Zvinonetsa

Pakukutu, diko ndivo makata!
Kuranga waunoda zvinonetsa,
Gona rikawe ranyakutumbura,
Godo rikabva kune weropa,
Chiunu chiri chababa vevana,
Gororo rikawe chido chemwoyo,
Kuputa seanodhonza mweya mutsvene,
Kushaya nyadzi akoriva nemanginde,
Kutsenga mvura ichibuda masese,
Womurova kana womusvororedza?
Womutiza here, pada womupanga?
Paruzhinji zvino womunyadzisa?
Rako benzi kudzana wotopururudza,
Nyangwe ndururani kutosimudzira?
Zvimwe wopomera vavakidzani,
Uchiziva zvako muridzi wenyaya,
Kutoruma uchifuridzira segonzo,
Kumiririra pasina zororo sejuru,
Ndokutsva badza posara mupini,
Ndopika kudai, zvinonetsa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*