Mubvumbi

Idzo hope ngadzinake kwoedza kudai, Kwakati tiba, makore avhara chiedza, Machongwe anorira okanganisa rugare, Magweture nezvisii-sii zvichichemerera! Zvamutsa mudhara zvino rave bongozozo! Oshevedzera…

Posted On

Usamuchenjedza

Kwedu zasi kunyoro, Kubaya kudzika chaiko, Vamwe takakomborerwa, Topinza Mwari pakati! Kubva kupusa kuri paviri, Akabatwa nechahwihwi, Anoona kwaabva sekure, Asi akananga kwaakabva!…

Posted On

N’anga Chivanhu

Hama kaha, kukushamira semutombo! Vanoziva wakapedza makore mashanu, Uchiverenga kuchikoro chevazungu, Kudzoka wakapfeka ngovani yefundo, Wadadisa, wokushewedza kuti chiremba! Ko-o, ini n’anga yedzinza…

Posted On

Ziva zvakakosha

Yavo miromo haidonhi muvhu, Vakatirevera isu vasharukwa, Chaiveko chakadai chipembwe, Chidyavanhu, shuramatongo, Mapakatsine, ndiyo dusvura, Kare-kare kwazvo, kure-kure! Handipano, gochaimatehwe, Zana remakore apfuura,…

Posted On

Muteerera

Kwedu tinouti muteerera, Ndichoka chinonzi chivabvu, Chanaiva naiwo mubvumbi, Chinodyiva chete kana radoka, Kunyadza vanoruta vavakidzani, Vasvikira vaenzi’bva vodzinga, Se’mbwa, “Iwe ibva apa…

Posted On

Vhara gonhi (Covid-19)

Chakatirova zvino takayeverwa, Nyamba takachinzwa chichiuya, Mwedzi mitatu, mina yapfuura, Chipembwe chashura matongo! Vamwe tichirarama nhereka, Vanhu ndevasingagari pasi, Kupembera tichipura nemusana, Tichiti…

Posted On

Chari mukaranga

Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) …

Posted On

Zvibate

Nhandi vanditsika muswe wangu, Zvino ndatodza kutsika remberi, Vachenjeri vane muti mukanwa, Vagara vanotsenga mushonga, Vanoshopera dima mberi kwangu, Zvemunzira dzavo zvigutsa havaoni,…

Posted On

Muka upenye

Waramba mbanda kubva haurapiki, Chirega tigokuyambira mwachewe, Kugarika hakuzvikoki seurombo, Kutomira-mira, kusunga dzisimbe, Mhuka yeshure inyama yeshumba. Imwe nhamo inokupa chimene, Chezizi, parafamba…

Posted On

Usanyengedzwa

Yakatanga iri hurukuro zvayo padare, Vasharukwa vechondinyengedza, Chiroora mwanawe, ndiwo musimboti, Ini ndokunozvitsvagira yangu nhenha, Yakaita zvekusikwa, kwete kuzvarwa, Ndokumhanyira nayo mumambure, Dzikakurumuka…

Posted On