Miedzo yaSatani

Iye Musikavanhu ane chinya,
Kupa nerudyi obvuta neruboshwe,
Kugadzira nzvimbo inodiwa nevese,
Pedze onamatira ipapo muchetura,
Zvino vanaMubviri vapinda pfumvu,
Kufira pakati pemakumbo sengoma!

Kana ivo varume veKaroi voshinha,
Voisa ruzhova pane yavo minda,
Kusosa ikoko kanzvimbo kamwe,
Dai vanyora zvavo pari pahuma,
Kana kuisa magetsi muviri wose,
Paunobata pfudzi wogwinhwa.

Iyo minda yacho yongoti mwi-i,
Yakafashamira senzungu yepachuru!
Ine zvipfuva zvinopaza nguo,
Zvivakashure hazvisingori zvigadziko?
Mazuva’no zvava nemamwe mabasa,
Mavara eshato’bva rimbe remoto!

Zvino kusimira rudzii kwakadaro?
Idzo nhumbi mamvemve chaivo!
Chambuya chikorobho chikawe nani,
Bva pfekai kwadzo dzinovhara mabvi,
Musiye idzo dzakati mbambamba,
Dzinovhenekera nezvakahwanda!

Ziso rakanzi haribi chomuridzi,
Asi chakarembera pasi ndeche vese,
Icho china manenji hachifambisi,
Chine kaye kamufambiro kekudenha,
Nemukorore vavamwene akafuratira,
Dakara adzipwa neganda remhuru!

Zvepano

Ndezvekungonyengerera,
Nguva dzese kungokumbira,
Kuti ma’mwana swederai pedyo?
Zvanzi zvipi, moda kudini kwacho,
Kubva mukai muende kumunda?
Tana, vachamuka nguva yavanoda,
Zvino mutsai zvenyu vana vandibatsire?
Hunzi regai vambosesedza hope,
Gara waziva havabati zvinorema,
Vanoguka musana vakatadza kuzvara,
Tungamirai nemukomana wemombe,
Kusaziva kudzidzisa vevamwe basa,
Venyu vekubereka vakazvambarara,
Iyo rayiro yangu kana kuteerera,
Mudhara zvanzi kukura, anopenga,
Kupinda nedivi richibuda nerimwe,
Mangwana pano kana ndati tasa,
Nhaka yangu yose yongoparara,
Wemombe uya azadza rake danga,
Momupomera humbavha nehuroyi,
Makanganwa pamaiteerera nyama,
Iye aidzidza upenyu kurarama,
Zvepano ndezvekujaidzwa,
Nhasi hapadyivi rinopisa!
Mukai, mukai iye zvino!

Dhiabhurosi

Nhingi ndiye akadai,
Ekera yake yakafundumara,
Uyu akandikonyon’ora,
Kudhumana ndosunga bhutsu,
Uya agara akandiwenga,
Handitauri naye bodo,
Kumuona ropa rinogwamba,
Wangu ane ruchengera,
Kuda kuziva kesekese,
Wasu wako makuhwa kani,
NdiMuzawazi kunditaura,
Onini ane godo rinorema,
Nhingirikiri yake yakashata,
Sauyeyo kunhuhwa heyi,
Iye ndiye akazondidai,
Iwe zvino ukazodini?
Ko-o, ibvaka kumhepo?
Mai nhiya ndivo vadii?
Gadzirisa chatambisa nhova,
Mangwana usashora vamwe,
Vanozviitira zvinhu zvavo,
Pedze woponera dhiabhurosi,
Unomushupirei nhai?

Nyika inodadisa

Rengwendu, ndokwira matunhu!
Kuyewa iyo yakatikomberedza,
Mapani, mabakwa nemakura,
Mashizha oyevedza ruvara,
Inongova mudya nemeso!

Inzwa runyararo kuti mwi-i,
Bedzi kurira kwemashizha,
Bva hutsi hwenyama hautosvori!
Shiri, nyenze netupukanana,
Zvinongotsviriridza zvinodadisa.

Kamhepo inga kutonhorera,
Kachifuridzira zvinyoronyoro,
Kunhuvirira kwaivo mashizha,
Kana maruva emuno musango,
Nehuchi kubva mumikoko.

Rawira michero mutakunanzva,
Nzviru, nhengeni nechecheni,
Shuma, makwakwa nematohwe,
Nyii, nhunguru nemazhanje,
Chitaurirwa mbare yegotsi!

Pandati seya ndabiwa nehope,
Kwadoka, zvino ndamuka nedzungu,
Ndoti nyamu, chitsoka ndibereke,
Ndovhunduka kese kati kwata,
Nezvigutsa zvakasara murutsva!

Muka mudiwa titandare

Muka mudiwa, muka,
Ndiri kungoumburuka siku rose,
Kana icho chibani chongoti bari-bari,
Tambo yotopera, haichasviki kuparafini,
Chinguri ndabvira kunetsana neutunga,
Hona dandemutande mudenga pambariro,
Hope dziri kuramba kubata wena,
Kachikokiyana kemadeko kandiparira.

Ndati mukazve iwe titandadzane,
Pepuka, chirega kudairira muhope,
Tsamira paruoko rwangu rweruboshwe,
Undiudze zvaitika munharaunda ino,
Zvesvondo rose pandaiwe kubasa,
Ko-o dzako nyambo dzemandorokwati,
Nditaurire dziye dzinokodza mwoyo,
Upote uchindirezva pamwe dzingauya.

Ako mashoko akareruka pahana,
Chese chaunorewa inhapitapi kwandiri,
Shungu dzangu dziye dzapinduka kuwe nyasha,
Neugwara hwaparara, ndoita sendiri mhare,
Marwo hapasisina, ndodyawo zvine mwero,
Unyope hwatoenda, ndofondoka kusakura,
Randinoita basa rinombowe nyore here?
Asi ndikafunga iwe zvese zvinoreruka.

Takabva kare zvino tachembedzana,
Iwe neni, ndiko kugarisana hukama,
Unoona kutsamwa kuye kwandinoita?
Kudzorana, hadzisi shanje kwete,
Unoziva wani ruchengera rudo!
Vasahwira vako vane tsika dzekukwereta,
Vakaberekwa chembere dzaenda kundari,
Gara kure, vanokufurira zvisina maturo!

Handina nyono mudiwa, ndichakamuka,
Enderera zvako mberi, ndiri kukunzwa,
Iwewe dzako ndidzo dzinomutsa vavakidzani,
Ubvunze zasi kumusika uko vanokunzwa,
Ndai…hhrrrrrrrr, hhrrrrrr, hhrrrrrrrr.