvakwana.

Chiona zvino mashiripiti,
Kese kaunoda iye afuratira,
Wongotevera semucheri wegurwe,
Mudimbudziri anorasa mwena,
Yadeuka, chawakadya chamuka!

Ko, haachadi hake!
Iwe nehasha woti ndimurambe,
Zvakare wobhadhara gupuro,
Kugura badza, chimhingamupini,
Rangarira roora harina chenji!

Mwedzi wagara (2)

Mwedzi wagara
Wagara kuna dendere
Dendere china mavara
Mavara anenge edzetse
Edzetse rakwira muzinda
Mumuzinda kunoteya tsuro
Teya tsuro nemubata mutsva
Mubata mutsva wemajekechera
Jekechera kiyi dzavarungu
Dzavarungu dzakapera kutsva
Kupera kutsva nechibunguzungu
Bunguzungu pana Taverengwa
Taverengwa mhiri kwavangezi
Kwavangezi kune banga jena
Banga jena nemukadzi waro

Mukadzi waro ndiani
Mukadzi waro ndiDhezi
Hamumupereki
Kuna mai wake
Kunodyiva tsamvu
Nemarugutegu

Tododo nyimo dzapera
Dzapera nemakunguo
Kondo waira
Hu-u!
Oringa vana
Hu-u!
Vana vasi waro
Hu-u!
Chamutungagaga mawaiwai
Huku ine mongo muchipako
Kwiyo!

Warima nechisi

Chave chinguva rabuda kumabvazuva,
Zvino rorerekera kurowa nhongonya,
Zvapindirana zuva nemwedzi, wagara,
Watema pasi wamhura Musikavanhu,
Chimotsi, yawe nguva yechisi!

Nhasi mahakurimwe!
Badza wosendeka kupa ruremekedzo,
Gara warega kupinda imo mumunda,
Ungawarairwa wodenha zvakazvigarira,
Ukachibata chakati tende!

Unozvionera pamhuno sefodya,
Wanaiva wega ukarohwa nemheni,
Yechimvuramabwe yokuparadzira musha,
Munda wose wopera nengozha nendongwe,
Ndumure dzoita ndururani misikanzwa!

Kuremekedza tsika dzechivanhu,
Dunhu nenharaunda yatinorarama,
Inguva yematare kutonga dzemwedzi wose,
Madzimai mumapindu kudiridza miriwo,
Pwere dzofaranuka kutamba madiro!

Pachati ruchenje, rikati, jenaguru nemhindo,
Mutumbi kufa, mamwe makumi maviri nemasere,
Kachana kuzombatazve chimwe chimotsi,
Zvachiri chishanu kupera kwesvondo kudai,
Chipembera nemukombe wakazorodza nyama!

Varume ndevamwe

Havana zvizhinji zvinovanetsa,
Kupinda vovana zvavanoda vobuda,
Vakapakata papfudzi sahombarume,
Kwete kusvorotenderera nhando,
Takabva neko kumhunga hakuna’pwa.

Panotsva ndebvu kudzimurana,
Pasina kubvunzana twakavanda,
Afirwa agara haaringwi kumeso,
Hazvinei kushaya kana kuwana,
Maoko kuwanda kutsonza ndima.

Kumba kusvika pwere dzorota,
Ungazopfuurwa nemafaro uwete,
Warara aenda nemuromo wake,
Kubasa womukira mashambanzou,
Kunaka kwehope hakuna ndima.

Kana ihwo hwukamasahwira,
Hungori paganda, haunyanyodzika,
Chero, akuruma nzeve ndewako,
Kungoitira kuti hwahwa hutapire,
Kuvaraidzana, kusesedza nguva.

Zvanzi bhururu venyu ari panze,
Hongu, ini ndogutsurira musoro,
Tatamba makore anokwana mashanu,
Kudya pamwe gango nejenamuponesi,
Asi nezita rake nanhasi handirizivi!

Yagara inongowa mukoma-mudhara,
Ha-a, hamuite mukoma makapenga,
Paushamwari hwedu tichikwenyana,
Heyi, mudhara muri kumberi mhani,
Kure uko, sechigaro chamufundisi!

Munyanyazi

Rwizi rweupenyu, Munyanyazi!
Kutangira iko kumakomo eChimanimani,
Gonyo, rwomonyoroka kusvika kuno zasi,
Turukova vanaShinja twowana pokuturira nhuna,
Rwopfuurira kunorutsira muna Odzi,
Potodongorera kubata mhiri kuna Save,
Otakura mikwende yedzimwe dzose nzizi,
Kunorasira mutoro kugungwa remabvazuva.

Kusanganiswa narwo rwizi muponesi,
Rwusinganeti kuerera ndira kusvika zvita,
Rwoseyama parinopisa rechirimo,
Tichirima koroni mumapindu emudimba,
Nekudiridza migero kubva mune irwo rwizi,
Painonaya yezhizha toshanyura makura,
Torwupa mukana wekufema, rwofaranuka,
Yanaisa kubva rwofashamira pamadiro.

Dunhu rese rine nyota nenzara,
Rochera pachena chipo chanyadenga,
Zvinogutsa diti, simba rako chete,
Yekunwa kana yekubikisa,
Mangwanangwana rwuchakadzikana,
Tsvina yevakageza mauro ichakateramira,
Kusvika kumba pakare tofashamisa,
Kubvisa hwasaririra hutachiwana.

Idzo mhuka dzinorura dzesango,
Kana dzose dzatinoda dzepamusha,
Dzinoda chekunwa zuva nezuva,
Ndiko kuita mufudzi wakanaka,
Kana yanaya kubva ave machikichori,
Dzagarika naivo mafuro manyoro,
Tsanga dzodadisa imo mumahombekombe,
Mionde yoita zvekunwira muvhu.

Kana kugeza ndimomo zvakare murwizi,
Nharaunda yese ndipo payakatarisira,
Dzingawe hembe kukwesha paruware,
Kana man’a padzviva tokwiza nedombo,
Pedze tozora girisi rengoro zvione kufambika,
Varume kuswera mumvura hanzi tageza,
Madzimai kuJero vomirira kwodoka varege kuonekwa,
Machinda orova manja nechekure vaone kuyambuka.

Hove isharaude mhando nemhando,
Zhinji ndidzo diki, madere nemakwaya,
Magakanje nemakwama kune vakashinga,
Hombe dzesirivha dziri mune akadzama,
Tenderere, akateramira anochengeta nengwena,
Kana rave jezi tovana mikonzvi nemikunga,
Dzorasirwa kunze kana rwizi rwashatirwa,
Isu vamwe toboza tichikanda pamoto.

Vasharukwa vokukuzva mudziva reChigarandega,
Mavanobata dzino hove huru dzinenge nyenye,
Madzimai havapedzi kudiridza avo mapindu,
Vobuda vakapakata usawi, chemberedzagunhana,
Tukomana twoswerorova nyaroso muJorodhani,
Chamunyurududu, twotamba chisveru mumvura,
Vasikana voita zvekugarira mugomo makuhwa,
Vachirova chikwee, ruzha rwunobvarura nzeve!